ลำดับปีงบ ประมาณชื่อโครงการประเภทโครงการ หัวหน้าโครงการ ประเภททุนแหล่งทุนระยะเวลา เริ่มต้นระยะเวลา สิ้นสุด
1 2564โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด 01/10/256328/02/2564
2 2563 โครงการจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2563โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 24/01/256329/09/2563
3 2563การจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ปี (2564-2566) โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 21/04/256316/11/2563
4 2563การวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในห้องปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (RECOFTC)18/04/256325/06/2563
5 2563โครงการ HMMT Eco Forest Learning Center โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)01/03/256302/12/2568
6 2563โครงการ ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 01/09/256329/05/2564
7 2563โครงการการตรวจประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (โครงการ เอส1) จ.กำแพงเพชร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)20/08/256320/08/2563
8 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20/10/256320/10/2563
9 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์16/10/256313/11/2563
10 2563โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงพยาบาลค่ายสุรนารี09/09/256309/09/2563
11 2563โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดโครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด01/06/256330/09/2563
12 2563โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23/03/256322/09/2563
13 2563โครงการจัดทำเนื้อหารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report) โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/03/256330/09/2563
14 2563โครงการจ้างทำหนังสือคู่มือการติดตามและประเมินผลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 28/05/256327/07/2563
15 2563โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256230/09/2563
16 2563โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 22/07/256322/07/2563
17 2563โครงการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 21/11/256231/05/2563
18 2563โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ระยะที่ 2 คลองเจดีย์บูชา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐโครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)22/01/256319/08/2563
19 2563โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)01/11/256228/02/2563
20 2563โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)01/11/256231/01/2563
21 2563โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)15/06/256314/02/2564
22 2563โครงการวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าชเรือนกระจก โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15/04/256324/04/2564
23 2563โครงการวิเคราะห์แผนและร่างนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Sustainable Policy) โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/08/256331/03/2564
24 2563โครงการศึกษาข้อมูลบัญชีรายการและการใช้ประโยชน์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ แนวโน้มและศักยภาพการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 02/06/256328/01/2564
25 2563โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ของ กรมชลประทานโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 01/06/256311/09/2563
26 2563โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร โครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 20/05/256314/01/2564
27 2563จ้างตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/07/256315/12/2563
28 2563ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์พิบัติภัยน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำแม่สาย-น้ำรวกโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 28/02/256301/01/2564
29 2563การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนในอุทยานธรณีโลกสตูลโครงการวิจัยดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)13/03/256312/03/2564
30 2563การประเมินการกักเก็บคาร์บอนและการผลิตออกซิเจนของต้นไม้ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายนอกศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26/05/256325/05/2564
31 2563การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน พลาสติกชีวภาพ และปุ๋ยอัดเม็ดจากน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์ โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)03/09/256302/03/2565
32 2563การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยสภาพภูมิประเทศแบบคาสต์ ระบบถ้ำ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรณี ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 01/07/256330/06/2564
33 2563การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลด และใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ในมิติด้านชีวภาพโครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)31/08/256302/03/2565
34 2563นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 01/04/256331/03/2564
35 2563แนวทางป่าประชารัฐในการฟื้นฟูป่าดิบชื้นเพื่อลดการเกิดและลุกลามของไฟป่าดอยพระบาท จังหวัดลำปาง โครงการวิจัยดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)28/09/256327/03/2565
36 2563ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อย โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)03/09/256302/03/2565
37 2562ADB TA-9204 THA: Strengthening Integrated Water Resource Planning and Management at River Basin Level: Strategic Environmental Assessment (SEA) of Rayong Province and Khlong Yai River Basin Development and Revision of Thai Draft SEA Guidelinesโครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกInternational Centre for Environmental Management (ICEM) 01/03/256210/07/2562
38 2562Baseline and Biodiversity Monitoring Surveys for the ASEAN Flyway Network Sitesโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์ทุนภายนอกASEAN Centre for Biodiversity: ACB14/03/256230/06/2562
39 2562Survey and Database Development for Wildlife and Habitat in Tung Yai Naresuan West โครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกUnited Nations Development Programme (UNDP) 01/06/256210/12/2562
40 2562การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด16/09/256216/09/2562
41 2562การส่งเสริมการบำบัดเชิงชีวภาพของน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำทะเลโดยสารกระจายคราบน้ำมันจากสารลดแรงตึงผิวชีวภาพร่วมกับสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการดร.วิชญารงค์สยามานนท์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล01/06/256231/05/2563
42 2562โครงการ English-Thai Technical Translatorโครงการบริการวิชาการอ.ภัทราวุธพุสิงห์ทุนภายนอกUnited Nations Development Programme (UNDP) 22/02/256210/03/2562
43 2562โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร11/09/256211/09/2562
44 2562โครงการการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ของสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)05/09/256206/09/2562
45 2562โครงการการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ของพื้นที่คลองซอยที่เชื่อมกับคลองดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 02/04/256230/07/2562
46 2562โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม16/02/256213/09/2562
47 2562โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8 โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/04/256230/11/2562
48 2562โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report) โครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 01/02/256230/09/2562
49 2562โครงการจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/01/256225/10/2562
50 2562โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256130/09/2562
51 2562โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0โครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม25/12/256224/12/2563
52 2562โครงการทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของแผ่นฟิล์มโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)05/08/256230/08/2562
53 2562โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 08/08/256208/08/2562
54 2562โครงการฝึกอบรมและตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)10/05/256210/05/2562
55 2562โครงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 31/10/256231/03/2563
56 2562โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ระยะที่ 1 คลองเจดีย์บูชา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโครงการบริการวิชาการดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)19/06/256208/08/2562
57 2562โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรีโครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 22/01/256215/09/2562
58 2562จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ในจังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน01/09/256230/09/2562
59 2562โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2562โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร19/04/256210/05/2562
60 2562An assessment of Climate in the past millennium in nortwest Thailand by using evidence from archeological site โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล01/11/256131/10/2562
61 2562การจัดการเขตพื้นที่ปลูกข้าวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 05/11/256106/11/2562
62 2562การจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)17/10/256116/08/2562
63 2562การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการพันธุ์ข้าว และกระบวนการจัดการเครือข่ายของ Young Smart Farmer เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโครงการวิจัยดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)11/03/256210/03/2563
64 2562การประเมินและเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการจัดการของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ สู่ทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการวิจัยดร.นพพลอรุณรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 26/10/256128/12/2562
65 2562การประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เพื่อลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 28/06/256227/08/2563
66 2562การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างน้ำกากส่าและกากยีสต์โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
67 2562การพัฒนาการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก โครงการวิจัยนายวรงค์บุญเชิดชูทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 01/11/256131/10/2562
68 2562การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โครงการวิจัยดร.อรันย์ ศรีรัตนาทาบูกานอนทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/08/256229/08/2563
69 2562การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงครั่งและการเพิ่มมูลค่าผลไม้เศรษฐกิจและยางพาราด้วยผลิตภัณฑ์จากครั่ง โครงการวิจัยดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
