ลำดับหมายเลขชื่อเรื่องผู้เขียน (ภายใน) ผู้เขียน (ภายนอก) หน่วยงานผู้เขียนร่วมปีที่ฉบับที่
1 JPR2R006-2019การประเมินประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา--ประนอม เครือวัลย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาประนอม เครือวัลย์ , และ นครินทร์ ชัยแก้ว71
2 JPR2R002-2019การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการอารมณ์-สังคมของเด็กไทยอายุแรกเกิด- 48 เดือน --ฒามรา สุมาลย์โรจน์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลฒามรา สุมาลย์โรจน์ , ประพา หมายสุข*, แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ และ ธนยศ สุมาลย์โรจน์71
3 JPR2R009-2019การศึกษาปัจจัยการยอมรับระบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่--พรพิมล แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี*71
4 JPR2R003-2019แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน: กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล--จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์* 71
5 JPR2R001-2019ผลการสำรวจงานวิจัยประเภท Routine to Research (R2R) และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล --สุวิชชา เทพลาวัลย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสุวิชชา เทพลาวัลย์* และ ภวรัญชน์ กัญญาคำ71
6 JPR2R005-2019ผลของกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการต่อการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไพลินบุนนาค---ไพลิน บุนนาค*71
7 JPR2R020-2018การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บนภูเขา--เกรียงศักดิ์ ยุทโทโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายเกรียงศักดิ์ ยุทโท*61
8 JPR2R016-2018การพัฒนาต้นแบบในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา --พงษ์ชัยจิตตะมัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พงษ์ชัย จิตตะมัย*, นัทธ์ดนัย จันลาวงศ์, วิจัย บุญญานุสิทธิ์ และ สุชาดา มีไชยโย61
9 JPR2R011-2018การพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสํานักงานอัตโนมัติด้านข่าวประกาศข้อมูลบุคลากรและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว--สุเมตชื่นชูสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลวรรณอนงค์พิพัฒนอารยกุล,สุเมต ชื่นชู*61
10 JPR2R021-2018การพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น --กัญญาวังศรีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกัญญา วังศรี *, รานี แสงจันทร์นวล, มรกต สุบิน, พนอ เตชะอธิก, กรกฎ อภิรัตน์วรากุล61
11 JPR2R019-2018การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ--นิภาวรรณ วงษ์ใหญ่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลนิภาวรรณ วงษ์ใหญ่*61
12 JPR2R023-2018ประสิทธิผลของโปรแกรมการแนะนำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทางโทรศัพท์ กรณีพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย--วริศราเบ้านูงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคายวริศรา เบ้านู*61
13 JPR2R014-2018ปัจจัยความสำเร็จและการศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล--วรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม-วรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม*61
14 JPR2R013-2018พฤติกรรมการทำงานอย่างมีคุณภาพของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสร้างนักพัฒนาคุณภาพรุ่นใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล--พรนภัสส์ พราหมณ์โชติวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กวิน ปลาอ่อน,พรนภัสส์ พราหมณ์โชติ*61
15 JPR2R015-2018สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย--ศรวณีย์ ทนุชิต-ศรวณีย์ ทนุชิต , ดนัย ชินคำ, ณัฐธิดา มาลาทอง*, สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล และ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส61
16 JPR2R008-2018กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมใน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธพลผ่องพลีศาล---ยุทธพล ผ่องพลีศาล* และ ชิษณุพงศ์ ประทุม51
17 JPR2R005-2018การจัดเนื้อหารายวิชาจิตวิทยาสังคม สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ --สุเมษย์ หนกหลังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุเมษย์ หนกหลัง*, ณัชวดี จันทร์ฟอง, เมทินี ทนงกิจ และ สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย 51
18 JPR2R010-2018การนำนโยบายด้านความยั่งยืนทางการเงินไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล --กวิน ปลาอ่อนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กวิน ปลาอ่อน51
19 JPR2R003-2018การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าภาณีนาคไร่ขิง---ภาณี นาคไร่ขิง* และ สีตลา กลิ่นมรรคผล51
