ลำดับระดับปีผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องตีพิมพ์ชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่Link วารสารฐานข้อมูล 
1 ชาติ2020ไพลิน บุนนาคไพลิน บุนนาคผลของกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการต่อการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลJournal of Professional Routine to Research วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 7132-42 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
2 ชาติ2019Thepsiriamnuay H, Pumijumnong P*. (หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย, นาฎสุดา ภูมิจำนงค์*) นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Cost-benefit analysis of adaptation options on sandy beach erosion in Thailand (การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของแนวทางการปรับตัวต่อการกัดเซาะหาดทรายในประเทศไทย)วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 24117-32 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
3 ชาติ2019Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S, Shanker AR. สยาม อรุณศรีมรกตEnvironmental education and awareness among students in India, Japan and Thailand for sustainable developmentวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย14248-53 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
4 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Phuynongpho S, Athirot S. สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting performance of standard application and indicator for greenhouse gas emission in green office, Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR) 14160-65 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
5 ชาติ2019Man H, Sereenonchai S*.สุกัญญา เสรีนนท์ชัยFrame construction and competition: New media coverage of PM2.5 issue in China (กรอบการนำเสนอข่าวและการแข่งขัน: ประเด็นมลพิษทางอากาศ (PM2.5) ในสื่อใหม่ของจีน)วารสารปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Journal) 11112-28 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
6 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Arunlertaree C, Korattana C.สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง อรุณเลิศอารีย์Green office, its features and importance for sustainable environmental management: A comparative review in search for similarities and differencesวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Interdisciplinary Research Review14531-38 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
7 ชาติ2019Bhaktikul K, Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Metadilogkul O, Konjengbam S.กัมปนาท ภักดีกุล, สยาม อรุณศรีมรกตIndicators of active ageing for sustainable development: A comparative insights of ageing elderlies from Chiang Mai (highland) and Nakhon Pathom (lowland) Provinces, Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Interdisciplinary Research Review 14539-46 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
8 ชาติ2019Laiphrakpam M, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตReview of indicators on active ageing towards sustainable development in Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 13341-50 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
9 ชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Metadilogkul O.สยาม อรุณศรีมรกตSocial, religious, recreational and medicinal usage of cannabis in India and Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Interdisciplinary Research Review 14443-50 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
10 ชาติ2019ชนัดดา พิมพสุทธิ์, รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์*, ธรรมรัตน์ พุทธไทย, นิกร ทองทิพย์ (Phimphasut C, Chaiyarat R*, Phutthai T, Thongtip N.)"รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, ธรรมรัตน์ พุทธไทยการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (Habitat utilization of the Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT Journal) 20 Special 151-161 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
11 ชาติ2019นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์* (Arunrat N, Pumijumnong N*.)นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ และการปลูกพืชที่หลากหลาย บริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (Comparison of cost and return for grain and seed maize planting and diversified farming, Mae Chaem basin, Chiang Mai province)วารสารเกษตร 351169-181 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
12 ชาติ2019ปุณยาพร ปรางบาง,ทิพวรรณ ขันคูณ,ธัญชนก ยะมงคล,นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, อุทัย เจริญวงค์, นพพล อรุณรัตน์*Thomas Neal Stewart, นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัยการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย (Farmers’ perception and adaptation to climate change in Thailand)วารสารเกษตรพระวรุณ (Pawarun Agriculture Journal) 161105-119 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
13 ชาติ2019สุกัญญา เสรีนนท์ชัย* (Sereenonchai S.*)สุกัญญา เสรีนนท์ชัยการสื่อสารเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคมไทย (Communication for climate change adaptation in Thailand)วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal) 14151-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
14 ชาติ2019อิสรีย์ อภิญญา* (Apinya I*) อิสรีย์ อภิญญาแนวทางการสืบค้นและแปลผลข้อมูลหน่วยวัดคุณภาพวารสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล Scopus (Guidelines for searching and interpreting environmental sciences journal metrics data at national and international levels)วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT Research and Development Journal) 4213-22 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
15 ชาติ2018Lar NM, Pumijumnong N*, Roachanakanan R, Arunrat N, Tint S.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์, นพพล อรุณรัตน์An assessment of climate variability on farmers’ livelihoods vulnerability in Ayeyarwady Delta of MyanmarApplied Environmental Research4011-15 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
16 ชาติ2018Aroonsrimorakot S*, Kasibut K, Schulte B.สยาม อรุณศรีมรกตAssessment of greenhouse gas emission from yard-long-bean cultivation by farmers in Pathum Thani province วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13261-65 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
17 ชาติ2018Aryee MK, Pumijumnong N*, Punwong P, Roachanakanan R.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, ปรมิตา พันธ์วงศ์, เรวดี โรจนกนันท์Assessment of the sustainability of Accra Metropolitan Area, Ghana Applied Environmental Research 40127-39 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
18 ชาติ2018Sayam Aroonsrimorakot*.สยาม อรุณศรีมรกตCarbon footprint of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Salaya Campus, Thailand in the year 2010- 2012วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1361-9 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
19 ชาติ2018Sonchaem W, Punnakanta L*.วิมล สอนแจ่ม, ลือพล ปุณณกันต์Estimation of non-point source BOD loading in urban area: A case study in Phetchaburi Municipality, Thailand Science, Engineering and Health Studies (เดิมชื่อ Silpakorn University Science and Technology Journal) 12159-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
20 ชาติ2018Chumlong Arunlertaree, Saranya Sucharitaku, Naphatsawan Nakaumka, Sayam Aroonsrimorakot*.จำลอง อรุณเลิศอารีย์, สยาม อรุณศรีมรกต, ศรัณยา สุจริตกุลFactors affecting employee acceptance of ISO14001 in a small lacquer factory in Samutsakhon Province, Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13615-25 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
21 ชาติ2018Angsurat A, Aroonsrimorakot S*.อภิรมย์ อังสุรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกตPerformance evaluation on water consumption of the general support staff of Mahidol University, Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 13120-26 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
22 ชาติ2018Khunanake W*, Pradatsudara A, Pattanakiat S.สุระ พัฒนเกียรติStakeholder involvement in developing environmental indicators for the Lam Nam Yang Part 1 watershed in the northeastern ThailandApplied Environmental Research 40328-41 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
23 ชาติ2018จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, หะริน สัจเดย์*, พระปลัดสมชาย ดำเนินหะริน สัจเดย์กรอบแนวคิดการสังเคราะห์ตัวแบบยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการเป็นเมืองน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Analysis strategic model framework to enhance local administration as livable city) วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU KhonKaen campus) 51109-129 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
24 ชาติ2018ยุทธพล ผ่องพลีศาล*, ชิษณุพงศ์ ประทุมยุทธพล ผ่องพลีศาล, ชิษณุพงศ์ ประทุมกระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Participation processes in organization for development of research master plan in Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-54-60 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
25 ชาติ2018จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์ (Chanthana Udom, Harin Sachdev) หะริน สัจเดย์การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมความรู้ (Systematic thinking and the development of learning organization to drive for knowledge based society)วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Journal of Mcu Social Science Reviews) 73244-259 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
26 ชาติ2018สีตลา กลิ่นมรรคผล*, ภาณี นาคไร่ขิง (Seetala Klinmakphon*, Panee Nakraikhing)สีตลา กลิ่นมรรคผล, ภาณี นาคไร่ขิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Human Resource Management Affecting Staff Organizational Commitment Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University) 202199-209 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
27 ชาติ2018ภาณี นาคไร่ขิง*, สีตลา กลิ่นมรรคผลภาณี นาคไร่ขิง, สีตลา กลิ่นมรรคผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Assessment of personnel satisfaction to performance agreement system Faculty of Environmental and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-18-28 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
28 ชาติ2018ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา, สวรรยา แซ่แต้, ชิษณุพงศ์ ประทุม* (Sakulkiatpanya T, Saetae S, Pratum C*) ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา, ชิษณุพงศ์ ประทุม, สวรรยา แซ่แต้การประเมินความสัมพันธ์ของมลพิษทางอากาศบนถนนหลวงรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา(Relationship Assessment of Air Pollution from the Highways around Mahidol University (Salaya Campus), Thailand) วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University) 15128-41 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
29 ชาติ2018จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์*, ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (Chanthana Udom, Harin Sachdev, Songwut Trangwattana)หะริน สัจเดย์การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ (Development of causal model in effectiveness of organizational of Rajabhat University; Rattakosin group)วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies) 631095-1112 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
30 ชาติ2018สุดา ขำดำรงเกียรติ, ไพลิน บุนนาค*สุดา ขำดำรงเกียรติ, ไพลิน บุนนาคการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The study of satisfaction toward program in term of supporting factors and happiness of learning of bachelor degree graduates in academic year 2559 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research: JPR2R)5-1-9 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
31 ชาติ2018ยุทธพล ผ่องพลีศาลยุทธพล ผ่องพลีศาลการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยตามยุทธศาสตร์องค์กร: กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Promotion for effective research management following the organization strategy: A case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science) 1331-11 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
32 ชาติ2018จันทนา อุดม, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, หะริน สัจเดย์*, ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร (Chanthana Udom, Nongnooch Paiboonrattananon, Phairoj Butchiwan, Harin Sachdev*, Theathanick Siriwoharn)หะริน สัจเดย์การสังเคราะห์ตัวแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (The synthesis on strategic development model to be a learning organization)วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ (Journal of Southern Technology) 112113-121 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
33 ชาติ2018จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, หะริน สัจเดย์, พระปลัดสมชาย ดำเนินหะริน สัจเดย์ทัศนภาพและทางเลือกยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมความรู้ (Scenario and Strategic Alternatives for the Enhancement of Learning Organization towards a Knowledge-Based Society) วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) 11195-107 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
34 ชาติ2018ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, รัตนะ บุญประเสริฐ, อเนก สุขเจริญรัตนะ บุลประเสริฐผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง (Effect of the bio-extracts sludge on chinese cabbage growth) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) 492(suppl.) 377-380 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
35 ชาติ2018พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, กันต์ ปานประยูร*, กัมปนาท ภักดีกุล, พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ (Hinjiranan P, Panprayun G*, Bhaktikul K, Suwansumrit P.)พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, กันต์ ปานประยูร, กัมปนาท ภักดีกุลสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายในหน่วยงานราชการ: กรณีศึกษากรมชลประทาน ปากเกร็ด (Desired environments for government residential compound development: A case study of Royal Irrigation Department, Pak Kret) วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality) 62403-413 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