70 2562การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการทุกภาคส่วนบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/08/256229/08/2563
71 2562การสร้างภาพฉายสิ่งแวดล้อมในอดีตสมัยวัฒนธรรมโลงไม้โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/04/256229/04/2565
72 2562การสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่เผชิญปัญหาหมอกควันโครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/03/256228/02/2564
73 2562ความมั่นคงด้านน้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาเพชรบุรีตอนล่างโครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 21/12/256120/12/2562
74 2562ความหลากหลายของพรรณไม้และโครงสร้างของสังคมพืชบนภูเขาหินปูนบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล01/01/256231/12/2562
75 2562โครงการการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก (ปีที่ 1)โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/12/256130/11/2562
76 2562โครงการพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
77 2562โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการวิจัยผลกระทบจากแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำโครงการวิจัยดร.เพชญ์เตชรัตน์--23/09/256222/03/2563
78 2562นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 2562โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
79 2562ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อยโครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256130/09/2562
80 2561โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิรูปอุตสาหกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม22/02/256125/09/2561
81 2561โครงการ “ตรวจประเมินเบื้องต้นรับรองมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม”โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)04/09/256104/09/2561
82 2561โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 7โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)31/03/256125/12/2561
83 2561โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 7โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)13/03/256125/12/2561
84 2561โครงการการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี02/02/256131/07/2561
85 2561โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 03/01/256127/10/2561
86 2561โครงการจ้างสังเคราะห์และจัดทำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยสำหรับกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 โครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 03/03/256129/06/2561
87 2561โครงการจ้างสำรวจการใช้ประโยชน์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของชุมชนชายฝั่งอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก01/08/256129/03/2562
88 2561โครงการตรวจประเมินเบื้องต้นโครงการสำนักงานสีเขียว Green office awaed Pre-assessmentโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)25/04/256125/05/2561
89 2561โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/256030/09/2561
90 2561โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 30/05/256130/05/2561
91 2561โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ.ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)23/07/256122/02/2562
92 2561โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2560โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)14/03/256113/08/2561
93 2561โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)27/02/256123/11/2561
94 2561โครงการศึกษาผลของสารสกัดธรรมชาติต่อการสร้างฮอร์โมนเพศ และการพัฒนาของนกพิราบ (Columba livia) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 03/08/256129/04/2562
95 2561โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี โครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 21/03/256130/09/2561
96 2561จ้างจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (MU Sustainability)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล18/06/256111/04/2562
97 2561ประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) ปี 2561โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 16/03/256120/11/2561
98 2561โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2561โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร23/04/256111/05/2561
99 2561การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างน้ำกากส่าและกากยีสต์โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดา--01/10/256030/09/2561
100 2561การพัฒนาประสิทธิภาพสารไล่แมลงจากสารสกัดสาบเสือ และหญ้าดอกขาว เพื่อควบคุมหนอนใยผักแบบชีววิถี ในการปลูกผักกินใบโครงการวิจัยนางสาวลัดดาเสียงอ่อนทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 28/08/256127/08/2562
101 2561การวิเคราะห์ทางเลือกการปรับตัวของชาวนาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:การประเมินด้านเศรษฐกิจและนิเวศเกษตรโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/02/256115/04/2562
102 2561การศึกษาระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารกับการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฏระเบียบใหม่โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/02/256114/02/2562
103 2561ความพึงพอใจของผู้เขียนในการตัดสินใจเลือกส่งบทความเข้ารับการติพิมพ์ในวารสาร Environment and natural Resources Journal โครงการวิจัยนางสาวอิสรีย์อภิญญาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 01/08/256131/07/2562
104 2561เครื่องมือตรวจติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสาหร่ายในน้ำดิบของระบบผลิตน้ำประปาโครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกการประปานครหลวง10/05/256109/05/2562
105 2561โครงการเทิดพระเกียรติเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256030/09/2561
106 2561โครงการศึกษาผลกระทบด้านขยะและน้ำเสียบริเวณพื้นที่เขตชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)30/03/256129/01/2562
107 2561ชายฝั่งทะเลไทย: ความเปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่งทะเลไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)28/09/256127/09/2564
108 2561ชุดโครงการเมืองยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)10/04/256109/04/2563
109 2561นิเวศวิทยาและประชากรช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 2561โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/256030/09/2561
110 2561ปฏิสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน สิ่งแวดล้อม และมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตามแนวทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในสมัยโฮโลซีน โครงการวิจัยดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)02/05/256101/05/2562
111 2561ผู้สูงอายุ การแยกตัวจากสังคม ความว้าเหว่ สุขภาพ การดูแลทางสังคมและความมีอายุยืนยาว : การศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาในประเทศไทยและอินเดียโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)31/12/256007/01/2561
112 2561แผนงานการยกระดับมาตรฐานกาแฟไทยเพื่อความสามารถทางการแข่งขันภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/10/256030/09/2561
113 2561พลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากกระบวนการหมักย่อยร่วมระหว่างกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไปโอดีเซลล์สาหร่ายโครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)02/05/256101/05/2563
114 2560การสื่อสารเพื่อการปรับตัวและการมีส่วนร่วมในการจัดการชายฝั่ง กรณีศึกษาจ.ชุมพร-ดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
115 2560Restoration of Biodiversity at BMW Site, Rayong Province, Thailandโครงการบริการวิชาการดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายนอกBMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.20/10/255830/10/2559
116 2560การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย “3R ประชารัฐโครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี20/08/256019/03/2561
117 2560การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Standard)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28/12/256025/06/2560
118 2560กิจกรรมการบูรณาการด้วยการประยุกต์งานวิจัยในการส่งเสริมศักยภาพการผลิต SMEs สมุนไพรโครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม13/07/256024/12/2560
119 2560กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม14/06/256013/06/2561
120 2560โครงการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด เพิ่มเติมส่วนขยายโรงงานฟีนอล 2โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด13/05/256030/01/2560
121 2560โครงการการติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการฝายอย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยทุนภายนอกบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม13/07/256012/07/2561
122 2560โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาชาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)22/09/256022/09/2560
123 2560โครงการจ้างรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลสอบถามการใช้ประโยขน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่งอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน11/07/256010/04/2561
124 2560โครงการจ้างสำรวจการใช้ประโยขน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดตราดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก01/10/256030/05/2561
125 2560โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/03/256030/03/2560
126 2560โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)02/12/255930/09/2560
127 2560โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)02/12/256030/09/2560
128 2560โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)17/07/256017/07/2560
129 2560โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 26/04/256026/04/2560
130 2560โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 20/12/255916/09/2559
131 2560โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 31/03/256030/09/2560
132 2560โครงการพัฒนาศักยภาพและการจัดการข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
133 2560โครงการวิจัยโรงเรียนสุขภาวะโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 30/12/255930/06/2559
134 2560โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายนอกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 01/02/256030/11/2560
135 2560โครงการส่งเสริมกิจกรรมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน ภายใต้แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (MU Sastainability)โครงการบริการวิชาการอ.ภาณุวัฒน์ประเสริฐพงษ์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/04/256031/12/2560
136 2560จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 13/03/256012/10/2560
137 2560จ้างตรวจประเมินพื้นที่ 5ส และเสนอแนะข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรม 5ส ของการไฟฟ้านครหลวง ตามมาตรฐานกลางและเกณฑ์การตรวจประเมินพื้นที่ ๕สโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)21/08/256020/11/2560