20 JPR2R007-2018การพัฒนาเครื่องมือรายงานและติดตามผลการดำเนินงานออนไลน์--อารี อยู่ภู่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลอารี อยู่ภู่*, วรพจน์ สำราญทรัพย์ และ สิริวรรณ ดิษทรัพย์51
21 JPR2R001-2018การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือก ระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไพลินบุนนาค---สุดา ขำดำรงเกียรติ และ ไพลิน บุนนาค*51
22 JPR2R004-2018ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารสินทรัพย์ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล--พิชามญช์กาหลงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลพิชามญชุ์ กาหลง* และ วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล51
23 JPR2R002-2018โปรแกรมการพัฒนาทักษะการสร้างแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล--สาลินี จันทร์เจริญสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกนกพร ดอนเจดีย์, สาลินี จันทร์เจริญ* และ พรรณนิภา หริมเทพาธิป51
24 JPR2R003-2017Student Involvement in Developing Sustainable Practices: A Case Study of Waste Receptacle Evolution at Mahidol University International College--ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์* และ ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี41
25 JPR2R008-2017การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล--คำรณโชติธนโชติมหาวิทยาลัยมหิดลคำรณ โชธนะโชติ41
26 JPR2R004-2017การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA --จารุวรรณ มั่นอ่ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จารุวรรณ มั่นอ่ำ*, ณัฐนี วรยศ และ ณัฐ วรยศ41
27 JPR2R006-2017การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี--ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์41
28 JPR2R007-2017การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล--สุมาลี แสงสว่างมหาวิทยาลัยมหิดลสุมาลี แสงสว่าง* และ ปิยนุช รัตนกุล41
29 JPR2R 001-2017การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือก ระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง (Admission) : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ราตรีธรรมคำ---ราตรี ธรรมคำ41
30 JPR2R002-2017การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล--เอื้อมเดือน แก้วสว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเอื้อมเดือน แก้วสว่าง* และ ภคพร พุทธโกษา41
31 JPR2R005-2017การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)--ธนาคารคุ้มภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีธนาคาร คุ้มภัย* และ สุชาดา ไชยสวัสดิ์41
32 JPR2R009-2017ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ กันต์ปานประยูร---กันต์ ปานประยูร41
33 JPR2R007-2016การสำรวจความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว--สายสุนีย์ เบ็ญจโภคีสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี31
34 JPR2R003-2016ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการบริการจัดทำข้อสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี --นิตยา บุญปริตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนิตยา บุญปริตร31
35 JPR2R002-2016ความพึงพอใจและความสำคัญในการใช้บริการสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล--ธัญลักษณ์หงษ์โตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลธัญลักษณ์ หงษ์โต* และ ยุวดี วงค์ใหญ่31
36 JPR2R004-2016ต้นทุนและประสิทธิผลในการให้บริการห้องประชุมของสถาบันทางการศึกษากรณีศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล--สมปรารถนา นามขานสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสมปรารถนา นามขาน 31
37 JPR2R005-2016เปรียบเทียบจำนวนวันนอนของผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก่อนและหลังการส่งรายงานการทบทวนการใช้ทรัพยากรสุขภาพแก่ทีมนำทางคลินิก--วรณัน ประสารอธิคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวรณัน ประสารอธิคม* และ ธันย์ สุภัทรพันธ์31
38 JPR2R006-2016ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกดูแลและบรรเทาอาการ--สุมนทิพย์ นาควิจิตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสุมนทิพย์ นาควิจิตร *, กิติพล นาควิโรจน์, พรพิมล โอเจริญ และ ศศิปรียากานต์ มิ่งวงศ์31
39 JPR2R001-2016ระยะเวลาที่มีผลต่อความคงตัวของสารเรืองแสงในการย้อมเซลล์ที่ถูกตรึงเพื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Flow Cytometry--สิรภพ วงษ์เนียมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสิรภพ วงษ์เนียม31