36 ชาติ2017สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา"หญ้าเนเปียร์" กับการผลิตพลังงานทดแทน วารสารสิ่งแวดล้อม 21119-24 link N/A Index Score
37 ชาติ2017Chongtaku T, Aroonsrimorakot S*, Whangchai N, Charoenjit K.สยาม อรุณศรีมรกตApplication of geo-informatics for studying abundance and distribution of land snails in Chon Buri, Thailand: A case study of Hemiplecta sp. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12331-37 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
38 ชาติ2017Mam S*, Kovin C, Sinthunawa C.จิรพล สินธุนาวาCapacity building of university faculty members to promote the sustainable self in Cambodian higher education ABAC Journal 37199-118 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
39 ชาติ2017Bodhipadma K*, Noichinda S, Onnui K, Phanomchai S, Punnakanta L, Leung DWM.ลือพล ปุณณกันต์Direct androgenesis in anther culture of butterfly pea related to flower developmentวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of Applied Science) 1611-6 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
40 ชาติ2017Asvaplungprohm D*, Rattanapian P, Aroonsrimorakot S, Vigripat T, Borwornnuntakul T, Rojsurakitti T, Kobjaiklang C.สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting air quality management in Bangkok วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12469-78 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
41 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Phuynongpho S.สยาม อรุณศรีมรกตFactors affecting the water usage performance of standard application of green office in Thailandวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) 12224-30 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
42 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Sakulkiatpanya T, Muangkun S.สยาม อรุณศรีมรกต, ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาHeavy metal concentration in the components of golden apple snail (Pomacea canaliculata) and pond snail (Filopaludina martensi) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1255-10 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
43 ชาติ2017Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M.สยาม อรุณศรีมรกตImplementing green supply chain management practices in organizations in Thailand: A review in search for key factors in GSCM implementation วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 1268-14 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
44 ชาติ2017Songkampol N, Wongthanate J*.จารุวรรณ วงค์ทะเนตรOptimal conditions of dye removal from textile dyeing industrial wastewater by adsorption process วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology) 13370-84 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
45 ชาติ2017Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S, Sharma ARS.สยาม อรุณศรีมรกตRe-examining India’s Northeast regions tourism potential through its policy and economic co-operation between India and Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12648-54 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
46 ชาติ2017Pradabphetrat P*, Aroonsrimorakot S, Thaewnon-ngiw B, F?reder L, Tosh C, Piyapong C.สยาม อรุณศรีมรกตThe shy and the bold: Behavioural differences in native and invasive apple snailsวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR)) (เดิมชื่อ วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) 12418-24 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
47 ชาติ2017วรพร สังเนตร, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตกรณีศึกษาเหมืองหินในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (A case study on stone mining in Phu Pha Man Dstrict, Khon Kaen Province, Thailand) วารสารราชบัณฑิตยสภา (เดิมชื่อ วารสารราชบัณฑิตยสถาน) 421&2 153-160 link N/A Index Score
48 ชาติ2017สยาม อรุณศรีมรกต*, วรพร สังเนตร, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ (Aroonsrimorakot S*, Sangnate V, Pradabphetrat P.)สยาม อรุณศรีมรกตการใช้สารเคมีในการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (The Chemical Application in Rice Production of Farmers in Nong-Sue District, Pathum Thani Province) วารสารเกษตรพระวรุณ 142173-180 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
49 ชาติ2017ธิดารัตน์ คำล้อม, สุระ พัฒนเกียรติสุระ พัฒนเกียรติการประเมินพื้นที่ทิ้งร้างเพื่อการจัดกำรสิ่งแวดล้อม อำ เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย (Abandoned area assessment for environmental management in Putthamonthon District Nakhonpathom Province Thailand) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 18111-20 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
50 ชาติ2017กันต์ ปานประยูร*กันต์ ปานประยูรการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10249-68 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
51 ชาติ2017จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์*, เพ็ญมาศ หนาแน่น, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์ (Udom C, Sachdev H*, Nanan P, Butchiwan P, Paiboonrattananon N.) หะริน สัจเดย์การวิเคราะห์ขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (An analysis of rice growing farmers’ adaptive capacity under the risk of climate change)วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies) 5334-47 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
52 ชาติ2017ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา, สุระ พัฒนเกียรติ*, ธรรมรัตน์ พุทธไทยสุระ พัฒนเกียรติ, ธรรมรัตน์ พุทธไทยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจำแนกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีการสร้างเขื่อนสองรูปแบบ (Geospatial analysis for forest cover identification in watershed constructed within two dam types) วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย 1168-75 link N/A Index Score
53 ชาติ2017ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต*, จันทิมา ปิยะพงษ์, กฤษนัยน์ เจริญจิตร (Pradabphetrat P, Aroonsrimorakot S*, Piyapong C, Charoenjit K.)สยาม อรุณศรีมรกตการวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย (Analysis of the Spread Areas of Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata) in Thailand) วารสารเกษตรพระวรุณ 142247-257 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
54 ชาติ2017ราตรี ธรรมคำราตรี ธรรมคำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Comparative Study of Student Learning Achievement of Mahidol Quota Admission and Center Admission: Case Study Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4-9-17 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
55 ชาติ2017รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์รัตนะ บุลประเสริฐ, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ขีดความสามารถเชิงพื้นที่เพื่อการป้องกันและการบรรเทาภัยธรรมชาติในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี (The capabilities of area for prevent and mitigation natural disasters in urban areas: A case study Udon Thani province, Thailand)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 18พิเศ291-304 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
56 ชาติ2017อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์, สุระ พัฒนเกียรติสุระ พัฒนเกียรติแบบจำลองภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการป่าไม้ในฟาร์ม อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (Geo-informatics modeling for farm-forest management in prathai district Nakhon ratchasima province)วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 182-341-47 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
57 ชาติ2017ชิษณุพงศ์ ประทุมชิษณุพงศ์ ประทุมผลของสารอินทรีย์ปริมาณสูงในนํ้าเสียโรงงานขนมจีนต่อประสิทธิภาพการบำบัดนํ้าเสียของหญ้าแฝกหอมและกกกลมจันทบูร (Influence of High Organic Substances Concentrations in Fermented Rice Noodle (Khanomjeen) Factory Wastewater on Efficiency Wastewater Treatment of Vetiveria Zizanioides Nash. and Cyperus Corymbosus Rottb.)วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 363324-332 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
58 ชาติ2017กันต์ ปานประยูรกันต์ ปานประยูรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ (8 kWp Rooftop PV System and Feasibility of System Expansion) วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4-76-86 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
59 ชาติ2017จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์หะริน สัจเดย์อนาคตของเรา-เราเป็นผู้กำหนด: การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างอนาคตขององค์กร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 112136-148 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
60 ชาติ2017สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตอุบัติเหตุการเดินทางในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ ตามนโยบายการลดอุบัติเหตุ (Traffic accident during the seven days' vacation of Songkran Festival under the government policies to reduce accidents) วารสารราชบัณฑิตยสภา (เดิมชื่อ วารสารราชบัณฑิตยสถาน) 423483-491 link N/A Index Score
61 ชาติ2016Bodhipadma K, Noichinda S, Permchalad K, Changbandist S, Phanomchai S, Punnakanta L, Leung DWM*.ลือพล ปุณณกันต์A study of cannonball trees in Thailand: Hood staminodes are larger than ring stamens but only germination of staminal ring pollen can be stimulated by exogenous sucrose King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology 93167-173 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
62 ชาติ2016Laiphrakpam M*, Aroonsrimorakot S. สยาม อรุณศรีมรกตDowry in India and bride price in Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research) 11633-39 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
63 ชาติ2016Sittijunda S*, Pattra S.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาEvaluation of different pretreatment methods to prepare an inoculum for bio-hydrogen production from cassava starch wastewater Asia-Pacific Journal of Science and Technology (เดิมชื่อ วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)) 21281-92 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
64 ชาติ2016Angsurat A, Aroonsrimorakot S*.อภิรมย์ อังสุรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกตPerformance evaluation on electricity consumption of Humanities and Social Science Faculties in Mahidol University, Thailand วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research) 11627-32 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
65 ชาติ2016ณัฐวุฒิ ยาใจ, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์การกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ฉบับการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 (Journal of Urban and Regional Planning) 1135-42 link N/A Index Score
66 ชาติ2016ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์*, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐรัตนะ บุลประเสริฐการใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก (Use of Black Plastic Bags as Container in Composting Process) วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3156-62 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
67 ชาติ2016สยาม อรุณศรีมรกต*, ชิงชัย เมธพัฒน์ สยาม อรุณศรีมรกตการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในห้องปูพรมและไม่ปูพรม: กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The monitoring of TSP and PM10 in carpeted and non carpeted rooms: Case study of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 11422-26 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
68 ชาติ2016ทิชา โลลุพิมาน*, กาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, สิริกร กาญจนสุนทร, สุเพชร จิรขจรกุลกาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนยางพาราโดยการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษา จังหวัดระยอง (Estimation of above ground carbon stock in para rubber plantation by application of remote sensing, Rayong province, Thailand) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 246พิเ914-926 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
69 ชาติ2016รัฐพล ศรประเสริฐ*, อนงคณ์ หัมพานนท์, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 262239-251 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
70 ชาติ2016ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยขององค์กรผ่านโปรแกรม Scival Analysis Research Performance and Collaborative Partnerships by SciVal วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1361243-252 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
71 ชาติ2016ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สยาม อรุณศรีมรกต, Leopold F?reder, Colin Tosh, จันทิมา ปิยะพงษ์*สยาม อรุณศรีมรกตความแตกต่างในการหนีผู้ล่าของหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ในประเทศไทย วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 72325-338 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
72 ชาติ2016ณัฐสุดา คำปา, สุวรรณา บุญตานนท์, นรินทร์ บุญตานนท์*นรินทร์ บุญตานนท์เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช: เครื่องมือสำคัญในการรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก (Portable photosynthetic sensor: An important tool for greenhouse gas reduction campaign) วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal) 3021-8 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
73 ชาติ2016เบญจภรณ์ ประภักดี จิรวีฐ์ แสงทอง เบญจภรณ์ ประภักดี, จิรวีฐ์ แสงทองแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...จากขวดทดลองสู่พื้นที่จริง วารสารสิ่งแวดล้อม 2011-13 link N/A Index Score
74 ชาติ2016รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข, วาสนา แจ้งประจักษ์รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุขประสิทธิภาพการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: ศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย (Electrical and electronic wastes management: Policies, practices, and consequences - A study of Japan, Switzerland, and Thailand)วารสารเกษมบัณฑิต 172194-209 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
75 ชาติ2016อุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้มอุทุมพร ไวฉลาด, จงดี โตอิ้มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 102165-177 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
76 ชาติ2016สยาม อรุณศรีมรกต, ยงยุทธ วัชรดุลย์สยาม อรุณศรีมรกตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต (UN Sustainable Development Goals: 17 aspects for future world) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 1131-7 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