138 2560รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการส่วนต่อขยายทิศตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ส่วนขยายโซน C)โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)14/07/256031/03/2561
139 2560การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
140 2560การใช้พืชพลังงานในการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลจาก น้ำมันพืชใช้แล้ว โครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
141 2560การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธ์และเกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/11/255916/11/2560
142 2560การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองขนาดเล็กสู่อากาศจากกิจกรรมการเผากำจัดขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โครงการวิจัยดร.จิรทยาพันธุ์สุขทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/07/256030/06/2561
143 2560การผลิตก๊าชไฮโดรเจนและก๊าชมีเทนจากกระบวนการหมักย่อยร่วมของกากเซลล์สาหร่ายและกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 03/11/255902/11/2560
144 2560การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากกระบวนการหมักย่อยร่วมของกากเซลล์สาหร่ายและกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล03/11/255903/11/2560
145 2560การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำทิ้งกระบวนการหมักไร้แสงด้วยเซลล์อิเล้กโทรไลซิสจุลชีพโครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายนอกเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย คลัสเตอร์พลังงาน (RUN)01/04/256031/03/2561
146 2560การพัฒนาเพาะเลี้ยงหอยทากบกพื้นเมืองเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
147 2560การพัฒนาระบบอัตโนมัติของอากาศยานไร้คนขับสำหรับพ่นสารอินทรีย์ทางใบสำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะม่วงสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกโครงการวิจัยดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)17/07/256016/03/2561
148 2560การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการจัดการพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย โครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25/07/256024/03/2561
149 2560การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารและประสิทธิภาพทางนิเวศในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล10/01/255930/09/2560
150 2560การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในการจัดการชุมชนคาร์บอนต่ำโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 02/05/256030/04/2561
151 2560การศึกษานิเวศวิทยาระดับภูมิภาพและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสมในพื้นที่ซ้อนทับ 2560โครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
152 2560การสังเคราะห์ตัวแบบเมืองน่าอยู่จังหวัดลำปาง ศึกษาวิเคราะห์พลวัตรระบบแวดล้อมและทัศนภาพยุทธศาสตร์สู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทสากลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
153 2560การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในวัดป่า กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีโครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
154 2560นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
155 2560ประสิทธิภาพของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ใช้แผ่นเหล็กสำเร็จรูปเป็นวัสดุปูพื้นโครงการวิจัยผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
156 2560พฤติกรรมวัฎภาคและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพผสมจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว แอลกอฮอล์และดีเซล โดยใช้เทคนิคการเกิดอิมัลชั่นด้วยสารลดแรงตึงผิวโครงการวิจัยอ.ณภัสนันท์พสุการัชต์ชัยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
157 2560วัสดุพืชพรรณสำหรับสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255930/09/2560
158 2559โครงการการจัดทำกิจกรรมการชดเชยคาร์บอนของบริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด เพื่อขอใช้เครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอนโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด15/06/255930/11/2559
159 2559โครงการการดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดทำแผนขยายผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)22/03/255923/05/2559
160 2559โครงการการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)06/06/255916/06/2559
161 2559โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255931/12/2559
162 2559โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ ๕โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)08/03/255925/07/2559
163 2559โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 6โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
164 2559โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 5 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/03/255931/12/2559
165 2559โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดระดับความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)09/08/255904/02/2560
166 2559โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคริสเตียน ในที่ดินแปลงศูนย์คริสเตียนสังขละบุรี (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย01/01/255901/07/2559
167 2559โครงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่างๆ (เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล) โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)24/06/255923/11/2559
168 2559โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง-ปี58)โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255830/09/2559
169 2559โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)11/11/256007/07/2560
170 2559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10/12/256004/09/2560
171 2559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10/12/255804/09/2559
172 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)09/06/255909/06/2559
173 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 29/06/255929/06/2559
174 2559โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด30/06/255930/06/2559
175 2559โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และต้นทุน-ผลประโยชน์จากกิจกรรมการลดการเผาตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่โล่งเชิงเศรษฐศาสตร์โครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม02/02/255929/08/2559
176 2559โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 24/12/255818/02/2559
177 2559โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 01/12/255827/07/2559
178 2559โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเวศท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษารอบพื้นที่โครงการป่าวังจันทร์โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)04/07/255915/12/2559
179 2559โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างทีมงานผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditors) อย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)15/09/255914/03/2560
180 2559โครงการวิเคราะห์ความเข้มข้นก๊าชเรือนกระจกโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น02/05/255931/07/2559
181 2559โครงการศึกษา การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษาการผลิตอ้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม29/12/255828/09/2559
182 2559โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการอ.กฤษฎาพันธุ์ผลากิจทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255828/10/2559
183 2559โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี11/02/255907/09/2559
184 2559Estimation of carbon sources and sinks in Metropolitan city using remote sensing techniques: a case study of Bangkok, Thailandโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/05/255930/04/2560
185 2559กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่นโครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 01/10/2558 
186 2559การกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/06/255931/05/2560
187 2559การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
188 2559การประเมินผลผลิตข้าวในอนาคตของประเทศไทย โดย EPIC โมเดล โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
189 2559การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวในการกำจัดแคดเมียมและสังกะสีออกจากดินปนเปื้อน โครงการวิจัยอ.ณภัสนันท์พสุการัชต์ชัยทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 02/02/256001/02/2561
190 2559การพัฒนาเพาะเลี้ยงหอยทากบกพื้นเมืองเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
191 2559การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศสังคมพืชเดี่ยว กรณีศึกษาระบบนิเวศกกธูปฤาษีโครงการวิจัยดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
192 2559การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ : กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนางสาวอารยานอบน้อมทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 29/08/255928/04/2560
193 2559การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต 1,3 propanediol และเอทานอลจากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยผศ.ดร.สุรีย์วัลย์สิทธิจันดาทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 19/08/255915/08/2560
194 2559นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลยโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
195 2559แบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเตรียมพื้นที่ถ่านหิน โครงการวิจัยดร.เพชญ์เตชรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)05/09/255904/09/2560
196 2559ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าวโครงการวิจัยนายชิษณุพงศ์ประทุมทุนภายนอกศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย16/05/255916/05/2560
197 2559ผู้ประสานงานโครงการเมืองยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)10/03/255909/03/2561
198 2559แผนงานการกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/06/255931/05/2560
199 2559แผนงานการประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือปากบารา โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/05/255914/05/2560
200 2559วัสดุพืชพรรณสำหรับสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255830/09/2559
201 2559สาเหตุการเกิดและการระบุวงปีปลอมของไม้สนเขาร่วมกับการจำแนกขอบเขตที่แท้จริงของไม้ต้นฤดูและไม้ปลายฤดูเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการศึกษาการผันแปรของสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองต่อการเติบโตของไม้สนโครงการวิจัยอ.กฤษฎาพันธุ์ผลากิจทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/05/255930/04/2561
202 2558โครงการการจัดทำมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ของ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด01/01/255822/08/2558
203 2558โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวด ล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255830/12/2558
204 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติกโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)29/04/255829/04/2559
205 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 2โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)10/04/255809/06/2558