40 JPR2R010-2015 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวินิจฉัยโรคจากการใช้เครื่องมือ Direct Ophthalmoscope โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วย Moodle--มธุวัลย์ ศรีคงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มธุวัลย์ ศรีคง*, ปรัชญนันท์ นิลสุข และ นพพล เผ่าสวัสดิ์21
41 JPR2R008-2015การใช้ประโยชน์พื้นที่ในอาคาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555ชฎาพรประสพถิ่น---ชฎาพร ประสพถิ่น และ เอมอร พิทยายน* 21
42 JPR2R007-2015การตรวจยาขับปัสสาวะโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวและแมสสเปกโทรมิเตอร์--รุ่งกานต์ ภู่ตระกรณ์ชัยศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่งกานต์ ภู่ตระกรณ์ชัย*, มรกต แก้วกล่ำ, ธาริณี อินทอง, ธนิต คูสำราญ และ สุพรชัย กองพัฒนากูล21
43 JPR2R003-2015การวิเคราะห์จานวนวันนอน ค่าเสียโอกาส และคุณภาพการดูแล ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี--วรณัน ประสารอธิคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวรณัน ประสารอธิคม*, ธันย์ สุภัทรพันธ์ และ หทัยกร กิตติมานนท์21
44 JPR2R006-2015เจตคติ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคันธรสชำนาญกิจ---คันธรส ชำนาญกิจ* และ จาริณี อิ้วชาวนา21
45 JPR2R009-2015ประสิทธิผลผลการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (กรณีศึกษาวิชา วกกฬ 217 การนาเสนอสารสนเทศทางการกีฬา ปีการศึกษา 2556)--สุรชาติ อาจทรัพย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหิดลสุรชาติ อาจทรัพย์*, ศิรประภา ขันคำ และ อภิภู สิทธิภูมิมงคล21
46 JPR2R001-2015ประสิทธิภาพระบบ QR Code เพื่อควบคุมครุภัณฑ์ กรณีศึกษา กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรม และศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล--ธัญญา อุตราภรณ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ธัญญา อุตราภรณ์* และ เยาวลักษณ์ เก้าเอี้ยน 21
47 JPR2R004-2015ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี--สมปอง อ้นเดชหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลนิตยา บุญปริตร และ สมปอง อ้นเดช*21
48 JPR2R005-2015ผลของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (STAD) เปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบปกติ--ฐานิตา ลิ่มวงศ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพรทิพย์ เขาแก้ว และ ฐานิตา ลิ่มวงศ์*21
49 JPR2R002-2015สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล --กฤษฎา แก้วผุดผ่องหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลกฤษฎา แก้วผุดผ่อง21
50 JPR2R002-2014Isolation and Characterization of 3?-lup-20(29)-en-3-ol (Lupeol) from the Leaves and Twigs of Diospyros phuketensis Phengklai--ณัฐพัชร์สังเฉวกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลณัฐพัชร์ สังเฉวก* และ สุทธิพร พิกุลทอง11
51 JPR2R001-2014Reproductive Performance Comparisons of Three Inbred Mice Strains (BALB/cMlac, C57BL/6Mlac and DBA/2Mlac) at National Laboratory Animal Center, Mahidol University, Thailand--ธนพร พิณพาทย์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พรรัตนา ช่อมณี, อภิสิทธิ์ เหล่าสันติสุข, วสันต์ แก้วมณี, กาญจนา เข่งคุ้ม และธนพร พิณพาทย์*11
52 JPR2R007-2014การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ An Analysis of Social Research Training Course Evaluation --อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา * และ คำรณ โชธนะโชติ11
53 JPR2R003-2014การพัฒนาทิศทางงานวิจัยในองค์การโดยใช้เทคนิค ZOPP และ Force Field Analysis Development of Research Direction in Organization by Using ZOPP and Force Field Analysis Techniques สวัสดิรักษ์ใสงาม---ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ และ สวัสดิรักษ์ ใสงาม*11
54 JPR2R004-2014การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนเพื่อการลดความขัดแย้งระหว่าง โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ศิรินพัชรจามรดุสิต---วิลินธร ชูโต และ ศิรินพัชร จามรดุสิต11
55 JPR2R006-2014การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล --สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลSurang Sirorojsakul*, Yupin Yungsawat, Niphapat Intrakamhaeng, Darintip Panyapirakitkul, Nipaporn Dacha and Tawan Lamaykhae 11
56 JPR2R005-2014ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล --เอมอร พิทยายนหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเอมอร พิทยายน11
57 JPR2R008-2014ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารในองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล--โกเมศ จันทร์เจริญคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนายโกเมศ จันทร์เจริญ 11