77 ชาติ2016นภารัตน์ ขนันทัย, ชิษณุพงศ์ ประทุม*นภารัตน์ ขนันทัย, ชิษณุพงศ์ ประทุมผลของการให้ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจของนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)91163-172 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
78 ชาติ2016ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, พัชรินทร์ นินทจันทร์, จงดี โตอิ้ม*ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, จงดี โตอิ้มผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The effects of the resilience-enhancing program on the undergraduates of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 222149-179 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
79 ชาติ2016ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์*, อเนก สุขเจริญ, จันทร์จรัส วีรสาร, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์, รัตนะ บุลประเสริฐรัตนะ บุลประเสริฐผลของระยะเวลาหมักนํ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก (Effect of fermented period for bio-extracts on the growth of Chilli (Capsicum annuum L.)) แก่นเกษตร 441พิเ866-872 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
80 ชาติ2016ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชแร่โพแทชที่พบในเกลือชั้นกลางในหมวดหินมหาสารคามแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (Analysis of Potash Layer Found in the Middle Salt, in Maha Sarakham Formation, Khorat Basin, Northeastern Thailand) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103236-245 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
81 ชาติ2016จันทนา อุดม*, หะริน สัจเดย์, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวันหะริน สัจเดย์สถาบันหลักของสังคมกับการพัฒนาเยาวชน (Social key institutions and the linkage of youth development) วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112227-237 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
82 ชาติ2015Palakit K*, Duangsathaporn K, Siripatanadilok S, Lumyai P.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจEffect of climate variable on monthly growth of Agaia odoratsissina and Hydnocarpus ilicifolia at the Sakaerat Envinomental Research Station(SERS), Northeastern Thailand Environment and Natural Resources Journal 1311-12 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
83 ชาติ2015Hata H, Chimchome V, To-im J*.จงดี โตอิ้มForest habitat and fruit availability of hornbills in Salakphra wildlife sanctuary, Kanchanaburi province, Thailand Environment and Natural Resources Journal 13113-20 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
84 ชาติ2015Pumijumnong N*, Wannasri S.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Teak log coffins in Northwest Thailand: Dated by dendrochronology and 14Cwiggle matching Applied Environmental Research 3721-16 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
85 ชาติ2015รัฐพล ศรประเสริฐ*, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการใช้ใบแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) ในการเพาะเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Ley.ex Fr.) Kar.) (Using of Vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) leaves in LingZhi mushroom (Ganoderma lucidum (Ley.ex Fr.) Kar.) cultivation)วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal of Agricultural Research and Extension Maejo University) 3217-16 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
86 ชาติ2015ชฎาพร ประสพถิ่น, เอมอร พิทยายน*ชฎาพร ประสพถิ่นการใช้ประโยชน์พื้นที่ในอาคาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 (Space Utilization in the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University for Academic Year 2013) วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 2163-81 link N/A Index Score
87 ชาติ2015พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, เกษม กุลประดิษฐ์, รัตนะ บุลประเสริฐพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์, เกษม กุลประดิษฐ์, รัตนะ บุลประเสริฐการเปลี่ยนแปลงนิเวศภูมิทัศน์ของพื้นที่สวนผลไม้ทุเรียนนนทบุรี ภายหลังน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 214678-693 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
88 ชาติ2015วิลินธร ชูโต, ชิษณุพงศ์ ประทุม*วิลินธร ชูโต, ชิษณุพงศ์ ประทุมการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (Perception of students in upper secondary school on environmental issues and management) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 10352-59 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
89 ชาติ2015ภาณุพันธุ์ อิ่นแก้ว, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการศึกษาเปรียบเทียบสารกำจัดแมลงตกค้างในผักใบเขียวของการปลูกพืชแบบทั่วไป แบบปลอดสารพิษ และแบบอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม (A comparative study on insecticide residues of green leafy vegetables from general cultivation, pesticide-free vegetable and organic vegetable production in Nakhon Pathom Province)วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Romphuek Journal, Academic Journal of Krirk University)33353-73 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
90 ชาติ2015อนาวิน สุวรรณะ, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์การอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยโดยชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (Journal of Community Development and Life Quality) 3117-28 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
91 ชาติ2015ชิษณูพงศ์ ประทุมชิษณุพงศ์ ประทุมความเป็นไปได้ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรม (Feasibility study of carbon dioxide recycling using a biological wastewater treatment system for industrial sources) วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 112116-141 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
92 ชาติ2015รัฐพล ศรประเสริฐ, พรสุดา เรืองเสวียด, ฉันทพิชญา อ้ายชุม, สุชาดา กาทอง, ฟาซีมะ เจ๊ะแม, วาสิตา แสนบุญยัง, อนงคณ์ หัมพานนท, สยาม อรุณศรีมรกต, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์, พระอธิการสำรวม สิริภทโทสยาม อรุณศรีมรกตความหลากหลายของพืชกาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra (L.)Miq.) และพรรณไม้อาศัยในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วารสารวนศาสตร์ 34273-83 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
93 ชาติ2015คันธรส ชานาญกิจ*, จาริณี อิ้วชาวนาคันธรส ชำนาญกิจ, จาริณี อิ้วชาวนาเจตคติ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Attitude, satisfaction and utilization of social media among students and staff at the Faculty of Environment and Resources Studies, Mahidol University)วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 2143-53 link N/A Index Score
94 ชาติ2015สยาม อรุณศรีมรกต, ชนกนันท์ จินดาประชา, สมฤทัย เจตเกษนิจ, อนงคณ์ หัมพานนท์สยาม อรุณศรีมรกตชีววิทยาบางประการของกุ้งแคระนิลพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 10317-23 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
95 ชาติ2015ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชพิบัติภัยแผ่นดินไหวในไทยกับเนปาลต่างปรากฏการณ์ต่างสาเหตุ (Earthquake disaster in Thailand and Nepal is different in phenomenon and caused)วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 921-8 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
96 ชาติ2015กิติกร จามรดุสิตกิติกร จามรดุสิตเมืองเชิงนิเวศและการประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ (Eco-city and application of eco-efficiency for the development of an eco-city) วารสารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 1132-45 link N/A Index Score
97 ชาติ2015วันทนีย์ โพธิ์กลาง, อุทุมพร ไวฉลาดวันทนีย์ โพธิ์กลาง, อุทุมพร ไวฉลาดแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Motivation to study in Bachelor's degree at the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Integrated Social Science Journal)22111-134 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
98 ชาติ2014Cochrane S. Steven CochraneA Comparative study on socio cultural adaptation of foreign students on international programmes in Thailand วารสารสหศาสตร์ (Interdisciplinary Studies Journal) 142250-273 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
99 ชาติ2014Wongthanate J*, Mapracha N, Prapagdee B, Arunlertaree C.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, เบญจภรณ์ ประภักดี, จำลอง อรุณเลิศอารีย์Efficiency of modified grease trap for domestic wastewater treatment วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10210-22 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
100 ชาติ2014Yuttitham M*, Sukserm T, Sintarasukit, Suwanmance S.มณฑิรา ยุติธรรมGreenhouse gases emission from tourism activities at Change National Park and Coral reef tourism at Mak, Rang, and Kradad Island, Trad province International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM) 22260-63 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
101 ชาติ2014Simking P, Yatbantoong N, Saetiew N, Saengow S, Yodsri W, Chaiyarat R, Wongnarkpet S, Jittapalapong S*.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์Prevalence and risk factors of Babesia infections in cattle trespassing natural forest areas in Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา (The Journal of Tropical Medicine and Parasitology) 37110-19 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
102 ชาติ2014Anannavee N, Longpradit P, Dejdumrong N, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตQuality Financial Analysis of Para-Rubber on Google-Maps Prototype System International Journal of the Computer, the Internet and Management 22241-46 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
103 ชาติ2014Wongthanate J*, Anusasnee N, Prapagdee B, Kumsopa Aจารุวรรณ วงค์ทะเนตร, เบญจภรณ์ ประภักดี, อัจฉราพร ขำโสภาRemoval of lead from synthetic wastewater using aquatic plants วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10316-30 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
104 ชาติ2014Intorpetch B, Wisawapipat W*, Arunlertaree C, Teartisup P.จำลอง อรุณเลิศอารีย์, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์Soil physicochemical status and nutrient management for paddy soils in the lower central plain of Thailand after the flood disaster in 2011 Environment and Natural Resources Journal 12157-67 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
105 ชาติ2014Pongpom A, Bhaktikul K*, Wisawapipat W, Teartisup Pกัมปนาท ภักดีกุล, ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์Spatial distribution of potentially toxic trace elements of agricultural soils in the lower central plain of Thailand after the 2011 flood Environment and Natural Resources Journal 12168-79 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
106 ชาติ2014Karawake K, Nutmagul W, Navanugraha C, Suncharitgul S, Yuttithum M, Hutacharoen R*.รุ่งจรัส หุตะเจริญ, ศรัณยา สุจริตกุล, มณฑิรา ยุติธรรมThe usage of gibberellin-rich seed-waste for vegetable growth enhancement: A case study of rambutan seed Environment and Natural Resources Journal 1227-17 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
107 ชาติ2014กนกกร สุขสบาย, กาญจนา นาคะภากร*กาญจนา นาคะภากรการตรวจวัดพื้นที่เกิดไฟป่าด้วยช่วงคลื่นเทอร์มอลอินฟราเรดของภาพดาวเทียมแลนด์เซต : กรณีศึกษาอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย (Fire detection using LANDSAT thermal data: In SaiYok district, Kanchanaburi province, Thailand) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 224462-473 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
108 ชาติ2014กัทลี คุรุกุล, กาญจนา นาคะภากร*กาญจนา นาคะภากรการประเมินหาพื้นที่เปราะบางชายฝั่งโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226พิเ775-788 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
109 ชาติ2014อรอร สาราจิตต์, กาญจนา นาคะภากร*กาญจนา นาคะภากรการประยุกต์ภูมิสารสนเทศสำหรับสถานการณ์การกัดเซาะของชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226พิเ789-800 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
110 ชาติ2014ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ, สวัสดิรักษ์ ใสงาม*ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ, สวัสดิรักษ์ ใสงามการพัฒนาทิศทางงานวิจัยในองค์การโดยใช้เทคนิค ZOPP และ Force Field Analysis (Development of Research Focus Area in Organization by Using ZOPP and Force Field Analysis) วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 1112-22 link N/A Index Score
111 ชาติ2014Purchkoon N*, Teartisup P, Siriaroonrat B.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์การพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่ เพื่อประเมินถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย (The development of spatial model to assess the habitat suitability for Eastern Sarus Crane population) วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (Journal of Wildlife in Thailand) 21182-94 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
112 ชาติ2014วิลินธร ชูโต, ศิรินพัชร จามรดุสิต*วิลินธร ชูโต, ศิรินพัชร จามรดุสิตการพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) 1123-30 link N/A Index Score
113 ชาติ2014ณัฐฑิตา โรจนประศาสน์, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ยวิภาวรรณ ตินนังวัฒนาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพะยูนและหญ้าทะเลสำหรับโรงเรียนชายฝั่งจังหวัดตรัง วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16235-47 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
114 ชาติ2014รัฐพล ศรประเสริฐ*, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการเพาะเห็ดแครง (Schizophyllum commune) เสริมด้วยใบหญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides) ในวัสดุเพาะขี้เลื่อยไม้ยางพารา (Cultivation of Hed Krang (Schizophyllum commune) supplemented with Ya Faek Lum (Vetiveria zizanioides) leaves in para rubber sawdust substrate)วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226837-847 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
115 ชาติ2014ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชการศึกษาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงจากการทำเหมืองแร่โพแทช ในประเทศไทย (The study of potash mining risk potential in Thailand) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 34189-103 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
