โครงการวิจัย

โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 8 แผนงานหลัก ได้แก่

1. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการตรวจหาโรคติดเชื้อก่อโรคในสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารชีวภาพสำคัญ และประโยชน์เชิงสุขภาพ ของแหล่งอาหาร พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การแพร่กระจาย กับการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจของไม้ที่ให้น้ำมันหอมระเหย หอยบก หอยน้ำจืด และเห็ดสมุนไพร ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

6. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับตัวของพืช

7. การศึกษาลักษณะสังคมพืชป่าไม้และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8. โครงการสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทยพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี

ฐานข้อมูลชนิดพรรณพืช พื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี


โครงการสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทยพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

  1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  2. เพื่อสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพร โดยใช้เนื้อหาความรู้ที่ระบุในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
  3. เพื่อสำรวจพรรณไม้สมุนไพรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งรูปแบบการขยายพันธุ์ และเทคนิคการผลิต เพื่อให้เกิดการนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป
  4. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรเพื่อให้เป็นที่ศึกษาสำหรับบุคคลที่สนใจและพัฒนาการแพทย์แผนไทย

ระเบียบวิธีวิจัย

  1. การสำรวจและศึกษาภาคสนาม
    กิจกรรม เก็บข้อมูลโดยบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ติดเครื่องหมายต้นที่เก็บข้อมูล ถ่ายภาพ เก็บตัวอย่างใบ ดอก ผล เตรียมตัวอย่างต้นไม้แห้ง เพื่อนำกลับมาศึกษาต่อไป
  2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการศึกษาตัวอย่างเปรียบเทียบกับตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและตัวอย่างดองที่มี ร่วมกับศึกษาเปรียบเทียบใน Flora of Thailand, Thai Forest Bulletin, ฯ ล ฯ

สรุปผลงานการวิจัยที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

ทราบชนิดจำนวนประมาณ ๑๔๔ ชนิดในเขาวังเขมรของพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี เล่มที่ 1 และในเล่มที่ 2

ผลลัพธ์ (Outcome)

หนังสือพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี

 
contact สำนักงานประสานงานกลาง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โทร 02441-5000 ต่อ 1222 อีเมล teeranong@yahoo.com