206 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 3โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)27/04/255826/06/2558
207 2558โครงการการทดสอบการเกิดชั้นไบโอฟิล์มบนผิวชิ้นงานพลาสติก ครั้งที่ 4โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)27/08/255826/10/2558
208 2558โครงการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของเหมืองทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 16/01/255816/02/2558
209 2558โครงการการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปีงบประมาณ 2558 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 13/12/255708/09/2558
210 2558โครงการการยกระดับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในเครือข่ายกลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing HIA for ASEAN-Networks)โครงการบริการวิชาการดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ29/04/255828/04/2559
211 2558โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/04/255801/02/2559
212 2558โครงการขยายผลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco school)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 25/03/255827/09/2558
213 2558โครงการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ISO 14001 : 2004 & OHSAS 18001 : 2007โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)09/09/255808/06/2559
214 2558โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255730/09/2558
215 2558โครงการทวนสอบ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (CCS Plant)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด23/06/255823/06/2558
216 2558โครงการทวนสอบ "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (MMA Plant)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด22/06/255822/06/2558
217 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด15/09/255815/09/2558
218 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด13/08/255813/08/2558
219 2558โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท ธนภักดี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท ธนภักดี จำกัด25/07/255825/07/2558
220 2558โครงการประเมินให้การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 28/03/255825/07/2558
221 2558โครงการพัฒนาเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดเหล้าโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม08/01/255807/09/2558
222 2558โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด01/04/255830/09/2558
223 2558โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับเทศบาลสู่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมการนำเสนอข้อเสนอการดำเนินงานโครงการโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 14/01/255830/09/2558
224 2558โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 19/02/255820/04/2558
225 2558โครงการวิจัยข้อมูลฐานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนของ ปตท.ในพื้นที่วังจันทร์โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)29/04/255828/04/2559
226 2558โครงการศึกษา การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษาการผลิตอ้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/12/255730/09/2558
227 2558โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.เรวดีโรจนกนันท์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25/09/255824/09/2559
228 2558โครงการศึกษาปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) พื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกกรมชลประทาน30/07/255824/07/2559
229 2558โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย โครงการย่อยที่ ๒ : การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยโครงการบริการวิชาการอ.สรรพิศาศรีไตรรัตน์ทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255725/09/2558
230 2558โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของประเทศ ภายใต้มาตรา ๖ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Article 6 of United Nations Framework Convention on Climate Change) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28/02/255825/09/2558
231 2558โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2558โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/05/255831/12/2558
232 2558โครงการสร้างค่านิยมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ปีงบประมาณ 2558โครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 22/12/255726/09/2558
233 2558โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานที่สูญเปล่า (From Waste to Worth)โครงการบริการวิชาการดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกบริษัท สมาร์ท เวท กรุ๊ป จำกัด01/02/255830/05/2558
234 2558โครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/05/255831/12/2558
235 2558โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29/10/255729/10/2557
236 2558ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3 : การศึกษาวิจัยปริมาณก๊าซมีเทนในระบบข้าวนาน้ำน้อยโครงการบริการวิชาการดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)30/12/255723/01/2559
237 2558การใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาลโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
238 2558การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 14/10/255713/10/2558
239 2558การประมวลองค์ความรู้ การสื่อสารเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัย--30/06/255829/06/2559
240 2558การประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงในพื้นที่อ่าวรูปตัว ก ต่อพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อการวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคตโครงการวิจัยดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255810/09/2560
241 2558การประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล25/09/255824/09/2559
242 2558การประเมินผลผลิตข้าวในอนาคตในประเทศไทย โดย EPIC โมเดล โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
243 2558การประยุกต์และการเผยแพร่แบบจำลอง EPIC ในการประเมินระบบการผลิตข้าวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของสปป.ลาว โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล02/05/255701/11/2558
244 2558การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของปุ๋ยพืชสดในชุดดินเชียงของโครงการวิจัยอ.บรรณรัตน์ปรีดาสุทธิจิตต์ทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 15/07/255814/07/2559
245 2558การพัฒนาแบบจำลองปัจจัยด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและโอกาสทางการเงินและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกไทย: กรณีศึกษา เขตเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกทวายโครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
246 2558การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารและมิแทเบอลิซึมของกรุงเทพมหานคร เพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นเมืองที่ยั่งยืนโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายนอกศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย09/03/255808/03/2559
247 2558การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
248 2558การสื่อสารการเกษตรเพื่อลดโลกร้อน:การสื่อสารเนื้อหาวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเข้าใจและนำไปปฎิบัติของชุมชน โครงการวิจัยดร.สุกัญญาเสรีนนท์ชัยทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/07/255830/06/2559
249 2558ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ ระดับน้ำทะเล และสังคมในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนช่วงสมัยโฮโลซีน: เข้าใจอดีตเพื่อการปรับตัวรับกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในอนาคต โครงการวิจัยดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/07/255830/06/2560
250 2558คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำดื่มจากตู้กดน้ำที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐมโครงการวิจัยนายชิษณุพงศ์ประทุมทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 04/08/255803/08/2559
251 2558โครงการการประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงในพื้นที่อ่าวรูปตัว ก ต่อพืชเศรษฐกิจหลัก และการใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมโครงการวิจัยดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255811/09/2560
252 2558โครงการตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตร์เชิงระบบเพื่อความมั่นคงการเกษตรภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตรสังคม กรณีศึกษา: ภาคส่วนการเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน โครงการวิจัยดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255810/09/2560
253 2558โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทางเลือกเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในพื้นที่อ่าวตัว ก โครงการวิจัยรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 11/09/255810/09/2560
254 2558นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลยโครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255730/09/2558
255 2558แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการวิจัยตามยุทธศาสตร์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนายยุทธพลผ่องพลีศาลทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 30/06/255829/06/2559
256 2558ประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพและปุ๋ยหมักจากเศษซากพืชในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรกรรมโครงการวิจัยอ.กฤษฎาพันธุ์ผลากิจทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 15/07/255814/07/2559
257 2557โครงการ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศโครงการบริการวิชาการดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายนอกกรมควบคุมมลพิษ01/05/255730/04/2558
258 2557โครงการการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01/02/255727/12/2557
259 2557โครงการการจัดทำเอกสารโครงการและเผยแพร่แบบอย่างการดำเนินงานที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียนโครงการบริการวิชาการดร.หะรินสัจเดย์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/06/255730/07/2557
260 2557โครงการการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ พลัม ลาดพร้าว 101โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกบริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 29/11/255631/10/2557
261 2557โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด ประจำปี 2557โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255730/12/2557
262 2557โครงการการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 05/02/255704/11/2557
263 2557โครงการการพัฒนาเครื่องมือการคำนวณปริมาณคาร์บอนและคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยระดับชุมชน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชนโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัยทุนภายนอกกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)01/10/255630/03/2558
264 2557โครงการการวางมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ให้กับ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)01/03/255730/11/2557