116 ชาติ2014Sangkham S*, Sakunkoo P, Arunlertaree C.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ความเข้มข้นเชื้อราในอากาศจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยแบบเทกอง กรณีศึกษา: พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (Concentration of airborne fungi from dumping landfill a case study with a Khon Kaen municipality, Khon Kaen Procince) วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Journal for Public Health Research) 7238-46 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
117 ชาติ2014วันวิสา พิลึก*, ประสงค์ สงวนธรรม, สุระ พัฒนเกียรติสุระ พัฒนเกียรติความหลากหลายของไลเคนในสังคมพืช อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วารสารวนศาสตร์ 3311-10 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
118 ชาติ2014นิภาศักดิ์ คงงาม*, ประภัสรา ศิริขันธ์แสง, ธวัชชัย ชิณวงศ์, เกษม จันทร์แก้ว, สมพงษ์ ธงไชยสมพงษ์ ธงไชยคุณค่าทางอาหาร ละแวกะดาม ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 36265-75 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
119 ชาติ2014จารุวรรณ วงค์ทะเนตร*, ลักขณา มุ่งวัฒนาจารุวรรณ วงค์ทะเนตรเทคโนโลยีสะอาดของการจัดการของเสียในฟารม์โคนม จังหวัดราชบุรี (Clean technology of waste management in dairy farm Rajchaburi Province) วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ10138-49 link TCI กลุ่ม 1 Index Score
120 ชาติ2014อุทุมพร ไวฉลาด, วันทนีย์ โพธิ์กลางอุทุมพร ไวฉลาด, วันทนีย์ โพธิ์กลางศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol R2R e-Journal 1255-75 link N/A Index Score
121 ชาติ2014Sakunkoo P, Sangkham S, Arunlertaree C.จำลอง อรุณเลิศอารีย์สถานที่ฝังกลบมูลฝอยแหล่งแพร่ละอองชีวภาพแขวนลอยสู่บรรยากาศ (Landfill site as the bioaerosols to the ambient air) วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Journal for Public Health Research) 731-6 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
122 ชาติ2014สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตอาเซียน : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Romphuek Journal, Academic Journal of Krirk University)32389-108 link TCI กลุ่ม 2 Index Score
123 ชาติ2013Aopreeya M, Arunlertaree C, Yuwaree C, Boonprasert R, Hutacharoen R*. รุ่งจรัส หุตะเจริญ, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, รัตนะ บุลประเสริฐ, ชุมพร ยุวรีBlood cockle shell: an agro-waste for N and P removal of shrimp farm effluent Environment and Natural Resources Journal 11158-69 link TCI Index Score
124 ชาติ2013Aroonsrimorakot S, Yuwaree C.สยาม อรุณศรีมรกต, ชุมพร ยุวรีCarbon footprint from activities and services in car-service centers: A case study of Kitpaisarn Honda Cars Co., Ltd. The Journal of Interdisciplinary Networks. Special Issue on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities 2 (Special Issue)1106-111 link N/A Index Score
125 ชาติ2013Aroonsrimorakot S*, Yuwaree C, Arunlertaree C, Hutajareorn R, Buadit T.สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, รุ่งจรัส หุตะเจริญ, ชุมพร ยุวรีCarbon footprint of central canteen of Mahidol university Salaya campus, Thailand วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal of Agricutural Research and Extension) 303 (Suppl.) 49-55 link TCI Index Score
126 ชาติ2013อรุณรัตน์ คุ้มโภคา, จารุวรรณ วงศ์ทะเนตร, กุลยา จันทนา, ปาณิสา จันทร์เทียนจารุวรรณ วงค์ทะเนตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 15414-22 link TCI Index Score
127 ชาติ2013พัชยา ตุลาทอง, ปกรณ์ สุวานิช, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, เบญจภรณ์ ประภักดีปกรณ์ สุวานิช, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, เบญจภรณ์ ประภักดีการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้รับและไม่ได้รับเงินยังชีพประเภทค่ากระแสไฟฟ้า วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 1543-13 link TCI Index Score
128 ชาติ2013กิติกร จามรดุสิต*, ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์, ภัทราวรรณ อาวรณ์, ประภัสสร เจนวารินทร์, ภัทราวดี วิเศษสิงห์กิติกร จามรดุสิตการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของชุดเฟอร์นิเจอร์ครัวโดยใช้การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Enhancing eco-efficiency of the kitchen furniture by using eco-design) วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) (ชื่อใหม่ Asia-Pacific Journal of Science and Technology) 184677-696 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
129 ชาติ2013วิสาขา เบ้าทอง, ปกรณ์ สุวานิช, เบญจภรณ์ ประภักดี, อัจฉราพร ขำโสภา, อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ปกรณ์ สุวานิช, เบญจภรณ์ ประภักดี, อัจฉราพร ขำโสภาการศึกษาความรู้และความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ปลูกแตงโม : กรณีศึกษาตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 15235-44 link TCI Index Score
130 ชาติ2013วนากานต์ เร่งเพียร, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, เอมอร จันทร์อนุรักษ์, ประพิณภรณ์ ศรสุนทรจารุวรรณ วงค์ทะเนตรการศึกษาประสิทธิภาพของชนิดตัวดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำ วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 15329-37 link TCI Index Score
131 ชาติ2013ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมโบรไมด์โปรไฟล์ (KBr profile) ในหลุมเจาะ K-68 และ K-70 ที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิสูจน์การเกิดชั้นหินแบบตลบทับของชั้นเกลือหินและโพแทชในหมวดหินมหาสารคาม โดยเปรียบเทียบกับชั้นหินปกติ (The studying potassium bromide profile (KBr profile) of drilledholes K-68 and K-70 in Nachueak District, Maha Sarakham Province to prove the overturn bed of rock salt and potash bed in Maha Sarakham formation by comparative KBr contents with a normal bed)วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal) 413756-769 link TCI Index Score
132 ชาติ2013เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐในประเทศไทย (Green public procurement in Thailand) วารสารสิ่งแวดล้อม 17416-25 link TCI Index Score
133 ชาติ2013ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะวิภาวรรณ ตินนังวัฒนาความรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพะยูนของชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5239-55 link TCI Index Score
134 ชาติ2013Prasopsin S, Bhumpakphan N, Chaiyarat R.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ความหลากหลายของพืชอาหาร และการเลือกกินของกระทิง (Bos gaurus laosiensis) บริเวณคลองปลากั้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (Diversity of food plants and food preference of Indochinese gaur (Bos gaurus laosiensis) at Lholng Pla Kang buffer zone of Khao Yai national park, Nakhon Ratchasima province)วารสารวนศาสตร์ 3221-13 link TCI Index Score
135 ชาติ2013ณัฐทิตา โรจนประศาสน์*, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ยวิภาวรรณ ตินนังวัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง (Sustainability indicators of coastal community-based ecotourism in Trang province) วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5178-95 link TCI Index Score
136 ชาติ2013ชาคริต ศรีประจวบวงค์, นฤมล เครือองอาจนุกูล, กิติกร จามรดุสิต*กิติกร จามรดุสิตผลของสารเพิ่มการทนแรงกระแทกและกระบวนการลามิเนตที่มีต่อสมบัติความเสียหายของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตใส (Effects of impact modifiers and lamination processes on the damage property of transparent poly(methyl methacrylate) cast sheet) วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) (ชื่อใหม่ Asia-Pacific Journal of Science and Technology) 183484 -500 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
137 ชาติ2013Aroonsrimorakot S, Yuwaree C, Hambananda A, Sornprasert R. สยาม อรุณศรีมรกตรูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน: กรณีศึกษา ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (Pattern and factors to enhance community strength by its potential and local wisdom for sustainable development; A case study of Tambon Klong Dan, Amphur Bang Bo, Samutprakarn province)วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Romphuek Journal, Academic Journal of Krirk University )311157-172 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
138 ชาติ2013เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์หมึกพิมพ์รักษ์โลก วารสารสิ่งแวดล้อม 17355-62 link TCI Index Score
139 ชาติ2012Aroonsrimorakot S, Yuwaree C.สยาม อรุณศรีมรกต, ชุมพร ยุวรีElephant Welfare in Tourism Business in Pattaya,Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 35121-35 link TCI Index Score
140 ชาติ2012Seewiseng L*, Bhaktikul K, Aroonlertaree C, Suaedee W.กัมปนาท ภักดีกุล, จำลอง อรุณเลิศอารีย์The water footprint of oil plam crop in Phetchaburi Province International Journal of Renewable Energy 7249-54 link TCI Index Score
141 ชาติ2012Uttraporn T, Sucharitaku S, Theeraraj G, Yuwaree C, Navanugrah C, Hutacharoen R*รุ่งจรัส หุตะเจริญWaste water minimization: Utilization of rubber latex residue and swine dung as fertilizer for para rubber seedling growth Environment and Natural Resources Journal 101 53-67 link TCI Index Score
142 ชาติ2012วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์, ประดับ เรียนประยูร, อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการใช้เทคนิคดิฟฟิวส์รีเฟล็กแทนส์อินฟราเรดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มสเปกโทรสโกปีในการหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดิน วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 35284-100 link TCI Index Score
143 ชาติ2012นวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์, ปกรณ์ สุวาณิช, จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ปกรณ์ สุวานิช, จารุวรรณ วงค์ทะเนตรการประเมินรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลยคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 14444-54 link TCI Index Score
144 ชาติ2012จนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล, ปกรณ์ สุวานิช, กาญจนา นาคะภากร, สุกิจ วิเศษสินธุ์ปกรณ์ สุวานิช, กาญจนา นาคะภากรการประเมินและติดตามลักษณะภูมิประเทศในบริเวณที่เกิดดินถล่มโดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขและข้อมูลไลดาร์หลายช่วงเวลาพื้นที่ศึกษา บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 1311-10 link TCI Index Score
145 ชาติ2012สุระ พัฒนเกียรติ, กฤษณัยน์ เจริญจิตรสุระ พัฒนเกียรติการประยุกต์การประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบ่อแก้วจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (Applied natural disaster risk assessment with watershed classification in borkaew watershed, Chiang Mai, Thailand) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 1321-12 link TCI Index Score
146 ชาติ2012ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชการปรับปรุงเผนที่ธรณีวิทยาหมวดหินภูทอดที่ได้จากหลุมเจาะสำรวจเกลือหินและโพแทชจากลักษณะภูมิประเทศและจากหินโผล่บนที่ราบสูงโคราช วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) (ใหม่ Asia-Pacific Journal of Science and Technology) 17158-70 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
147 ชาติ2012หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย, นาฎสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษา : จังหวัดจันทบุรี วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) 29161-75 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
148 ชาติ2012กิตติ โพธิปัทมะ, สมโภชน์ น้อยจินดา, พรรทิภา ทองพวง, วลีรัตน์ วัฒนชลทิศ, ลือพล ปุณณกันต์, กรวิศฎ์ ณ ถลางลือพล ปุณณกันต์การเพิ่มจำนวนยอดใหม่ในขวดแก้วและการปรับให้คุ้นสภาพแวดล้อมของต้นกระดุมทองเลื้อย (In Vitro shoot proliferation and plantlet acclimatization of creeping daisy) วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 432 (พิเศษ) 641-644 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
149 ชาติ2012สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์, รุจา ภู่ไพบูลย์สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลาดินในการจัดการคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ (Community participation in Saladin self-suffeciency community in the management of water quality in Mahasawat canal) วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา (The Public Health Journal of Burapha University) 7212-24 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
150 ชาติ2012สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจากระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับรถโดยสารประจำทาง วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 14411-23 link TCI Index Score
151 ชาติ2012อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย*, นิภาวรรณ ชูชาติ, มณีวัลย์ เนตรรังสี, ศศิธร นิทัศน์อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยการศึกษาการนำไขมันและน้ำมันจากบ่อดักไขมันมาเป็นส่วนผสมในการทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Grease and oil from grease trap as a mixture of briquette fuel) วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 26257-64 link TCI Index Score
152 ชาติ2012นันทิรา ด้วงคำฟู, จำลอง อรุณเลิศอารีย์จำลอง อรุณเลิศอารีย์การศึกษาศักยภาพของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเล วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 1443-10 link TCI Index Score
153 ชาติ2012กุลธิดา อิทธิพร*, เรวดี โรจนกนันท์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, จิระนันท์ เหมพูลเสริฐเรวดี โรจนกนันท์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การสะสมของตะกั่วในขนนกที่มีอุปนิสัยการกินอาหารแตกต่างกันบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ประเทศไทย วารสารหาดใหญ่วิชาการ (Hatyai Academic Journal) 10279-84 link TCI Index Score
154 ชาติ2012เหมือนฝัน บุญกันทะ*, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, นรินทร์ บุญตานนท์, สุเมตต์ ปุจฉาการนาฏสุดา ภูมิจำนงค์, นรินทร์ บุญตานนท์การสะสมของโลหะหนักในโครงร่างแข็งปะการังโขด (Porites lutea) บริเวณเกาะง่าม หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย วารสารหาดใหญ่วิชาการ (Hatyai Academic Journal) 1019-14 link TCI Index Score
155 ชาติ2012พศิกา จักรบุตร, กุลวดี แก่นสันติสุขมงคลกุลวดี แก่นสันติสุขมงคลความมั่นคงทางทรัพยากรอาหารจากป่าชุมชนป่าแดง จังหวัดแพร่ (Food security among communities adjacent to Pahdaeng community forest, Phrae province) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University) 151529-45 link TCI Index Score
156 ชาติ2012วชิรา ศิริศักดิ์สกุล, ประดับ เรียนประยูร, วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์, สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตคุณภาพอากาศทางด้านจุลินทรีย์ภายในอาคารของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา, จังหวัดสุรินทร์ วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 35269-83 link TCI Index Score
