ลำดับประเภทเรื่องที่ขอจดทะเบียนเลขที่คำขอวันที่ยื่นจดเลขที่จดทะเบียนออกให้ ณ วันที่วันที่หมดอายุสถานภาพ เจ้าของผลงาน  เจ้าของผลงาน 
1 ลิขสิทธิ์Electronic Book "ข้อมูลเชิงพื้นที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" ISBN 978-616-321-416-4- ว.31954 09/08/2556 ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์
2 ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม "การสำรวจจากระยะไกล : ทฤษฎีและการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์" 275733 -11/05/2555 ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--รศ.ประพฤติเกิดสืบ
3 ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -21/09/2547-  ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล
4 ลิขสิทธิ์ชุดการเรียนรู้นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านนกเงือกด้วยสะเต็มศึกษา36449229/03/256136449218/04/2561 ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--อ.--
5 ลิขสิทธิ์หนังสือ ชื่อ "สารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Ecoinformatics)" 31239501/09/2557ว.35055 15/09/2557 ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม
6 ลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบได้ (Interactive E-Book) เรื่องนกเงือกผู้ให้แห่งผืนป่า: รู้จักนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์กับนกเงือกไทย (Hornbill, the Donor of the Forest: Learning Ecology and Conservation with Thai Hornbills)36670724/05/256136670707/06/2561 ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--อ.--
7 สิทธิบัตรการปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วยพอลิยูริเทน 070100101407/03/2550-30/09/2551 ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนอ.--รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต
8 สิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง (Counter-rotating wind generator) (ดร. นรินทร์ บุญตานนท์) 130100495105/09/2556149098 26/10/255926/10/2561ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนอ.--ดร.นรินทร์บุญตานนท์
9 อนุสิทธิบัตรกระบวนการเตรียมแผ่น ทันตกรรมจัดฟันล่องหนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกด้วยพอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตท 080300109729/05/2551616522/04/255404/09/2561ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต
10 อนุสิทธิบัตรเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนและกรรมวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ (ดร. นรินทร์ บุญตานนท์, น.ส. สุมนา ขุนนุช, น.ส. ทิพรัตน์ อภิญญา) (50:25:25) 120300063529/06/25557860  ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--ดร.นรินทร์บุญตานนท์
11 อนุสิทธิบัตรเครื่องเก็บอนุภาคและละอองเกสรในอากาศ (Aerial particle and pollen collector (Pollector)130300097226/02/25569132 / 12 08/09/255725/08/2562ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--ดร.นรินทร์บุญตานนท์
12 อนุสิทธิบัตรชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ (Electric generator module from wind of air conditioner compressor)130300100522/04/2558-  ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--ดร.นรินทร์บุญตานนท์
13 อนุสิทธิบัตรชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบใบพัด (Counter-rotating generator module from wind of air conditioner compressor)140300069030/06/25571205826/10/255929/08/2566ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--ดร.นรินทร์บุญตานนท์
14 อนุสิทธิบัตรแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนโคพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเมทิลเมทาคริเลตและพอลิยูรีเทน -  -28/05/255928/05/2561ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต
15 อนุสิทธิบัตรสารผสมสำหรับการผลิตไฮเทนและกรรมวิธีผลิตสารผสม190300202709/08/2562-  ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอ.--อ.--