265 2557โครงการการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำเอกสาร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล"โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24/04/255720/09/2557
266 2557โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการบริการวิชาการรศ.รุ่งจรัสหุตะเจริญทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
267 2557โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 19/02/255717/08/2557
268 2557โครงการจัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง Cyanide Residue Environmental Accumulation and Bio-Remediation from Gold Mining "การสะสมไซยาไนด์ในสิ่งแวดล้อมและการกำจัดทางด้านชีวภาพจากไซยาไนด์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตทองคำ"โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 01/09/255731/08/2558
269 2557โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255630/09/2557
270 2557โครงการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนสีเขียว และการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/04/255727/12/2557
271 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด23/08/255723/08/2557
272 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด13/08/255713/08/2558
273 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)10/07/255710/07/2557
274 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด19/08/255719/08/2557
275 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด21/08/255721/08/2557
276 2557โครงการทวนสอบการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด23/07/255723/07/2557
277 2557โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/06/255731/03/2558
278 2557โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1 (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)24/01/255720/09/2557
279 2557โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามโครงการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาล ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)28/05/255724/10/2557
280 2557โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2557โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/08/255731/12/2557
281 2557โครงการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ 01/05/255729/07/2557
282 2557โครงการแหล่งเรียนรู้ "อุทยานสีเขียว" ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30/06/255731/01/2558
283 2557โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี21/08/255716/02/2558
284 2557Mapping and Enhancing Natural Resource Governanace in Small Island Communities โครงการวิจัยรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกUNEP01/10/255730/04/2558
285 2557Undergraduate Student and Instructor Perspectives on Analytical Grid Rubric - referenced Laboratory Report Assessmentโครงการวิจัยอ.Trace John Lawrence Ouelletteทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 05/03/255704/03/2558
286 2557การคำนวณการกระจายของฝุ่นละอองและก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าราชบุรีโครงการวิจัยดร.เพชญ์เตชรัตน์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล18/08/255717/08/2558
287 2557การถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)07/05/255706/05/2558
288 2557การทำงานร่วมกันของแบคทีเรียและพืชในการส่งเสริมการบำบัดแคดเมียมในดินปนเปื้อนด้วยพืชและการพัฒนาเซลล์ตรึงแบคทีเรียสำหรับการเติมหัวเชื้อในดินโครงการวิจัยรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)16/06/255715/06/2560
289 2557การประเมินผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล20/11/255719/11/2558
290 2557การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมต่อสวัสดิการของบุคคลจากโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล08/01/255707/01/2558
291 2557การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง (Admission) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนางสาวราตรีธรรมคำทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 24/11/255723/11/2558
292 2557การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตรโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)12/12/255711/06/2559
293 2557การพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่รูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/07/255714/07/2558
294 2557การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255630/09/2557
295 2557การศึกษาความมีประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำธูปฤาษีในการสะสมคาร์บอนอินทรีย์และโลหะหนักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการวิจัยอ.สรรพิศาศรีไตรรัตน์ทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 05/03/255704/03/2558
296 2557การศึกษานิเวศวิทยาระดับภูมิภาพและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฏ และชะนีลูกผสมในพื้นที่ซ้อนทับโครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล11/09/255710/09/2558
297 2557การศึกษาพื้นที่อาศัย รูปแบบเส้นทางการใช้พื้นที่และอาหารของชะนีโครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255630/09/2557
298 2557การศึกษาวัฏจักรไนโตรเจนและค่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซค์จากดินในการเกษตร : กรณีศึกษาข้าวโพดโครงการวิจัยดร.มณฑิรายุติธรรมทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)02/06/255701/06/2559
299 2557การศึกษาสภาพแวดล้อมบรรพกาลและการเปลี่ยนแปลงพืชพรรณของป่าพุหมู่บ้านท่ามะเดื่อ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีจากหลักฐานทางนิเวศในอดีตโครงการวิจัยดร.ปรมิตาพันธ์วงศ์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล09/04/255708/04/2558
300 2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการวิจัยนางสาวอุทุมพรไวฉลาดทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 04/08/255704/02/2559
301 2557ผลกระทบจากการขยายเมืองต่อระบบนิเวศหนองน้ำและประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีโครงการวิจัยดร.กมลาภรณ์คนองเดชทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล09/04/255708/04/2558
302 2557มหาอุทกภัยและความแห้งแล้ง:การศึกษาลักษณะและผลกระทบต่อระบบนิเวศในอดีตในลุ่มน้ำโขงตอนล่างของประเทศไทยโครงการวิจัยอ.สรรพิศาศรีไตรรัตน์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล10/11/255709/11/2558
303 2557รูปแบบการจัดการเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของเกษตรกรในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกโครงการวิจัยอ.วิภาวรรณตินนังวัฒนาทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล15/09/255714/09/2558
304 2556โครงการการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด พื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดกาญจนบุรีโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด22/01/255616/07/2556
305 2556โครงการการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะพระทอง จังหวัดพังงา)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)21/12/255520/01/2556
306 2556โครงการการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)21/12/255520/01/2556
307 2556โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด01/01/255630/12/2556
308 2556โครงการการประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์ผลิตภัณฑ์ของอะซิโตน คิวมีน ฟีนอล และบิสฟีนอลเอ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด01/08/255628/02/2557
309 2556โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดนนทบุรี โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี31/07/255626/04/2557
310 2556โครงการการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล จังหวัดระยอง ระยะที่ 3โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง01/06/255630/05/2557
311 2556โครงการการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)30/01/255626/09/2556
312 2556โครงการจัดทำต้นฉบับข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 25/08/255623/05/2557
313 2556โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255530/09/2556
314 2556โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด01/06/255631/01/2557
315 2556โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้กฎหมายด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (ปีที่ 2) ปีงบประมาณ 2556โครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 (นครปฐม)20/08/255603/12/2556
316 2556โครงการพัฒนาระบบทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)27/03/255622/10/2556
317 2556โครงการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2556 โครงการ Energy Mind Awardโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/06/255631/12/2556
318 2556โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 12/11/255512/08/2556
319 2556โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 12/11/255512/08/2556
320 2556โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 20/12/255515/11/2556
321 2556โครงการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษจังหวัดนครปฐมโครงการบริการวิชาการดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม14/05/255611/11/2556
322 2556โครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2556โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/04/255631/12/2556
323 2556การจัดทำฐานข้อมูลสารมลพิษอินทรีย์และอนินทรีย์ในดินและตะกอนแม่น้ำ และการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้ำท่วม: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาครโครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง01/10/255530/09/2556
324 2556การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวไทยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigating water footprint and improving water use efficiency of Thai rice production under climate change) โครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 24/09/255623/09/2557
325 2556การปนเปื้อนยาเคมีบำบัดในน้ำผิวดิน ระบบบำบัดน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (Contamination of Chemotherapy Drugs in Surface Water, Water and Wastewater Treatment Plants in Bangkok Metropolitan, Thailand) โครงการวิจัยดร.นรินทร์บุญตานนท์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)17/06/255616/11/2558
326 2556การประเมินความเปราะบางของความไม่มั่นคงอาหารต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงหนือของประเทศไทย (The assessment vulnerable of food insecurity on farmer in northeast Thailand) โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)17/06/255616/06/2557
327 2556การประเมินคุณภาพน้ำและประเภทแหล่งน้ำผิวดินใน 48 แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอนุกรมเวลาและดัชนีคุณภาพน้ำโครงการวิจัยรศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญทุนภายนอกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง01/03/255628/02/2557
328 2556การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม: โครงการปรับปรุงถนนให้เป็นเส้นทางจักรยานและถนนคนเดิน (Environmental Valuation: Building the bicycle and walking lane) โครงการวิจัยดร.รัชพงษ์กลิ่นศรีสุขทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 09/08/255608/08/2557