157 ชาติ2012จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์*, จิรพล สินธุนาวา, ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์, ไกรวุฒิ วัฒนสินจิรพล สินธุนาวาทางเลือกเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในการตรวจท้องที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมในเขตนครบาล (Low Carbon Police Patrolling Options for Crime Prevention in The Bangkok Metropolitan Area) วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) 8257-74 link TCI Index Score
158 ชาติ2012วรชาติ วิศวพิพัฒน์วรชาติ วิศวพิพัฒน์เทคโนโลยีการบำบัดดินปนเปื้อนโลหะหนักด้วยวัสดุฟอสเฟต วารสารแก่นเกษตร 404373-378 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
159 ชาติ2012ดวงพร จันทร์แก้ว, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research) 35267-92 link TCI Index Score
160 ชาติ2012สุระ พัฒนเกียรติ, วีรฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ, กฤษณัยน์ เจริญจิตรสุระ พัฒนเกียรติ, วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญบูรณาการดัชนีทางกายภาพและพืชพรรณกับข้อมูลดาวเทียมเพื่อประมาณการสะสมคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทย (Integrating vegetation and physicalindices with satellite imageries for carbon storage estimation in forest plantation of Thailand) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 13123-29 link TCI Index Score
161 ชาติ2012Teerawattana R, Uyasatian U*, Nutmagul W, Sonchaem W.อุษณีย์ อุยะเสถียรแบบจำลองที่ใช้ข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อการคาดการณ์ค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิงขยะ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 402612-621 link TCI Index Score
162 ชาติ2011Chaimanuskul K, Punnakanta L, Sonchaem W, Sukreeyapongse P, Hutacharoen R*รุ่งจรัส หุตะเจริญ, ลือพล ปุณณกันต์, วิมล สอนแจ่มA Practice Model for Sustainable Agriculture Assessment: A Case Study of the Sustainable Cultivatiomn of Thai Hom Mali (Jasmine) Rice in Thailand Environment and Natural Resources Journal 93 12-29 link TCI Index Score
163 ชาติ2011Kingsawat R, Roachanakanan R*เรวดี โรจนกนันท์Accumulation and distribution of some heavy metals in water, soil and rice fields along the Pradu and Phi Lok canals, Samut Songkhram province, Thailand Environment and Natural Resources Journal 9138-48 link TCI Index Score
164 ชาติ2011Tantadprasert A, Nutmagul W*, Uyasatian U, Pimpisut D, Punnakanta Lลือพล ปุณณกันต์, วินัย นุตมากุล, อุษณีย์ อุยะเสถียรAmbient TSP and PM10 concentrations in Public Parks of Bangkok, Thailand Environment and Natural Resources Journal 9123-30 link TCI Index Score
165 ชาติ2011Teartisup P*, Kerdsueb P.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์, ประพฤติ เกิดสืบApplication of Mike 11 for Water Quality Assessment at U-Tapao Canal, Southern of Thailand  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  394649-663 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
166 ชาติ2011Nawagawong S, Sangpun Nสุชาติ นวกวงษ์Aquatic ecology and biodiversity around Khao Pra Wiharn National Park, Thailand Environment and Natural Resources Journal 93 41-53 link TCI Index Score
167 ชาติ2011Giang PQ, Nakhapakorn K*, Ussawarujikulchai Aกาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยEffectiveness of different spatial interpolators in estimating heavy metal contamination in shallow groundwater. A case study of arsenic contamination in Hanoi, Vietnam Environment and Natural Resources Journal 9131-37 link TCI Index Score
168 ชาติ2011Kaufman A*, Watanasak Sสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์Farmers and Fertilizers: A Socio-ecological Exploration of the Alternative Agriculture Movement in Northeastern Thailand Environment and Natural Resources Journal 93 1-11 link TCI Index Score
169 ชาติ2011Porkar P, Sonchaem W, Roachanakanan R, Hutacharoen R*รุ่งจรัส หุตะเจริญ, เรวดี โรจนกนันท์, วิมล สอนแจ่มImprovement of the quality and precision of biomass and carbon equations: case study of mixed-deciduous degraded forest of Thailand Environment and Natural Resources Journal 9239-47 link TCI Index Score
170 ชาติ2011Teerawattana R, Uyasatian U*,Nutmagul W, Sonchaem Wอุษณีย์ อุยะเสถียร, วินัย นุตมากุลModels for Higher Heating Value Evaluation of Refuse-Derived Fuel from On-nut Composting Plant, Bangkok Environment and Natural Resources Journal 9113-23 link TCI Index Score
171 ชาติ2011Bodhipadma K*, Noichinda S, Wachirabongkoth P, Pukpoomin E, Punnakanta L, Nathalang Kลือพล ปุณณกันต์Nymphaea nouchali var. versicolor ‘Bua Phuean’: Seed Morphology and Germination In Vitro Environment and Natural Resources Journal 9219-25 link TCI Index Score
172 ชาติ2011วาทิน ธนาธารพร*, กาญจนา นาคะภากร, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, และวิริยะ เหลืองอร่ามกาญจนา นาคะภากร, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การใช้แบบจำลอง SWAN เพื่อศึกษาลักษณะคลื่นในอ่าวไทย ในช่วงที่เกิดพายุไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้า วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19340-50 link TCI Index Score
173 ชาติ2011กิตติพงศ์ ไชยบุญชู, จงดี โตอิ้ม*จงดี โตอิ้มการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ระบบนิเวศป่าชายเลน แบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสมุทรสงคราม วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) 21 1-10 link TCI Index Score
174 ชาติ2011กฤษณะ พันธุ์จินดา, ชาลี นาวานุเคราะห์, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, ไพบูลย์ แจ่มพงษ์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ทรัพยากรชายฝั่งทะเล  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Research Journal) 142429-434 link TCI Index Score
175 ชาติ2011ภัทรประภา มณีโชติ, กัมปนาท ภักดีกุล, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, วัชร เสือดี*กัมปนาท ภักดีกุล, จำลอง อรุณเลิศอารีย์การศึกษาการจัดสรรน้ำของระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงด้วย Mike Basin Model  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Engineering Journal of Research and Development) 22339-44 link TCI Index Score
176 ชาติ2011ปกรณ์ สุวาณิชปกรณ์ สุวานิชการศึกษาเปรียบเทียบหมวดหินที่ประกอบด้วยชั้นเกลือหินและโพแทชของประเทศไทยและลาว  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 31485-96 link TCI Index Score
177 ชาติ2011อัสมา ลังประเสริฐ, อนงคณ์ หัมพานนท์, รัฐพล ศรประเสริฐ*, สยาม อรุณศรีมรกต, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์, พระมหานัธนิติ สุมโนสยาม อรุณศรีมรกตความหลากหลายของพืชกาฝากและพรรณไม้อาศัย วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences) 713100-112 link TCI Index Score
178 ชาติ2011อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย*, เพียงใจ พีระเกียรติขจร, พิมลพรรณ หาญศึกอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยแนวทางการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) 7117-29 link TCI Index Score
179 ชาติ2011จตุรงค์ พยอมแย้ม*, กาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, สุเพชร จิรขจรกุลกาญจนา นาคะภากร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการคาดการณ์ปริมาณขยะจากการขยายตัวของเมือง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19351-61 link TCI Index Score
180 ชาติ2011สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตหุ้นส่วนธุรกิจสีเขียว  วารสาร มฉก.วิชาการ  1428259-270 link TCI Index Score
181 ชาติ2010Thong-Innatra K, Theeraraj G, Yuwaree C, Charmondusit K, Hutacharoen R*รุ่งจรัส หุตะเจริญ, กิติกร จามรดุสิต, ชุมพร ยุวรีA Study of Biodiesel (Ethyl Ester) Production from Grease/Oil Rich Sludge through Acid-Catalytic Ethanol Transesterification and It’s Fuel Specifications Environment and Natural Resources Journal 8231-46 link TCI Index Score
182 ชาติ2010Aroonsrimorakot Sสยาม อรุณศรีมรกตEmission Clinic Green Service: Environmental Management for Car and Motercycle Maintenance Center Environment and Natural Resource Journal 83 37-48 link TCI Index Score
183 ชาติ2010Bhandari BB, Choowaew S, Manomaipiboon K, Kansuntisukmongkol K*กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์, ศันสนีย์ ชูแววFactors Affecting the Effectiveness of Runoff Harvesting Dams in Nepal Environment and Natural Resources Journal 82 1-12 link TCI Index Score
184 ชาติ2010Chernkwansri P*, Pattanakiat S, Navanugraha Cสุระ พัฒนเกียรติGeographic Information System for Risk Area Assessment on Natural Gas Pipeline Construction in Nakhon Nayok Province Environment and Natural Resources Journal 8128-38 link TCI Index Score
185 ชาติ2010Aung HM*, Roachanakanan R, Sucharitakul S, Pumijumnong Nเรวดี โรจนกนันท์, ศรัณยา สุจริตกุล, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Levels of People Participation in Community Based Forest Management of the Dry Zone Area in Myanmar: A Case Study of Chaung U, Nyaung U and Taungdwingyi Townships Environment and Natural Resources Journal 82 13-23 link TCI Index Score
186 ชาติ2010Aroonsrimorakot Sสยาม อรุณศรีมรกตPollution Reduction and Increasing of Efficiency Use of Fuel by Building Up the Bus Preventive Maintenance System and Environmental Management System Environment and Natural Resources Journal 81 1-11 link TCI Index Score
187 ชาติ2010Sriruang V*, Pumijumnong N, Nutmagul Wนาฏสุดา ภูมิจำนงค์, วินัย นุตมากุลQuantitative Analysis of HFCs, PFCs, and SF6 Emission from Thailand Industries Environment and Natural Resources Journal 8169-81 link TCI Index Score
188 ชาติ2010Suberi B*, Dilokwanich S, Pumijumnong Nนาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สิทธิพงษ์ ดิลกวณิชRole of Lamjithang community forestry towards quality of life of the local people Environment and Natural Resource Journal 83 10-22 link TCI Index Score
189 ชาติ2010Tan KW, To-im J*, Mokhtar MBจงดี โตอิ้มStakeholder Engagement Practice: An Experience in IWRM-Based Mekong River Basin Development Plan Forum Environment and Natural Resources Journal 8224-30 link TCI Index Score
190 ชาติ2010Uamson U*, Kansuntisukmongkol Kกุลวดี แก่นสันติสุขมงคลThe Analysis of Econtourism as Dynamics in Common Property Management; A Case Study of Plai Phong Pang Thai-Style House Conservation Club, Tambon Plai Phong Pang, Amphoe Amphawa, Samutsongkhram Province Environment and Natural Resources Journal 8139-47 link TCI Index Score
191 ชาติ2010Thianthaworn W, Chayrat R*, Teejuntuk Sรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์Yield of Coffea Arabica in agroforestry system in Doi Tung Development Project under Royal Initiative, Chiangrai province วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany (Special Issue)) 2special123-133 link TCI Index Score
192 ชาติ2010Buajan S, Pumijumnong N*นาฏสุดา ภูมิจำนงค์การกระจายของโลหะหนักในดินตะกอนป่าชายเลน ณ ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย (Distribution of Heavy Metals in Mangrove Sediment at The Tha Chin Estuary, Samut Sakhon province, Thailand) Journal of Environmental Research 322- link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
193 ชาติ2010วิชัย เจริญยิ่ง*, นรินทร์ บุญตานนท์, สุวรรณา บุญตานนท์นรินทร์ บุญตานนท์การแก้ปัญหามลพิษทางน้ำในพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 1287-94 link TCI Index Score
194 ชาติ2010สยาม อรุณศรีมรกต*, สุเทพ มุงคุณ, วรพร สังเนตรสยาม อรุณศรีมรกตการติดตามผลศักยภาพการนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปปฎิบัติเพื่อการป้องกันมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 6242-57 link TCI Index Score
195 ชาติ2010สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตการทรุดตัวของแผ่นดินและการกัดเซาะชายฝั่งของอ่าวไทยตอนบนสาเหตุที่ถูกมองข้าม วารสารสุทธิปริทัศน์ 2473153-167 link TCI Index Score
196 ชาติ2010กิตติมา ยอดคำ*, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, สุระ พัฒนเกียรติสุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, สุระ พัฒนเกียรติการประเมินประสิทธิผลการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลกรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 10260-70 link TCI Index Score
197 ชาติ2010ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชการเปรียบเทียบกลุ่มหินมหายุคมีโซโซอิกที่เกิดบนทวีปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและเขตติดต่อในลาว วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) (ใหม่ Asia-Pacific Journal of Science and Technology) 156516-528 link TCI Index Score
198 ชาติ2010ปกรณ์ สุวานิช ชนกนันท์ อุตทาพงษ์*, เรวดี โรจนกนันท์, ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์, ฝอยฝา ชุติดำรงเรวดี โรจนกนันท์, ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์การเปรียบเทียบเทคนิคการระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการจัดการน้ำแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสงคราม วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) 61 1-17 link TCI Index Score
199 ชาติ2010กิติกร จามรดุสิต*, อำนาจ แคล่วคล่องกิติกร จามรดุสิตการแปรใช้ใหม่ของเศษพอลิเมทิลเมทาคริเลตในกระบวนการผลิตแผ่นพอลิเมทาคริเลตลายหินอ่อน (Recycling of Poly (Methyl Methacrylate) scrap in the Poly (Methyl Methacrylate) mable sheet process) วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย (Journal of Research and Innovation for Thai Industries) 1244-51 link N/A Index Score
200 ชาติ2010เสรีรัตน์ สมินทร์ปัญญา*, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, น้อม งามวิสัย, พรพรรณ สมินทร์ปัญญานาฏสุดา ภูมิจำนงค์การวางแผนจัดการเขาถ้ำเอราวัณเพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (International Thai Tourism Journal) 1- 1-15 link TCI Index Score
201 ชาติ2010สยาม อรุณศรีมรกต*, ชุมพร ยุวรี, สุพรรณิการ์ กิตติลิขิตศักดิ์สยาม อรุณศรีมรกต, ชุมพร ยุวรีการศึกษาการตลาด ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออก ประเทศไทย วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Romphuek Journal, Academic Journal of Krirk University) 282125-144 link TCI Index Score
202 ชาติ2010ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชการศึกษานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมในภาคประชาชนเปรียบเทียบกับนโยบายศาสตร์ใน 5 กรณีศึกษา BU Academic Review 91 12-22 link TCI Index Score
203 ชาติ2010กนกอร แสงทอง*, สยาม อรุณศรีมรกต, ไกรชาติ ตันตระการอาภาสยาม อรุณศรีมรกตดัชนีวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับ ISO 14001 เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะช้าง วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) 6118-27 link TCI Index Score
