ลำดับปีงบฯ นำไปใช้ หัวหน้าโครงการ ประเภทปีงบฯ โครงการชื่อโครงการแหล่งทุนด้านนำไปใช้ประโยชน์หน่วยงานที่นำไปใช้รายละเอียด
1 2560รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลโครงการวิจัย2558การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวไทยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) -กรมชลประทานอ้างอิงผลวิจัยไปดำเนินการทดลองในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในโครงการศึกษาปริมาณแก๊สมีเทนในการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ช่วงเวลาที่นำไปใช้ประโยชน์ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559
2 2560รศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญโครงการวิจัย2558การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารและมิแทเบอลิซึมของกรุงเทพมหานคร เพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นเมืองที่ยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอในรูปแบบของ Oral presentation เรื่อง "Urban consumption efficiency and improvement for livable city" ในที่ประชุม "7th International Congress on Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7)"
3 2560ดร.มณฑิรายุติธรรมโครงการวิจัย2557การศึกษาวัฏจักรไนโตรเจนและค่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซค์จากดินในการเกษตร : กรณีศึกษาข้าวโพดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)การประชุมวิชาการระดับชาติ Ruangchu U, Yuttitham M, Nitrous Oxide Flux of Agricultural Soil in Maize. National Environmental Conference 15th
4 2559ผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลโครงการวิจัย2554การจัดการความมั่นคงอาหารโดยชุมชน: วิเคราะห์การจัดการป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสานและป่าเบญจพรรณ-ดิบแล้งภาคตะวันตกด้วยกรอบ diver-Pressure-State-Impact-Response Modelสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์โครงการวิจัยเรื่องนวกรรมการสื่อสารจากงานวิจัยอาหารเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง หนังสือจากหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องนวกรรมการสื่อสารจากงานวิจัยอาหารเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง ขอนำข้อมูลโครงการไปใช้ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณชน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 (ภาครัฐ)
5 2559ผศ.เกษมกุลประดิษฐ์โครงการวิจัย2556การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดลด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ 2 งาน 1) งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" 23-29 มีนาคม 2559 2) การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 29 กรกฎาคม 2559 (ภาครัฐ)
6 2559ผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลโครงการบริการวิชาการ2556โครงการการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ด้านที่ 2 เชิงนโยบายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-
7 2559รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์โครงการวิจัย2558นิเวศวิทยา ประชากร และแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่า (Elephas maximus) และชาวบ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลยมหาวิทยาลัยมหิดลด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงหนังสือจากหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (ภาครัฐ)
8 2559รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุลโครงการวิจัย2556แผนงานการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของกาญจนบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)ด้านที่ 2 เชิงนโยบายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)ผลการวิจัยนำไปสู่แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีหนังสือเชิญไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ประเทศเมียนมาร์ วันที่ 3-6 พ.ค. 2559
9 2558อ.------ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์โรงเรียนบ้านเขาวงโครงการขยายผลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco school) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10 2557อ.------ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์บ้านหนองยายนุ่น ตำบลกระตีบ จ.นครปฐม หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากผู้ใหญ่บ้านหนองยายนุ่น ตำบลกระตีบ จ.นครปฐม ที่มาจากโครงการการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม (โครงการของม.เกษตร แต่ทำวิจัยเมื่อย้ายมาอยู่ ม.มหิดล)
11 2557รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแววโครงการวิจัย2554การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน (Participatory research for conservation and wise use / sustainable use of Bung Borapet wetlands )งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดลด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะหนังสือขอใช้ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
12 2557ผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลโครงการบริการวิชาการ2556โครงการการศึกษารวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์ชุมชนคลองหว้า บ้านแม่เชียงรายลุ่ม บ้านเนินอินทร์แก้ว บ้านถ้ำผึ้ง และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนหนังสือตอบรับการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จาก 5ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองหว้า บ้านแม่เชียงรายลุ่ม บ้านเนินอินทร์แก้ว บ้านถ้ำผึ้ง และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน
13 2556ผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลโครงการวิจัย2554กลไกการขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำประแส จังหวัดระยองสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.)หนังสือขอบคุณการเป็นวิทยากรร่วมเสวนา บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาโครงการวิจัย จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.)
14 2556ผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคลโครงการวิจัย2554การจัดการความมั่นคงอาหารโดยชุมชน: วิเคราะห์การจัดการป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสานและป่าเบญจพรรณ-ดิบแล้งภาคตะวันตกด้วยกรอบ diver-Pressure-State-Impact-Response Modelสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์ชุมชนหมู่บ้านบ้านผึ้ง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากชุมชนหมู่บ้านบ้านผึ้ง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
15 2556รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแววโครงการวิจัย2554การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน (Participatory research for conservation and wise use / sustainable use of Bung Borapet wetlands )งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดลด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
16 2556รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์โครงการบริการวิชาการ2555โครงการการฟื้นฟูแหล่งอาหารและการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส ส ส.)ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์ชุมชนศาลาดิน และกลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดาจัดทำคู่มือบันทึกเส้นทางการฟื้นฟูแหล่งผลิตอาหารและการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีชุมชนศาลาดิน และกลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดาร่วมพัฒนาคู่มือและนำไปใช้ในชุมชน
17 2556รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์โครงการวิจัย2553ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของกิจกรรมมนุษย์ต่อการกระจายและนิเวศวิทยาของวัวแดง (Bos javanicus) กระทิง (Bos gaurus) และช้างป่า (Elephant maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดลด้านที่ 2 เชิงนโยบาย, ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรีหนังสือรับรองจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
18 2554อ.------ด้านที่ 3 เชิงชุมชน สาธารณะประโยชน์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลไกการขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำประแส จังหวัดระยอง