329 2556การเพิ่มประสิทธิภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน (Enhancement of Strategic Environment Assessment (SEA) for Thai Society Sustainable Development) โครงการวิจัยผศ.ดร.เรวดีโรจนกนันท์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255530/09/2556
330 2556การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน (Participatory research for conservation and wise use / sustainable use of Bung Boraphet wetland) โครงการวิจัยรศ.ดร.ศันสนีย์ชูแววทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255530/09/2556
331 2556การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย (Participatory approach to prepare policy suggeestions and practical management of water resources in flooded areas) โครงการวิจัยผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255530/09/2556
332 2556การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255515/09/2556
333 2556การศึกษาความเป็นพิษของสารประกอบนาโนซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีต่อเซลล์และดีเอ็นเอในเซลล์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยสารช่วยการกระจายตัว โครงการวิจัยผศ.ดร.ปรียาพรเกิดฤทธิ์ทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 09/08/255608/08/2557
334 2556การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และ ซิงค์ออกไซด์ในเซล์ผิวหนังโดยอาศัยสารช่วยการกระจายตัว โครงการวิจัยผศ.ดร.ปรียาพรเกิดฤทธิ์ทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255530/09/2556
335 2556การศึกษาพื้นที่อาศัย รูปแบบเส้นทางการใช้พื้นที่ของและอาหารของชะนี (Home range, movement patterns and diet in gibbons) โครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255530/09/2556
336 2556ความสามารถยับยั้งไนตริฟิเคชั่นในระดับไร่นาของข้าวพื้นเมืองไทย (Nitrification inhibition capability in field condition of native Thai rice varieties) โครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 24/09/255623/09/2557
337 2556แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันตกเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษทวายโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/08/255614/08/2557
338 2556แผนงานการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของกาญจนบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายโครงการวิจัยรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/09/255628/02/2557
339 2556แผนงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การจัดการระบบโลจิสติกส์สุขภาวะที่รองรับการเปิดท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/09/255631/08/2557
340 2556แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชาวนา จังหวัดศรีษะเกษ (The Strategic Plan for Natural Resource Management for Sustainable Food Production System and Well-being of Farmers in Sisaketโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/09/255631/08/2557
341 2555การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ EEI site แหลมฉบัง โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด07/12/255405/03/2555
342 2555โครงการ การพัฒนา บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด01/03/255528/02/2556
343 2555โครงการการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ท่าจีน แอสเซท จำกัด01/04/255531/12/2555
344 2555โครงการการติดตามประเมินผลโครงการ ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขา สำหรับผลิตสินค้าที่ปลอดภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (จังหวัดราชบุรี)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จงดีโตอิ้มทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี10/02/255505/05/2555
345 2555โครงการการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2555โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)20/03/255520/12/2555
346 2555โครงการการฟื้นฟูแหล่งอาหารและการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส ส ส.)01/03/255530/03/2556
347 2555โครงการการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมสาธารณูปโภคโรงพยาบาลศิริราชโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 26/07/255521/01/2556
348 2555โครงการจัดทำโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ข้อมูลวิจัย และจัดจำแนกข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)18/09/255516/03/2556
349 2555โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่ากะเปอร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)13/03/255528/09/2555
350 2555โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255407/10/2555
351 2555โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการหล่อผลิตภัณฑ์พอลิเมทิลเมทาคริเลต พอลิเมทิลเมทาคริเลตจากงานวิจัยที่ผ่านมาโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกบริษัท เอส ซี จี เคมิคอลส์ จำกัด 01/08/255407/08/2554
352 2555โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2555โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 26/08/255507/08/2555
353 2555โครงการประเมินความเสี่ยง บริษัท ท่าจีน แอสเซท จำกัดโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ท่าจีน แอสเซท จำกัด01/04/255507/07/2555
354 2555โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด01/05/255507/06/2556
355 2555โครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมการท่องเที่ยว25/09/255521/07/2556
356 2555โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2555โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)27/07/255526/12/2555
357 2555โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี โครงการบริการวิชาการผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี13/09/255517/09/2556
358 2555การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตปรินท์ของเกษตรอินทรีย์และเกษตรแบบดั้งเดิม (Comparison between carbon footprint of organic agriculture and conventional agriculture) โครงการวิจัยดร.มณฑิรายุติธรรมทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 27/09/255526/09/2556
359 2555การเปลี่ยนแปลงนิเวศภูมิทัศน์ของพื้นที่สวนผลไม้ทุเรียนนนทบุรี ภายหลังน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 (Landscape - ecology Change of Durian Orchard in Nonthaburi Province consequenced from the Great -flood 2011) โครงการวิจัยผศ.ดร.พิจักษณ์หิญชีระนันทน์ทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 05/07/255504/07/2556
360 2555การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท (Alternative Utilization of Photovoltaic Modules from Solar Home System Project for a community in Rural Area) โครงการวิจัยผศ.ดร.กันต์ปานประยูรทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 27/09/255526/09/2556
361 2555การพัฒนาและประยุกต์สารชีวภาพยับยั้งไนตริฟิเคชั่นจากแหล่งพันธุกรรมข้าวและหญ้าเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว อนุรักษ์สารอาหารไนโตรเจน และบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกโครงการวิจัยดร.บุญลือคะเชนทร์ชาติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 28/04/255527/04/2556
362 2555การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน (Participatory research for conservation and wise use / sustainable use of Bung Borapet wetlands) โครงการวิจัยรศ.ดร.ศันสนีย์ชูแววทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255430/09/2555
363 2555การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255430/09/2555
364 2555การศึกษาพื้นที่อาศัย รูปแบบเส้นทางการใช้พื้นที่ของและอาหารของชะนี (Home range, movement patterns and diet in gibbons) โครงการวิจัยอ.NorbertoAsensioทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255430/09/2555
365 2555โครงการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล(Enhancing management effectiveness of coastal tourism areas) โครงการวิจัยรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255430/09/2555
366 2555บูรณาการจัดการไมยราบยักษ์โดยกระบวนการมีส่วนร่วม บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำชีตอนล่าง (Integrated Management of Mimosa Pigra Using Participatory Process, Lower Chi River Wetlands)โครงการวิจัยผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255430/09/2555
367 2555ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล (The Effect of the Resilience-Enhancing Program in the students of Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University) โครงการวิจัยนางสาวศรีสุภางค์ลิมป์กาญจนวัฒน์ทุนภายในบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 27/09/255526/09/2556
368 25541.โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน : Outstanding Energy Learning Center 2011 2.โครงการพัฒนามาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนที่ต่ำกว่า 5 ดาว โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/08/255431/01/2555
369 2554การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการท่าเทียบเรือคลังสวนส้ม บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)"โครงการบริการวิชาการรศ.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 01/10/255429/03/2555
370 2554การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือคลังนครหลวง บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จากัด (มหาชน)โครงการบริการวิชาการรศ.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 01/10/255431/03/2555
371 2554โครงการการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.สิทธิพงษ์ดิลกวณิชทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 30/09/255426/05/2555
372 2554โครงการการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการอาคารคอนโดมิเนียม บริษัทบ้านรับลม จำกัด"โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกบริษัท บ้านรับลม จำกัด07/06/255406/10/2554
373 2554โครงการการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 26/01/255425/07/2554
374 2554โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โครงการบริการวิชาการรศ.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)01/10/255330/09/2554
375 2554โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2554โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)18/03/255420/12/2554
376 2554โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด05/10/255331/03/2554
377 2554โครงการพัฒนาโครงร่าง และเนื้อหาหลักสูตร ในด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด03/06/255531/03/2556
378 2554โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนนทบุรี (ทสม.จังหวัดนนทบุรี)โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี15/06/255411/03/2555
379 2554โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP 3 แผน ) รุ่นที่ 6 แผนงานยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบมาตรฐานสากล โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม20/12/255331/08/2554
380 2554โครงการระบบบริหารจัดการการบริการข้อมูลโดยระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 19/01/255418/10/2554
381 2554โครงการวิจัยและให้บริการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกบริษัท เอคู่ การ์เมนท์ จำกัด  