204 ชาติ2010เสาวลักษณ์ มาธุสรสกุล*, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, สัญชัย สูติพันธ์วิหารสุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, สัญชัย สูติพันธ์วิหารแนวทางการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หาดเจ้าหลาวและหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 10271-78 link TCI Index Score
205 ชาติ2010ปกรณ์ สุวานิชปกรณ์ สุวานิชปริมาณโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) ในหมวดหินมหาสารคามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย: ตัวชี้วัดชั้นเกลือหินที่กำเนิดดั้งเดิมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 293249-258 link TCI Index Score
206 ชาติ2010จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, สุชาดา พิชญสัจจาจารุวรรณ วงค์ทะเนตรผลกระทบของค่าความเป็นกรด-ด่างตั้งต้นและอัตราภาระอินทรีย์ต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจน วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal) 24321-31 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
207 ชาติ2010สยาม อรุณศรีมรกต*, ชุมพร ยุวรีสยาม อรุณศรีมรกต, ชุมพร ยุวรีผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก (Romphuek Journal, Academic Journal of Krirk University) 282167-187 link TCI Index Score
208 ชาติ2010อุษณีย์ อุยะเสถียร, จตุพร ไชยนิรมิตกุล, พชรมณฑ์ สิงหะไกรวรรณ, เมธาวี รจิตวัฒนา. อุษณีย์ อุยะเสถียรลักษณะสมบัติของขยะที่ย่อยสลายแล้วจากหลุมฝังกลบเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal) 384582-592 link TCI Index Score
209 ชาติ2010สยาม อรุณศรีมรกตสยาม อรุณศรีมรกตวิถีชีวิตของควาญและช้างเร่ร่อนในเมือง วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 3185-98 link TCI Index Score
210 ชาติ2010สยาม อรุณศรีมรกต, ปนัดดา เจียมวงษาสยาม อรุณศรีมรกตศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal of Agricutural Research and Extension) 27243-52 link TCI Index Score
211 ชาติ2010สยาม อรุณศรีมรกต*, สิริรัตน์ อัคราชสยาม อรุณศรีมรกตศักยภาพการนำระเบียบยานยนต์ที่หมดอายุไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย Journal of Environmental Research 32225-35 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
212 ชาติ2010ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์*, สุชาติ นวกวงษ์, สยาม อรุณศรีมรกต, ไกรชาติ ตันตระการอาภาสยาม อรุณศรีมรกต, สุชาติ นวกวงษ์ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชน จากครงการธนาคารขยะรีไซเคิล วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) 6254-66 link TCI Index Score
213 ชาติ2010สยาม อรุณศรีมรกต*, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์สยาม อรุณศรีมรกตศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล กรณีศึกษาชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร Journal of Environmental Research 32237-48 link TCI, List of Approved National/International Journal of OHEC, TRF 2007-2010 Index Score
214 ชาติ2010นรินทร์ บุญตานนท์นรินทร์ บุญตานนท์ไอโซโทปเสถียรในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม วารสารสิ่งแวดล้อม 143 11-16 link TCI Index Score
215 นานาชาติ2020ดร.นพพล อรุณรัตน์, รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, นพพล อรุณรัตน์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัยAssessment of climate change impact on rice yield and water footprint of large-scale and individual farming in ThailandScience of the Total Environment726-137864 link Scopus Index Score
216 นานาชาติ2020Jampasri K., Pokethitiyook P., Poolpak T., Kruatrachue M., Ounjai P., Kumsopa A.อัจฉราพร ขำโสภาBacteria-assisted phytoremediation of fuel oil and lead co-contaminated soil in the salt-stressed condition by chromolaena odorata and Micrococcus luteusInternational Journal of Phytoremediation223322-333 link Scopus Index Score
217 นานาชาติ2020Photong N, Wongthanate J*.จารุวรรณ วงค์ทะเนตรBiofuel production from bio-waste by biological and physical conversion processesWaste Management & Research 38169-77 link Web of Science, Scopus Index Score
218 นานาชาติ2020Pumijumnong N*, Muangsong C, Buajan S, Sano M, Nakatsuka T.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุภาภรณ์ บัวจันทร์Climate variability over the past 100 years in Myanmar derived from tree-ring stable oxygen isotope variations in TeakTheoretical and Applied Climatology 1393-41401-1414 link Web of Science, Scopus Index Score
219 นานาชาติ2020Songtham W, Kruainok P, Punwong P*, Mildenhall DC.ปรมิตา พันธ์วงศ์Depositional environments of the meandering Pran Buri River, Southwestern Thailand during the last 1000 yearsSongklanakarin Journal of Science and Technology 422430-438 link Scopus Index Score
220 นานาชาติ2020Rongsayamanont W, Tongcumpou C, Phasukarratchai N*ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย, วิชญา รงค์สยามานนท์Diesel-Contaminated Soil Washing by Mixed Nonionic Surfactant Emulsion and Seed Germination TestWater, Air, & Soil Pollution23161-10 link Scopus Index Score
221 นานาชาติ2020Duangjai S*, Rueangruea S, Phutthai T, Middleton D, Suddee S.ธรรมรัตน์ พุทธไทยDiospyros phuwuaensis (Ebenaceae), a new species from North-Eastern ThailandThai Forest Bulletin (Botany) 48134-44 link Scopus Index Score
222 นานาชาติ2020Muangsong C, Pumijumnong N*, Cai B, Buajan S, Lei G, Wang F, Li M, Payomrat P.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Effect of changes in precipitation amounts and moisture sources on inter- and intra-annual stable oxygen isotope ratios (?18O) of teak trees from northern ThailandAgricultural and Forest Meteorology 281-107820 link Web of Science, Scopus Index Score
223 นานาชาติ2020Junpen A, Pansuk J*, Garivait S.จิรทยา พันธุ์สุขEstimation of reduced air emissions as a result of the implementation of the measure to reduce burned sugarcane in ThailandAtmosphere 114366 link Web of Science, Scopus Index Score
224 นานาชาติ2020Arunrat N, Pumijumnong N*, Sereenonchai S, Chareonwong U.นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัยFactors controlling soil organic carbon sequestration of highland agricultural areas in the Mae Chaem Basin, Northern ThailandAgronomy 102305 link Web of Science, Scopus Index Score
225 นานาชาติ2020Sittijunda S, Reungsang A*.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาMethane production from the co-digestion of algal biomass with crude glycerol by anaerobic mixed culturesWaste and Biomass Valorization 1151873-1881 link Web of Science, Scopus Index Score
226 นานาชาติ2020Kongsurakan P, Chaiyarat? R*, Nakbun S, Thongthip N, Anuracpreeda P.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์Monitoring body condition score of reintroduced banteng (Bos javanicus D’Alton, 1923) into Salakphra Wildlife Sanctuary, ThailandPeerJ8-e9041 link Scopus Index Score
227 นานาชาติ2020Yuttitham M*, Chidthaisong A, Ruangchu U.มณฑิรา ยุติธรรมN2O fluxes and direct N2O emission factors from maize cultivation on Oxisols in ThailandGeoderma Regional 20-e00244 link Web of Science, Scopus Index Score
228 นานาชาติ2020Sereenonchai S*, Arunrat N.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นพพล อรุณรัตน์Practical agricultural communication: Incorporating scientific and indigenous knowledge for climate mitigationKasetsart Journal of Social Sciences41160-67 link Scopus Index Score
229 นานาชาติ2020Satumanatpan S*, Pollnac R.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์Resilience of Small-Scale Fishers to Declining Fisheries in the Gulf of ThailandCoastal Management 4811-22 link Web of Science, Scopus Index Score
230 นานาชาติ2020Sereenonchai S*, Arunrat N, Kamnoonwatana Dสุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นพพล อรุณรัตน์Risk Perception on Haze Pollution and Willingness to Pay for Self?Protection and Haze Management in Chiang Mai Province, Northern ThailandAtmosphere1131-15 link Scopus Index Score
231 นานาชาติ2020Xue W*, Zaw M, An X, Hu Y, Tabucanon AS.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนSea salt bittern-driven forward osmosis for nutrient recovery from black water: A dual waste-to-resource innovation via the osmotic membrane processFrontiers of Environmental Science & Engineering 14232 link Web of Science, Scopus Index Score
232 นานาชาติ2020Srimalanon P., Prapagdee B., Sombatsompop N*.เบญจภรณ์ ประภักดีSoil Inoculation with Pseudomonas geniculata WS3 for Accelerating the Biodegradation Process of In Situ Compatibilized PBS/PLA Blends Doped with HPQMJournal of Polymers and the Environment2841138-1149 link Scopus Index Score
233 นานาชาติ2020Sayam Aroonsrimorakot*, Laiphrakpam M, and Paisantanakij W.สยาม อรุณศรีมรกตSolar panel energy technology for sustainable agriculture farming: A reviewInternational Journal of Agricultural Technology163553-562 link Scopus Index Score
234 นานาชาติ2020Olarn Charoenchai O*, Bhaktikul Kกัมปนาท ภักดีกุลStructural Durability Assessment of Stilt Houses to Flash Flooding: Case Study of Flash Flood-Affected Sites in ThailandEnvironment and Natural Resources Journal18185-100 link Scopus Index Score
235 นานาชาติ2020Chaiyarat R*, Boonma W, Koedrith P.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, ปรียาพร เกิดฤทธิ์The role of pteropodid bats in pollination of durian (Durio zibethinus) in managed orchards in suburban habitat of ThailandUrban Ecosystems 23197-106 link Web of Science, Scopus Index Score
236 นานาชาติ2019ApiworathanakornY*, Jumsai Na Ayudhya A, Supapongpichate R, Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตA model of competency development for internal environmental auditors in IS014001-certified organizationsKasetsart Journal of Social Sciences 141129-135 link Scopus Index Score
237 นานาชาติ2019Muangsong C, Cai B*, Pumijumnong N, Lei G, Wang F.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์A preliminary study on teak tree ring cellulose delta O-18 from northwestern Thailand: the potential for developing multiproxy records of Thailand summer monsoon variabilityTheoretical and Applied Climatology 1361-2575-586 link Web of Science, Scopus Index Score
238 นานาชาติ2019Yang JH, Koedrith P, Kang DS, Kee NK, Jung JH, Lee CM, Ahn YS, Seo YR*.ปรียาพร เกิดฤทธิ์A putative adverse outcome pathway relevant to carcinogenicity induced by sulfuric acid in strong inorganic acid mistsJournal of Cancer Prevention 243139-145 link Web of Science Index Score
239 นานาชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M, Metadilogkul O, Konjengbam S.สยาม อรุณศรีมรกตAgeing, social isolation, loneliness, health, social care and longevity: Insights from case studies in Thailand and IndiaAgeing International 444371-384 link Web of Science, Scopus Index Score
240 นานาชาติ2019Seang-On L, Meeinkuirt W, Saengwilai P, Saminpanya S, Koedrith K*.ปรียาพร เกิดฤทธิ์Alleviation of cadmium stress in thai rice cultivar (PSL2) by inoculation of indigenous cadmium-resistant microbial consortiaApplied Ecology and Environmental Research 17614679-14697 link Web of Science, Scopus Index Score
241 นานาชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Laiphrakpam M.สยาม อรุณศรีมรกตApplication of solar energy technology in agricultural farming for sustainable development: A review articleInternational Journal of Agricultural Technology 155685-692 link Scopus Index Score
242 นานาชาติ2019Tabucanon AS*, Xue W, Fujino T.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนAssessing alteration of leaf litter breakdown rate influenced by dam operation in Nakatsugawa River and Arakawa River, Central JapanWatershed Ecology and the Environment 1-1-9 link ScienceDirect Index Score
243 นานาชาติ2019Sanecharoen W, Nakhapakorn K*, Mutchimwong A, Jirakajohnkool S, Onchang R.กาญจนา นาคะภากร, เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์Assessment of urban heat island patterns in Bangkok Metropolitan Area using time-series of LANDSAT thermal infrared dataEnvironment and Natural Resources Journal 17487-102 link Scopus, EBSCO Index Score
244 นานาชาติ2019Sittijunda S*, Reungsang Aสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาBioconversion of crude glycerol into 1,3 propanediol by anaerobic mixed microbial consortium Chiang Mai Journal of Science 4611-14 link Web of Science, Scopus Index Score
245 นานาชาติ2019Kongjan P, Reungsang A, Phasukaratchai N, Sittijunda S*สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา, ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัยBiogas production from single digestion of Napier grass hydrolysate and co-digestion of solid fraction of microwave acid pretreated Napier grass with swine manure Chiang Mai Journal of Science 464639-652 link Web of Science, Scopus Index Score
246 นานาชาติ2019Pumijumnong N*, Danpradit S, Tadang N, Buajan S, Muangsong C.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุภาภรณ์ บัวจันทร์Cambial activity and radial growth dynamics of three tropical tree species at Chang Island, ThailandJournal of Tropical Forest Science 314404-414 link Web of Science, Scopus Index Score
247 นานาชาติ2019Thepsiriamnuay H, Pumijumnong N*.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Climate change impact on sandy beach erosion in ThailandChiang Mai Journal of Science 465960-974 link Web of Science, Scopus Index Score
248 นานาชาติ2019Yuttitham M*.มณฑิรา ยุติธรรมComparison of carbon footprint of organic and conventional farming of Chinese kaleEnvironment and Natural Resources Journal 17178-92 link Scopus, EBSCO Index Score
249 นานาชาติ2019Kunnapapdeelert S, Klinsrisuk R*.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุขDetermination of green vehicle routing problem via differential evolutionInternational Journal of Logistics Systems and Management 343395-410 link Scopus Index Score
250 นานาชาติ2019Songnuan W, Pichakum A, Traiperm P, Rungjangsuwan EO, Siriwattanakul U, Leeratsuwan N, Chareonsap PP, Kulpradit K, Somsri S, Swangpol SC*.เกษม กุลประดิษฐ์Diversity of durian (Durio zibethinus L.) from Nonthaburi, Thailand based on morpho-palatability characteristics and simple sequence repeat markersAgriculture and Natural Resources 533218-227 link Scopus Index Score
251 นานาชาติ2019Maneepitak S, Ullah H, Paothong K, Kachenchart B, Datta A*, Shrestha RP.บุญลือ คะเชนทร์ชาติEffect of water and rice straw management practices on yield and water productivity of irrigated lowland rice in the Central Plain of ThailandAgricultural Water Management 211-89-97 link Web of Science, Scopus Index Score
