เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดเวทีการสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ขึ้น ณ ห้องอยุธยา ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพ ฯ โครงการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยในการคำนวณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการใช้บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมหากภาครัฐจำเป็นต้องมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้สามารถจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้

บรรยากาศภายในงานค่อนข้างคึกคัก เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจร่วมรับฟังการสัมมนาเกินกว่าเป้าหมายที่ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คาดการณ์ไว้ โดยในวันนี้มีผู้เข้ารวมรับฟังประมาณ 120 คน ทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป หลังจากลงทะเบียนรับเอกสารแล้ว ขั้นตอนภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวเปิดการสัมมนาและชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon footprint organization) สำหรับประเทศไทยโดยนาย ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ขั้นตอนต่อมาคือพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการฯ โดยผู้อำนวยการของทั้ง 2 องค์กร

ต่อมาคือการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ สถานการณ์การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย ” โดย ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และปิดท้ายด้วยการแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้แก่ผู้ร่วมงานและเจ้าขององค์กรต่าง ๆ รับทราบ และเริ่มเปิดรับสมัครองค์กรเข้าร่วมโครงการไปจนกระทั่งถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553

หลังจากการบรรยายของ ดร.พงษ์วิภา จบลงจึงเป็นการพักรับประทานอาหารว่าง ต่อจากนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ “สถานการณ์การจัดทำรากฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ (National LCA database) ” โดย ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ที่ให้ความรู้มากมายอย่างเช่น ระดับของฐานของฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ประโยชน์ของฐานข้อมูล LCI และขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูล LCI เป็นต้น

ปิดท้ายการสัมมนาด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ แนวคิดการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร “ โดย ผศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีรายละเอียดการบรรยาย อาทิเช่น วิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจกภายในโรงงาน ขอบเขตในการประเมินก๊าซเรือนกระจก และตัวอย่างองค์กรที่มีการประเมินก๊าซเรือนกระจก เป็นตัน

ก่อนปิดการสัมมนา พิธีกรในงานย้ำเตือนอีกครั้งในรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ หากมีความสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และให้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2553

 
 
ภาพโดย ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
เนื้อหาโดย อุมาพร ขวัญเกื้อ
ตุลาคม 2553 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 1001 และ 080-4273500 โทรสาร 02-4419509-10
Email :
eco4industry@hotmail.com