382 2554โครงการวิจัยและให้บริการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน (การตรวจวิเคราะห์สภาวะในการทำงาน (ระดับความร้อน - แสงสว่าง หรือเสียง) ของ บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด) โครงการบริการวิชาการผศ.ลือพลปุณณกันต์ทุนภายนอกบริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด28/03/255428/03/2554
383 2554โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และลดปัญหาการปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.วินัยนุตมากุลทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)11/03/255410/06/2555
384 2554โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี กิจกรรม : การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชจังหวัดนนทบุรีและฐานข้อมูลชาวสวน ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี12/04/255306/01/2555
385 2554กลไกการขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำประแส จังหวัดระยองโครงการวิจัยผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/09/255414/07/2555
386 2554การจัดการความมั่นคงอาหารโดยชุมชน: วิเคราะห์การจัดการป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสานและป่าเบญจพรรณ-ดิบแล้งภาคตะวันตกด้วยกรอบ diver-Pressure-State-Impact-Response Modelโครงการวิจัยผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/07/256014/06/2560
387 2554การดูดซับคาร์บอนของดินในพื้นที่ชุ่มน้ำ : ป่าบุ่งป่าทามบริเวณแม่น้ำชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด (Carbon Sequestration in Wetland Soil: Seasonal Flooding Forest of Lower Chi River, Roi Et Province)โครงการวิจัยผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255330/09/2554
388 2554การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน (Participatory research for conservation and wise use / sustainable use of Bung Borapet wetlands )โครงการวิจัยรศ.ดร.ศันสนีย์ชูแววทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255330/09/2554
389 2554การส่งเสริมประสิทธิภาพสำหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตร (Efficiency enhancement of biological hydrogen production from agro - food industrial wastewaters by using synthetic media)โครงการวิจัยรศ.ดร.จารุวรรณวงค์ทะเนตรทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/06/255414/06/2556
390 2554การสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255330/09/2554
391 2554โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคตะวันตกโครงการวิจัยผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/12/255314/12/2554
392 2554โครงการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล (Enhancing management effectiveness of coastal tourism areas)โครงการวิจัยรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255330/09/2554
393 2554โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)14/07/255413/07/2555
394 2554โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปรับตัวอย่างยั่งยืนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Sufficiency economy for sustainable adaptation to climate change )โครงการวิจัยผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)06/05/255413/02/2555
395 2554ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในประเทศไทย (Climate Change Impact on Natural Resources and Health) โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255330/09/2554
396 2554ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของกิจกรรมมนุษย์ต่อการกระจายและนิเวศวิทยาของวัวแดง (Bos javanicus) กระทิง (Bos gaurus) และช้างป่า (Elephant maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255330/09/2554
397 2554แผนงานวิจัย เรื่อง “การติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน” โครงการวิจัยรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ--01/03/255428/02/2555
398 2554แผนงานวิจัย เรื่อง “วินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันแปรของสภาพอากาศ : เกาะช้าง จังหวัดตราด” (Identification potential impact of Climate Change and climate variability: Ko Chang, Trad Province) โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)01/03/255428/02/2555
399 2553ครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่กลไกการพัฒนาที่สะอาด(CMD)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 13/03/255312/11/2553
400 2553โครงการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรังโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัยทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง09/04/255308/09/2553
401 2553โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (ระยะที่ 2)ในเขตอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์01/09/255330/09/2554
402 2553โครงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรณีศึกษา : การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.วินัยนุตมากุลทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 22/07/255319/12/2553
403 2553โครงการตรวจสอบสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)27/04/255322/01/2554
404 2553โครงการนำร่องการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในนิคมอุตสาหกรรมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)15/01/255311/10/2553
405 2553โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2553โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/02/255330/12/2553
406 2553โครงการปรับปรุงคู่มือสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุวลักษณ์สาธุมนัสพันธุ์ทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 10/03/255309/11/2553
407 2553โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)30/08/255327/02/2554
408 2553โครงการศึกษาทัศนคติและข้อห่วงใยของชุมชนต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ และสุขภาพโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติพม่า (M9) จังหวัดกาญจนบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)01/09/255330/11/2553
409 2553โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)07/09/255306/06/2554
410 2553โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมโครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 25/06/255325/03/2554
411 2553โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Outstanding Energy Learning Center) ประจำปี 2553 โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/05/255331/12/2553
412 2553โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทโครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท30/07/255318/10/2553
413 2553การถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีโครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)29/10/255329/09/2554
414 2553การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255230/09/2553
415 2553การสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ โครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255230/09/2553
416 2553โครงการการส่งเสริมการเจริญและการบำบัดโลหะหนักของพืชโดยการเติมแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชที่ต้านทานโลหะหนักโครงการวิจัยรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดีทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/06/255314/06/2555
417 2553โครงการระบบภูมิสารสนเทศพืชสมุนไพรจากอักษรธรรมล้านนาโครงการวิจัยดร.รัตนะบุลประเสริฐทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล22/09/255321/09/2554
418 2553โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/10/255230/04/2553
419 2553แนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู่เมืองนิเวศเศรษฐกิจโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)24/09/255323/09/2554
420 2553ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของกิจกรรมมนุษย์ต่อการกระจายและนิเวศวิทยาของวัวแดง (Bos javanicus) กระทิง (Bos gaurus) และช้างป่า (Elephant maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255230/09/2553
421 2553แผนงานวิจัยการเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถชุมชนฐานรากในการจัดการมลพิษทางน้ำของลุ่มน้ำท่าจีนอย่างยั่งยืนโครงการวิจัยอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 01/07/255330/06/2554
422 2553แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโครงการวิจัยอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)11/03/255310/12/2553
423 2553สภาพภูมิอากาศในอดีตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวงปีไม้และหินงอก (Palaeoclimate in Southeast Asia : Reconstruction by Tree Ring and Stalagmite)โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255230/09/2553
424 2552Research Collaboration Project – International Research Initiative Scheme (IRIS) : Mapping Cultural Heritage Landscapes, Perceptions and Stakeholder Collaboration : A Case Study for the New World Heritage Site in the Border Area of Northeast, Thailandโครงการบริการวิชาการดร.วิมุติประเสริฐพันธุ์ทุนภายนอกUniversity of Western Sydney01/12/255131/01/2552
425 2552โครงการ “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง” โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี29/06/255223/02/2553
426 2552โครงการ “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง” โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี29/06/255224/02/2551
427 2552โครงการการประเมินผลสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEF) กรณีสวนป่าของ อุตสาหกรรมป่าไม้โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกองค์การอุตสาหกรรมป่าไมั14/03/255215/03/2553
428 2552โครงการการศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการโครงการบริการวิชาการรศ.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกกรมชลประทาน22/07/255212/03/2554
429 2552โครงการการศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการโครงการบริการวิชาการรศ.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกกรมชลประทาน22/07/255224/03/2554
430 2552โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน21/04/255220/11/2552
431 2552โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน02/04/255220/11/2552
432 2552โครงการจัดทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและฐานข้อมูลชาวสวน จังหวัดนนทบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี26/03/255225/11/2552
433 2552โครงการจัดทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและฐานข้อมูลชาวสวน จังหวัดนนทบุรีโครงการบริการวิชาการผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายนอกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี26/06/255229/11/2552
434 2552โครงการจัดทำข้อมูลรายละเอียดในเชิงเทคนิคของการปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนืโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)13/03/255215/08/2552
435 2552โครงการจัดทำข้อมูลรายละเอียดในเชิงเทคนิคของการปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)17/03/255213/08/2552
436 2552โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ขอบเขตชุมชนแออัดที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครโครงการบริการวิชาการดร.วิมุติประเสริฐพันธุ์ทุนภายนอกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 25/03/255224/03/2553