252 นานาชาติ2019Chuaphasuk C, Prapagdee B*.เบญจภรณ์ ประภักดีEffects of biochar-immobilized bacteria on phytoremediation of cadmium-polluted soilEnvironmental Science and Pollution Research 262323679-23688 link Web of Science, Scopus Index Score
253 นานาชาติ2019Maneepitak S, Ullah H, Datta A*, Shrestha RP, Shrestha S, Kachenchart B.บุญลือ คะเชนทร์ชาติEffects of water and rice straw management practices on water savings and greenhouse gas emissions from a double-rice paddy field in the Central Plain of ThailandEuropean Journal of Agronomy 107-18-29 link Web of Science, Scopus Index Score
254 นานาชาติ2019Zin WYL, Teartisup P*, Kerdseub P.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์, ประพฤติ เกิดสืบEvaluating traditional knowledge on climate change (TKCC): A case study in the Central Dry Zone of MyanmarEnvironment and Natural Resources Journal 1721-29 link Scopus, EBSCO Index Score
255 นานาชาติ2019Yatbantoong N, Chaiyarat R*.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์Factors associated with leptospirosis in domestic cattle in Salakphra Wildlife Sanctuary, ThailandInternational Journal of Environmental Research and Public Health 1661042 link Web of Science, Scopus Index Score
256 นานาชาติ2019Sereenonchai S, Arunrat N*.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นพพล อรุณรัตน์Fishers’ decisions to adopt adaptation strategies and expectations for their children to pursue the same profession in Chumphon province, Thailand Climate 7234 link Web of Science, Scopus Index Score
257 นานาชาติ2019Chaiyarat R*, Youngpoy N, Kongsurakan P, Nakbun S.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์Habitat preferences of reintroduced banteng (Bos javanicus) into the Salakphra Wildlife Sanctuary, ThailandWildlife Research 467573-586 link Web of Science, Scopus Index Score
258 นานาชาติ2019Ongsomwang S*, Pattanakiat S, Srisuwan A.สุระ พัฒนเกียรติImpact of land use and land cover change on ecosystem service values: A case study of Khon Kaen City, ThailandEnvironment and Natural Resources Journal 17443-58 link Scopus, EBSCO Index Score
259 นานาชาติ2019Tri NH, Choowaew S*, Van Ni D, Kansantisukmongkol K.กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, ศันสนีย์ ชูแววImpact of saline intrusion and adaptation options on rice- and fish-farming households in the Mekong Delta of VietnamKasetsart Journal of Social Sciences 402427-433 link Scopus Index Score
260 นานาชาติ2019Xu C*, Buckley BM, Promchote P, Wang SYS, Pumijumnong N, An W, Sano M, Nakatsuka T, Guo Z.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Increased variability of Thailand's Chao Phraya River peak season fow and its association with ENSO variability: Evidence from tree ring delta O-18Geophysical Research Letters 4694863-4872 link Web of Science, Scopus Index Score
261 นานาชาติ2019Sonchaem W*, Phuditthanawong W, Hutacharoen R, Hinjiranan P.วิมล สอนแจ่ม, รุ่งจรัส หุตะเจริญ, พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์Influential factors on tourism potential of Buddhist temples: Case study of Buddhist temples in cultural conservation zone of Bangkok Metropolitan Administration (Rattanakosin and Thonburi)Kasetsart Journal of Social Sciences 402466-417 link Scopus Index Score
262 นานาชาติ2019Englong A, Punwong P*, Selby K, Marchant R, Traiperm P, Pumijumnong N.ปรมิตา พันธ์วงศ์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Mangrove dynamics and environmental changes on Koh Chang, Thailand during the last millennium Quaternary International 500-128-138 link Web of Science, Scopus Index Score
263 นานาชาติ2019-เบญจภรณ์ ประภักดีMechanical properties and antibacterial performance of PMMA toughened with acrylic rubber containing 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline carboxylic acid methacrylate (HPQM) and HPQM absorbed on TiO2 particlesPolymer Testing 79-106023 link Web of Science, Scopus Index Score
264 นานาชาติ2019Thepsiriamnuay H, Pumijumnong N*.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Modelling assessment of sandy beaches erosion in ThailandEnvironment and Natural Resources Journal 17271-86 link Scopus, EBSCO Index Score
265 นานาชาติ2019Phasukarratchai N*.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัยPhase behavior and biofuel properties of waste cooking oil-alcohol-diesel blending in microemulsion formFuel 24313125-132 link Web of Science, Scopus Index Score
266 นานาชาติ2019Assawamongkholsir T, Reungsang A*, Sittijunda S.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาPhoto-hydrogen and lipid production from lactate, acetate, butyrate, and sugar manufacturing wastewater with an alternative nitrogen source by Rhodobacter sp. KKU-PS1 PEERJ 7-e6653 link Web of Science, Scopus Index Score
267 นานาชาติ2019Chaiyarat R*, Wutthithai O, Punwong P, Taksintam W.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, ปรมิตา พันธ์วงศ์Relationships between urban parks and bird diversity in the Bangkok metropolitan area, Thailand Urban Ecosystems 221201-212 link Web of Science, Scopus Index Score
268 นานาชาติ2019Pratum C*.ชิษณุพงศ์ ประทุมResponse of cadmium accumulation in rice (Oryza sativa L. cv. SPR1) grown with different organic soil amendmentsPertanika Journal of Science and Technology 271443-458 link Scopus, Web of Science Index Score
269 นานาชาติ2019Aroonsrimorakot S*, Whangchai, N.สยาม อรุณศรีมรกตThe Application of tannin extract from plants to reduce the concentration of arsenicInternational Journal of Agricultural Technology 152207-214 link Scopus Index Score
270 นานาชาติ2019Singkran N*, Anantawong P, Intharawichian N, Kunta K. นวลจันทร์ สิงห์คราญThe Chao Phraya River Basin: water quality and anthropogenic influencesWater Science and Technology: Water Supply 1951287-1294 link Web of Science, Scopus Index Score
271 นานาชาติ2019Sornprasert R*, Aroonsrimorakot S, Hambananda A, Kasipar K, Sukkapan P, Saenkamol P.สยาม อรุณศรีมรกตThe growth of Antrodia cinnamomea mycelia on different kinds of substrates in Thailand.International Journal of Agricultural Technology 151113-126 link Scopus Index Score
272 นานาชาติ2019Limsakul A*, Kachenchart B, Singhruck P, Saramul S, Santisirisomboon J, Apipattanavis S.บุญลือ คะเชนทร์ชาติUpdated basis knowledge of climate change summarized from the first part of Thailand’s second assessment report on climate changeApplied Environmental Research 4121-12 link Scopus Index Score
273 นานาชาติ2019Ngamsang T, Yuttitham M*.มณฑิรา ยุติธรรมVulnerability assessment of areas allocated for municipal solid waste disposal systems: A case study of sanitary landfill and incinerationEnvironmental Science and Pollution Research 262627239-27258 link Web of Science, Scopus Index Score
274 นานาชาติ2019Pratum C*, Arunrat N, Sereenonchai S, Huang JC, Xu T.ชิษณุพงศ์ ประทุม, นพพล อรุณรัตน์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัยWater quality situation of the Tha Chin River and the River Bank Community's understandingNature Environment and Pollution Technology 1831045-1051 link Scopus Index Score
275 นานาชาติ2018Pradabphetrat P, Aroonsrimorakot S, Fureder L, Tosh C, Piyapong C*.สยาม อรุณศรีมรกตA comparison of feeding behaviour and preferences of native and non-native invasive apple snail in ThailandChiang Mai Journal of Science 4562294-2302 link Web of Science, Scopus Index Score
276 นานาชาติ2018Puglisi C*, Phutthai T.ธรรมรัตน์ พุทธไทยA new species of Paraboea (Gesneriaceae) from ThailandEdinburgh Journal of Botany 75151-54 link Scopus Index Score
277 นานาชาติ2018Rose S*, Ashfaq M, Hassan S, Ali G.Ghaffar AliA Nexus between Malaria and Agricultural Output through the Channels of Gender, Sanitation, and Socio-Economic StatusPolish Journal of Environmental Studies 271287-296 link Web of Science, Scopus Index Score
278 นานาชาติ2018Pattanasuttichonlakul W, Sombatsompop N, Prapagdee B*.เบญจภรณ์ ประภักดีAccelerating biodegradation of PLA using microbial consortium from dairy wastewater sludge combined with PLA-degrading bacterium International Biodeterioration & Biodegradation 132 -74-83 link Web of Science, Scopus Index Score
279 นานาชาติ2018Arunrat N*, Pumijumnong N, Sereenonchai S.นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัยAir-pollutant emissions from agricultural burning in Mae Chaem Basin, Chiang Mai Province, ThailandAtmosphere 94145 link Web of Science, Scopus Index Score
280 นานาชาติ2018Punwong P*, Sritrairat S, Selby K, Marchant R, Pumijumnong N, Traiperm P.ปรมิตา พันธ์วงศ์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์An 800 year record of mangrove dynamics and human activities in the upper Gulf of Thailand Vegetation History and Archaeobotany 274535-549 link Web of Science, Scopus Index Score
281 นานาชาติ2018Pookboonmee P, Tongcumpou C, Phasukarratchai N*.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัยApplication of surfactant aqueous-based solution for oil and phorbol esters extraction from Jatropha curcas L. seed-kernel in one stepChiang Mai Journal of Science 4572757-2767 link Web of Science, Scopus Index Score
282 นานาชาติ2018Pansuk J, Junpen A*, Garivait S.จิรทยา พันธุ์สุขAssessment of Air Pollution from Household Solid Waste Open Burning in Thailand Sustainability 1072553 link Web of Science, Scopus Index Score
283 นานาชาติ2018Lar NM, Arunrat N, Tint S, Pumijumnong N*.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, นพพล อรุณรัตน์Assessment of the potential climate change on rice yield in lower Ayeyarwady Delta of Myanmar using EPIC model Environment and Natural Resources Journal 16245-57 link Scopus, EBSCO Index Score
284 นานาชาติ2018Sittijunda S, Reungsang A*.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาBiohydrogen production from crude glycerol using anaerobic mixed cultures: Media compositions optimizationChiang Mai Journal of Science452653-667 link Web of Science, Scopus Index Score
285 นานาชาติ2018Lopez JCC*, Bhaktikul K.Juan Carlos Calderon Lopez, กัมปนาท ภักดีกุลBromatological and sensory analyses of a snack based corn flour and cassava root fortified with Moringa to combat the malnutritionBangladesh Journal of Botany 473487-493 link Web of Science, Scopus Index Score
286 นานาชาติ2018Tosepu R, Tantrakarnapa K*, Nakhapakorn K, Worakhunpiset S. กาญจนา นาคะภากรClimate variability and dengue hemorrhagic fever in Southeast Sulawesi Province, IndonesiaEnvironmental Science and Pollution Research 251514944-14952 link Web of Science, Scopus Index Score
287 นานาชาติ2018Tosepu R, Tantrakarnapa K*, Worakhunpiset S, Nakhapakorn K.กาญจนา นาคะภากรClimatic factors influencing dengue hemorrhagic fever in Kolaka District, Indonesia Environment and Natural Resources Journal 1621-10 link Scopus, EBSCO Index Score
288 นานาชาติ2018Prapinagsorn W, Sittijunda S, Reungsang A*.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาCo-digestion of napier grass and its silage with cow dung for biohydrogen and methane production by two-stage anaerobic digestion process Energies 11147 link Web of Science, Scopus Index Score
289 นานาชาติ2018Boonpiyo S, Sittijunda S, Reungsang A*.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาCo-digestion of Napier grass with food waste and Napier silage with food waste for methane productionEnergies 11113200 link Web of Science, Scopus Index Score
290 นานาชาติ2018Lopez JCC*, Bhaktikul K.Juan Carlos Calderon Lopez, กัมปนาท ภักดีกุลCultivation of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) using coffee waste and pulp to mitigate caffeine and pulp related pollutionBangladesh Journal of Botany 474887-892 link Web of Science, Scopus Index Score
291 นานาชาติ2018Jansomboon W, Boontanon SK*, Boontanon N, Polprasert C.นรินทร์ บุญตานนท์Determination and health risk assessment of enrofloxacin, flumequine and sulfamethoxazole in imported Pangasius catfish products in Thailand Journal of Environmental Science and Health, Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes 532108-115 link Web of Science, Scopus Index Score
292 นานาชาติ2018Panprayun G*, Pitaksintorn S. กันต์ ปานประยูรDevelopment and evaluation of solar powered catamaran for sustainable tourism in South east of gulf of Thailand International Journal of Renewable Energy Research (IJRER) 821124-1129 link Web of Science, Scopus Index Score
293 นานาชาติ2018Moonlight PW, Ardi WH, Padilla L.A, Chung K-F, Fuller D, Girmansyah D, Hollands R, Jara-Munoz A, Kiew R, Leong W-C, Liu Y, Mahardika A, Marasinghe LDK, O’Connor M, Peng C-I, Perez AJ, Phutthai T, et al.ธรรมรัตน์ พุทธไทยDividing and conquering the fastest-growing genus: Towards a natural sectional classification of the mega-diverse genus Begonia (Begoniaceae) TAXON 672267-323 link Web of Science, Scopus Index Score
294 นานาชาติ2018Marchant R, Richer S, Boles O, Capitani C, Courtney-Mustaphi CJ, Lane P, Prendergast ME, Stump D, De Cort G, Kaplan JO, Phelps L, Kay A, Olago D, Petek N, Platts PJ, Punwong P, et alปรมิตา พันธ์วงศ์Drivers and trajectories of land cover change in East Africa: Human and environmental interactions from 6000 years ago to present Earth-Science Reviews 178-322-378 link Web of Science, Scopus Index Score
295 นานาชาติ2018Buajan S*, Liu J, He Z, Feng X.สุภาภรณ์ บัวจันทร์Effect of gap sizes on specific leaf area and Chlorophyll contents at the Castanopsis kawakamii Natural Reserve Forest, ChinaForests 911682 link Web of Science, Scopus Index Score
296 นานาชาติ2018Srimalanon P, Prapagdee B, Markpin T, Sombatsompop N*.เบญจภรณ์ ประภักดีEffects of DCP as a free radical producer and HPQM as a biocide on the mechanical properties and antibacterial performance of in situ compatibilized PBS/PLA blends Polymer Testing 67-331-341 link Web of Science, Scopus Index Score
297 นานาชาติ2018Palakit K, Duangsathaporn K, Lumyai P, Sangram N, Sikareepaisarn P, Khantawan C.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจEfficiency of biochar and bio-fertilizers derived from maize debris as soil amendments Environment and Natural Resources Journal 16279-90 link Scopus, EBSCO Index Score
