ฐานข้อมูลชนิดพรรณพืช พื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี


 

แสลงพันเถา

จาก : อ.วงศ์
Trail ที่พบ : 5
รูปภาพ :
code : 38006
ชื่ออื่นๆ : กาหลง, แสลงพัน(ภาคเหนือ, นครสวรรค์) เถากระไดลิง (กาญจนบุรี)
ชื่อไทย : แสลงพันเถา
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
สกุล : Bauhinia
ชนิด : pulla
ชื่อย่อผู้ที่พบ : Craib
ชื่อพ้อง : -
ลักษณะโดยรวม : ไม้เถาเนื้อแข็ง มีมือจับ ยาวได้ถึง 5 เมตร
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้างได้ถึง 14 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร ปลายใบหยักสองแฉก แฉกแหลม โคนใบรูปหัวใจ
ดอก : ช่อกระจะ ออกที่ปลายยอดและซอกใบ รูปพีระมิด กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองแกมเขียว
ผล : เป็นฝักถั่วแบน รูปแถบปลายจะงอย เมล็ดแบนรูปวงกลมแกมสามเหลี่ยม
ประโยชน์ : เถา มีรสเบื่อเมา ต้มน้ำดื่มหรือตำกิน แก้พิษทั้งปวง เมล็ด ถ่ายพยาธิ แก้ร้อนใน ขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้พิษฝี
การกระจายพันธ์ : กัมพูชา และพบในทุกภาคของประเทศไทย
นิเวศวิทยา : ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าซาวันนา พบที่ความสูงได้ถึง 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ระยะเวลาออกดอกและติดผล : ดอก มกราคม-มีนาคม ผล กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
บรรรณานุกรม : LARSEN K, LARSEN SS, VIDAL E. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE. IN: SMITINAND T, LARSEN K, EDS. FLORA OF THAILAND, VOLUME FIVE PART ONE. BANGKOK: THE TISTR PRESS, 1984:1-129.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, และคณะ. สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ. ใน: วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, และคณะ. บรรณาธิการ. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 2. กรุงเทพมหาน
สถานภาพ : พืชทั่วไป
จัดอยู่ในประเภท : สมุนไพรพืชไม้หอมพืชอาหารไม้ประดับ

Home : ตารางข้อมูล : เพิ่มข้อมูล : Logout
contact สำนักงานประสานงานกลาง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โทร 02441-5000 ต่อ 1222 อีเมล teeranong@yahoo.com