437 2552โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ขอบเขตชุมชนแออัดที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครโครงการบริการวิชาการดร.วิมุติประเสริฐพันธุ์ทุนภายนอกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 25/03/255224/03/2553
438 2552โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ ขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยองโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.พิจักษณ์หิญชีระนันทน์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง03/09/255101/11/2552
439 2552โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ในเขตอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กอบแก้วมโนมัยพิบูลย์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์22/05/255225/10/2552
440 2552โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ในเขตอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กอบแก้วมโนมัยพิบูลย์ทุนภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์22/05/255229/10/2552
441 2552โครงการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/03/255231/12/2552
442 2552โครงการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/03/255201/12/2552
443 2552โครงการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2552 (พัฒนามาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนที่ได้ดาวต่ำกว่า 5 ดวง)โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/07/255205/12/2552
444 2552โครงการจัดทำหนังสือสารคดี “พลังผู้หญิงไทย หัวใจสีเขียว”โครงการบริการวิชาการรศ.สุมาลีเทพสุวรรณทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 01/06/255225/09/2552
445 2552โครงการจัดทำหนังสือสารคดี “พลังผู้หญิงไทย หัวใจสีเขียว”โครงการบริการวิชาการรศ.สุมาลีเทพสุวรรณทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 01/06/255225/10/2552
446 2552โครงการจัดทำเอกสารบูรณาการองค์ความรู้ และเรียบเรียงเอกสารที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)24/09/255223/03/2553
447 2552โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงานโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/07/255230/11/2552
448 2552โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงานโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)01/07/255230/11/2552
449 2552โครงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (โครงการลูกโลกสีเขียว) โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลทุนภายนอกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)26/12/255124/04/2552
450 2552โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการอาสาเพื่อบ้านเรา กรณีศึกษา บ้านศาลาดิน หนึ่งในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม ปี 3โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.กอบแก้วมโนมัยพิบูลย์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/09/255231/05/2553
451 2552โครงการศึกษาเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)29/11/255124/09/2552
452 2552โครงการศึกษาสถานการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกมูลนิธิไทยรักษ์ป่า16/09/255215/02/2553
453 2552โครงการศึกษาสำรวจและเผยแพร่ความรู้ “ธรรมชาติสรรพสิ่งศาลายา”โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล01/09/255228/02/2553
454 2552โครงการส่งเสริมการควบคุมมลภาวะจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 (จ.ลพบุรี)โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลพบุรี02/02/255231/08/2552
455 2552โครงการส่งเสริมการควบคุมมลภาวะจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ (จ.ลพบุรี)โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลพบุรี02/02/255230/08/2552
456 2552โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2552โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.สมพงษ์ธงไชยทุนภายนอกการประปานครหลวง28/04/255225/08/2552
457 2552โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2552โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.สมพงษ์ธงไชยทุนภายนอกการประปานครหลวง28/04/255224/08/2552
458 2552โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ จ.ระนองโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง29/06/255128/08/2552
459 2552การผลิตสารไคโตแซนระดับนาโนในการตรึงสารชีวภาพกำจัดเชื้อราเพื่อการเกษตรโครงการวิจัยผศ.ดร.พัฒนทวีโภคทุนภายนอกศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ01/09/255231/08/2553
460 2552การสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสานพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์โครงการวิจัยผศ.เกษมกุลประดิษฐ์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255130/09/2552
461 2552โครงการคุณภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมและความพึงพอใจของผู้บริโภคโครงการวิจัยรศ.สุมาลีเทพสุวรรณทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/12/255128/02/2553
462 2552โครงการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพในประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255130/09/2552
463 2552โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากโครงการวิจัยผศ.ดร.อัจฉราพรขำโสภาทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25/09/255224/09/2553
464 2552โครงการสภาพภูมิอากาศในอดีตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวงปีไม้และหินงอก โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255130/09/2552
465 2552โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/10/255130/04/2552
466 2552นิเวศวิทยาของป่าไม้ในโครงการ พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการวิจัยรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255130/09/2552
467 2551การจัดงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.เรวดีโรจนกนันท์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)20/05/255126/10/2551
468 2551โครงการการจัดประชุมฝึกอบรมกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านการลดภาวะเรือนกระจกโดยธรรมชาติโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.ชาลีนาวานุเคราะห์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)15/08/255124/11/2551
469 2551โครงการการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเจตคติ ในการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ของเกษตรกรในประเทศไทยโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายนอกบริษัท ไชโย เอ เอ จำกัด23/07/255123/06/2552
470 2551โครงการการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ภัทรา เพลสโครงการบริการวิชาการรศ.อรพินท์เอี่ยมศิริทุนภายนอกบริษัท กรณิศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 24/06/255123/10/2561
471 2551โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้ โดยภาพถ่ายดาวเทียมโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมป่าไม้12/09/255110/12/2552
472 2551โครงการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานโครงการบริการวิชาการผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวาทุนภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)01/05/255131/12/2551
473 2551โครงการประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16/09/255112/07/2552
474 2551โครงการปรับปรุงการกำหนดชั้น คุณภาพลุ่มน้ำและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ (การศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลการปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ)โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)12/02/255107/12/2551
475 2551โครงการแผนบริหารจัดการอาณาบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องจากปราสาทเขาพระวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโครงการบริการวิชาการรศ.สุชาตินวกวงษ์ทุนภายนอกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 24/06/255121/09/2551
476 2551โครงการพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริการวิชาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติทุนภายนอกสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 01/07/255104/12/2551
477 2551โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ระดับผู้บริหาร)โครงการบริการวิชาการอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 08/04/255108/10/2551
478 2551โครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.พิจักษณ์หิญชีระนันทน์ทุนภายนอกบริษัท ไทยวิคตอรี่ไชน์ จำกัด 18/01/255112/11/2551
479 2551โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่กลุ่มป่า แม่ปิง-อมก๋อยโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์ทุนภายนอกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 08/05/255116/02/2553
480 2551โครงการศึกษาสถานการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยโครงการบริการวิชาการรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)05/03/255130/09/2551
481 2551โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2551โครงการบริการวิชาการผศ.ดร.สมพงษ์ธงไชยทุนภายนอกการประปานครหลวง01/09/255130/09/2551
482 2551การปรับปรุงคุณสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นสไตรีน-พอลิเมทิลเมทาคริเลตใส ด้วยยางธรรมชาติบริสุทธิ์โครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/07/255130/06/2552
483 2551การผลิตพลังงานสะอาดของก๊าซไฮโดรเจนจากเศษอาหารและกากตะกอนของเสียโครงการวิจัยรศ.ดร.จารุวรรณวงค์ทะเนตรทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล07/11/255106/11/2552
484 2551การหาพื้นที่เสี่ยงสูงของการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านภูมิสารสนเทศโครงการวิจัยรศ.ดร.กาญจนานาคะภากรทุนภายในเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล07/11/255106/11/2552
485 2551เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 2โครงการวิจัยรศ.ดร.อนุชาติพวงสำลีทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255030/09/2551
486 2551โครงการการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของวิสาหกิจในเขตพื้นที่จังหวัดระยองโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)15/06/255114/04/2552
487 2551โครงการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (เขตมรดกโลก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่)โครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)16/09/255115/09/2552
488 2551โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีโครงการวิจัยรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิตทุนภายนอกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)01/10/255030/04/2551
489 2551สภาพการตลาดของพืชผักอินทรีย์ในประเทศไทยโครงการวิจัยรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกตทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255030/09/2551
490 2551สภาพภูมิอากาศในอดีตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวงปีไม้และหินงอกโครงการวิจัยรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์ทุนภายในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล01/10/255030/09/2551
491 255แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโครงการวิจัยอ.สัญชัยสูติพันธ์วิหารทุนภายนอกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)11/03/255310/12/2553