298 นานาชาติ2018Junpen A, Pansuk J* , Kamnoet O, Cheewaphongphan P, Garivait S.จิรทยา พันธุ์สุขEmission of air pollutants from rice residue open burning in Thailand, 2018Atmosphere 911449 link Web of Science, Scopus Index Score
299 นานาชาติ2018Wongthanate J*, Mongkarothai K.จารุวรรณ วงค์ทะเนตรEnhanced thermophilic bioenergy production from food waste by a two?stage fermentation process International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 72109-116 link Scopus Index Score
300 นานาชาติ2018Jansomboon W, Boontanon SK*, Boontanon N, Polprasert C, Liamlaem W.นรินทร์ บุญตานนท์Food safety management of imported fishery products in Thailand: antibiotic standards and case study of enrofloxacin contamination in imported Pangasius catfishInternational Food Research Journal 2552081-2089 link Web of Science, Scopus Index Score
301 นานาชาติ2018Aroonsrimorakot S.สยาม อรุณศรีมรกตGreen office management standard in Mahidol University, Thailand Pertanika Journal of Social Science and Humanities 2642505-2521 link Scopus, Web of Science Index Score
302 นานาชาติ2018Chaiyarat R*, Saengpong S, Tunwattana W, Dunriddach P. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์Habitat and food utilization by banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) accidentally introduced into the Khao Khieo-Khao Chomphu Wildlife Sanctuary, Thailand Mammalia 82123 link Web of Science, Scopus Index Score
303 นานาชาติ2018Stewart AB*, Sritongchuay T, Teartisup P, Kaewsomboon S, Bumrungsri S.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์Habitat and landscape factors influence pollinators in a tropical megacity, Bangkok, ThailandPEERJ 6-e5335 link Web of Science, Scopus Index Score
304 นานาชาติ2018Punwong P*, Selby K, Marchant R.ปรมิตา พันธ์วงศ์Holocene mangrove dynamics and relative sea-level changes along the Tanzanian coast, East Africa Estuarine, Coastal and Shelf Science 212-105-117 link Web of Science, Scopus Index Score
305 นานาชาติ2018Xu C, Pumijumnong N*, Nakatsuka T, Sano M, Guo Z.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Inter-annual and multi-decadal variability of monsoon season rainfall in central Thailand during the period 1804–1999, as inferred from tree ring oxygen isotopesInternational Journal of Climatology 38155766-5776 - link Web of Science, Scopus Index Score
306 นานาชาติ2018Koedrith P, Kim YJ, Kim Y, Kang JH*, Seo YR*. ปรียาพร เกิดฤทธิ์Intrinsic toxicity of stable nanosized titanium dioxide using polyacrylate in human keratinocytes Molecular & Cellular Toxicology 143273-282 link Web of Science, Scopus Index Score
307 นานาชาติ2018Bubpachat T, Sombatsompop N, Prapagdee B*.เบญจภรณ์ ประภักดีIsolation and role of polylactic acid-degrading bacteria on degrading enzymes productions and PLA biodegradability at mesophilic conditions Polymer Degradation and Stability 152-75-85 link Web of Science, Scopus Index Score
308 นานาชาติ2018Palakit K*, Siripatanadilok S, Lumyai P, Duangsathaporn K.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจLeaf phenology and wood formation of white cedar trees (Melia azedarach L.) and their responses to climate variabilitySongklanakarin Journal of Science and Technology 40161-68 link Scopus Index Score
309 นานาชาติ2018Tangudom P, Wimolmala E, Prapagdee B, Sombatsompop N*.เบญจภรณ์ ประภักดีMaterial formulations for AR/PMMA and AR-TiO2/PMMA blends and effects of UV radiation and Tio2 loading on mechanical and antibacterial performances Polymer-Plastics Technology and Engineering 57181963-1976 link Web of Science, Scopus Index Score
310 นานาชาติ2018Arunrat N*, Sereenonchai S, Pumijumnong N.นพพล อรุณรัตน์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์On-farm evaluation of the potential use of greenhouse gas mitigation techniques for rice cultivation: A case study in Thailand Climate 6236 (1-17) link Web of Science, Scopus Index Score
311 นานาชาติ2018Phonepaseuth P, Rakkiatsakul V, Kachenchart B, Suttinun O, Luepromchai E*.บุญลือ คะเชนทร์ชาติPhenolic compounds removal by grasses and soil bacteria after land application of treated palm oil mill effluent: A pot studyEnvironmental Engineering Research 241127-136 link Web of Science, Scopus Index Score
312 นานาชาติ2018Wiangkham N, Prapagdee B*.เบญจภรณ์ ประภักดีPotential of Napier grass with cadmium-resistant bacterial inoculation on cadmium phytoremediation and its possibility to use as biomass fuel Chemosphere 201-511-518 link Web of Science, Scopus Index Score
313 นานาชาติ2018Arunrat N*, Pumijumnong N, Hatano R.นพพล อรุณรัตน์, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Predicting local-scale impact of climate change on rice yield and soil organic carbon sequestration: A case study in Roi Et Province, Northeast Thailand Agricultural Systems 164-58-70 link Web of Science, Scopus Index Score
314 นานาชาติ2018Sankumgon A, Assawadithalerd M, Phasukarratchai N, Chollacoop N, Tongcumpou C*.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัยProperties and performance of microemulsion fuel: blending of jatropha oil, diesel, and ethanol- surfactant Renewable Energy Focus 24-28-32 link Scopus Index Score
315 นานาชาติ2018Chen WH, Radbouchoom S, Nguyen HQ, Phutthai T, Averyanov LV, Shui YM*.ธรรมรัตน์ พุทธไทยReassessment of Begonia arboreta and B. sonlaensis (Begoniaceae) based on field observation and type examinationPhytotaxa 3811132-140 link Web of Science, Scopus Index Score
316 นานาชาติ2018Assawamongkholsiri T, Reungsang A*, Plangkang P, Sittijunda S.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาRepeated batch fermentation for photo-hydrogen and lipid production from wastewater of a sugar manufacturing plant International Journal of Hydrogen Energy 4373605-3617 link Web of Science, Scopus Index Score
317 นานาชาติ2018Loury EK, Ainsley SM, Bower SD, Chuenpagdee R, Farrell T, Guthrie AG, Heng S, Lunn Z, Al Mamun A, Oyanedel R, Rocliffe S, Satumanatpan S, Cooke SJ.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์Salty stories, fresh spaces: Lessons for aquatic protected areas from marine and freshwater experiencesAquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems 282485-500 link Web of Science, Scopus Index Score
318 นานาชาติ2018Thungklin P, Sittijunda S, Reungsang A.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาSequential fermentation of hydrogen and methane from steam-exploded sugarcane bagasse hydrolysate International Journal of Hydrogen Energy 43219924-9934 link Web of Science, Scopus Index Score
319 นานาชาติ2018Laiphrakpam M, Aroonsrimorakot S*.สยาม อรุณศรีมรกตSocial media and its impact on students' behavior and performanceindian journal of psychology --38-44 link N/A Index Score
320 นานาชาติ2018Asensio N*, Juan Manuel Jos?-Dom?nguez JM, Dunn JC.Norberto AsensioSocioecological factors affecting range defensibility among howler monkeys International Journal of Primatology 39190-104 link Web of Science, Scopus Index Score
321 นานาชาติ2018Lopez JCC*, Bhaktikul K.Juan Carlos Calderon Lopez, กัมปนาท ภักดีกุลSustainable Environment and Tourism Industry: An Institutional Policy Analysis of Northeastern Thailand Polish Journal of Environmental Studies 27131-37 link Web of Science, Scopus Index Score
322 นานาชาติ2018Payomrat P, Liu Y*, Pumijumnong N, Li Q, Song H.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Tree-ring stable carbon isotope-based June–September maximum temperature reconstruction since AD 1788, north-west Thailand Tellus B: Chemical and Physical Meteorology 7011443655 link Web of Science, Scopus Index Score
323 นานาชาติ2018Singkran N.นวลจันทร์ สิงห์คราญUrban product analysis and management of Bangkok MetropolisTechnology Analysis & Strategic Management 30111269-1282 link Web of Science, Scopus Index Score
324 นานาชาติ2018Ali G, Pumijumnong N*, Cui S.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, Ghaffar AliValuation and validation of carbon sources and sinks through land cover/use change analysis: The case of Bangkok metropolitan area Land Use Policy 70-471-478 link Web of Science, Scopus Index Score
325 นานาชาติ2018Preechamart S, Pumijumnong N*, Payomrat P, Buajan S.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์Variation in climate signals in teak tree-ring chronologies in two different growth areasForests 912772 link Web of Science, Scopus Index Score
326 นานาชาติ2017Phutthai T*, Hughes M.ธรรมรัตน์ พุทธไทยA new species of Begonia section Parvibegonia (Begoniaceae) from Thailand and MyanmarBlumea62-26-28 link Web of Science, Scopus Index Score
327 นานาชาติ2017Ito-Harashima S, Mizutani Y, Nishimura M, Kim HJ, Kim YJ, Kim HS, Bae JH, Koedrith P, Kawanishi M, Seo YR, Yagi T*.ปรียาพร เกิดฤทธิ์A pilot study for construction of a new cadmium-sensing yeast strain carrying a reporter plasmid with the JLP1 promoterJournal of Toxicological Sciences421103-109 link Web of Science, Scopus Index Score
328 นานาชาติ2017Satumanatpan S*, Moore P, Lentisco A, Kirkman H.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์An assessment of governance of marine and coastal resources on Koh Tao, Thailand Ocean & Coastal Management 148-143-157 link Web of Science, Scopus Index Score
329 นานาชาติ2017Klunbut P, Mongkolchati A, Ussawarujikulchai A, Ounsaneha W, Rattanapan C*.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยAppropriate option of market solid waste management based on the stakeholder perspectives: A case study in a central market of agriculture products, Thailand Journal of Materials and Environmental Science 872391-2402 link Scopus Index Score
330 นานาชาติ2017Pratum C*, Khananthai N.ชิษณุพงศ์ ประทุม, นภารัตน์ ขนันทัยAssessment of factors affecting drinking water quality from free water dispensers in the higher education institution International Journal of Environmental and Science Education 124787-797 link - Index Score
331 นานาชาติ2017Yi SM, Bhaktikul K*, Manomaipiboon K, Kongjun T.กัมปนาท ภักดีกุล, กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์Assessment of non-revenue water situation in mandalay city: response to the management of sustainable water supply system in mandalay city Environment and Natural Resources Journal 15271-80 link EBSCO, Scopus Index Score
332 นานาชาติ2017Peng CI, Lin CW, Phutthai T*. ธรรมรัตน์ พุทธไทยBegonia fulgurata (sect. Diploclinium, Begoniaceae), a new species from northern Thailand Blumea 62-163-167 link Web of Science, Scopus Index Score
333 นานาชาติ2017Pattra S*, Sittijunda S.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาBiohydrogen productions from hydrolysate of water hyacinth stem (Eichhornia crassipes) using anaerobic mixed cultures Sains Malaysiana 46151-58 link Web of Science, Scopus Index Score
334 นานาชาติ2017Thaweesak S, Wang S, Lyu M, Xiao M, Peerakiatkhajohn P, Wang L*.เพียงใจ พีระเกียรติขจรBoron-doped graphitic carbon nitride nanosheets for enhanced visible light photocatalytic water splitting Dalton Transactions 463210714-10720 link Web of Science, Scopus Index Score
335 นานาชาติ2017Prapinagsorn W, Sittijunda S, Reungsang A*สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาCo-digestion of napier grass and its silage with cow dung for methane production Energies 10101654 link Web of Science, Scopus Index Score
336 นานาชาติ2017Singkran N.นวลจันทร์ สิงห์คราญDetermining overall water quality related to anthropogenic influences across freshwater systems of ThailandInternational Journal of Water Resources Development331132-151 link Web of Science, Scopus Index Score
337 นานาชาติ2017Sereenonchai S, Arunrat N, Peixi X, Xue Y.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นพพล อรุณรัตน์Diffusion and adoption behavior of environmentally friendly innovation: Sharing from Chinese society International Journal of Behavioral Science 12290-109 link Web of Science Index Score
338 นานาชาติ2017Ullah R*, Shivakoti GP, Zulfiqar F, Iqbal MN, Shah AA. Farhad ZulfiqarDisaster risk management in agriculture: tragedies of the smallholders Natural Hazards 8731361-1375 link Web of Science, Scopus Index Score
339 นานาชาติ2017Abbas T, Ali G*, Adil SA, Bashir MK, Kamran MA. Ghaffar AliEconomic analysis of biogas adoption technology by rural farmers: The case of Faisalabad district in Pakistan Renewable Energy 107-431-439 link Web of Science, Scopus Index Score
340 นานาชาติ2017Punwong P, Juprasong Y, Traiperm P*. ปรมิตา พันธ์วงศ์Effects of an oil spill on the leaf anatomical characteristics of a beach plant (Terminalia catappa L.) Environmental Science and Pollution Research 242721821-21828 link Web of Science, Scopus Index Score
341 นานาชาติ2017Rojjanateeranaj P, Sangthong C, Prapagdee B*จิรวีฐ์ แสงทอง, เบญจภรณ์ ประภักดีEnhanced cadmium phytoremediation of Glycine max L. through bioaugmentation of cadmium-resistant bacteria assisted by biostimulationChemosphere 185-764-771 link Web of Science, Scopus Index Score
342 นานาชาติ2017Sutthipattanasomboon C, Wongthanate J*. จารุวรรณ วงค์ทะเนตรEnhancement of biohydrogen production from starch processing wastewater and futher inside its ecosystem disclosed by 16S rDNA sequencing and FISH Brazilian Archives of Biology and Technology 60-Article number e1602 link Web of Science, Scopus Index Score
343 นานาชาติ2017Satumanatpan S*, Pollnac R.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์Factors influencing the well-being of small-scale fishers in the Gulf of ThailandOcean & Coastal Management142-37-48 link Web of Science, Scopus Index Score
344 นานาชาติ2017Arunrat N, Wang C, Pumijumnong N, Sereenonchai S, Cai W.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นพพล อรุณรัตน์Farmers' intention and decision to adapt to climate change: A case study in the Yom and Nan basins, Phichit province of ThailandJournal of Cleaner Production143-672-685 link Web of Science, Scopus Index Score
345 นานาชาติ2017Sittijunda S, Reungsang A*.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาFermentation of hydrogen, 1,3-propanediol and ethanol from glycerol as affected by organic loading rate using up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor International Journal of Hydrogen Energy 42-