ลำดับปีงบ ประมาณประเภทระดับชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาเริ่มต้นระยะเวลาสิ้นสุดสถานที่จัดแหล่งทุนจำนวนผู้เข้าอบรม
1 2563การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ดร.พูนเพิ่มวรรธนะพินทุ20/11/256222/11/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร92
2 2563การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์07/10/256214/10/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
3 2563การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability"ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย06/11/256227/11/2562Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol UniversityThailand International Cooperation Agency (TICA)19
4 2562การประชุมวิชาการนานาชาติThe 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018)รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต22/11/256123/11/2561โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา-75
5 2562การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์18/10/256125/10/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)69
6 2562การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การประยุกต์ใเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะดร.รัตนะบุลประเสริฐ14/05/256215/05/2562ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง-43
7 2562การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม "ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"ดร.วีรฉัตร์ฉัตรปัญญาเจริญ01/04/256205/04/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-70
8 2562การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของอบจ.สมทุรสาคร รุ่นที่ 12ดร.นรินทร์บุญตานนท์19/04/256210/05/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร102
9 2562การฝึกอบรมนานาชาติStudy Visit and On-site Training on "Crab Banks and Ecotourism"รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว05/11/256108/11/2561จังหวัดระนองRamsar Center Japan (RCJ)14
10 2562การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Natural Disasters Management" ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย07/05/256228/05/2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)17
11 2561การฝึกอบรมชาติโครงการ ฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ชีวิตสัมพันธ์ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย06/04/256110/04/2561ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปางงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล49
12 2561การฝึกอบรมชาติโครงการ อบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต09/04/256110/04/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน24
13 2561การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์06/10/256013/10/2560คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)69
14 2561การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 19011 (Environmental Auditing) สำหรับ ISO 14001, Green Office, Green Library และ Green Hotel รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน12
15 2561การฝึกอบรมชาติโครงการเยาวชนบ้านครูมด ศึกษาดูงานเส้นทางธรรมชาติ ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย03/04/256103/04/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด97
16 2561การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 ดร.นรินทร์บุญตานนท์23/04/256111/05/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
17 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Officeรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต12/02/256113/02/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน83
18 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ20/06/256122/06/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน18
19 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ23/05/256125/05/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน12
20 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ04/06/256106/06/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน14
21 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Rรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ08/03/256109/03/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน40
22 2561การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ28/03/256130/03/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน13
23 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการ Study Visit and On-site Training on "Mud Crab Raising"รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว11/12/256014/12/2560คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Ramsar Center Japan (RCJ)9
24 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ "Industrial Environmental Management Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management" รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต07/05/256125/05/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)16
25 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ "Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability"ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย09/11/256028/11/2560คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)17
26 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Natural Disasters Management" ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย18/06/256106/07/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)20
27 2561การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence"รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์09/07/256127/07/2561คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)18
28 2560การบรรยายพิเศษนานาชาติSpecial Lecture "King Bhumibol and Water Management in Thailand"รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล08/12/255908/12/2559--31
29 2560การบรรยายพิเศษนานาชาติการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Assessment of Climate Change Impacts under Representative Concentration Pathways รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล11/07/256011/07/2560คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-13
30 2560การบรรยายพิเศษสถาบันResearch talk ครั้งที่ 3/60 (3 กุมภาพันธ์ 2560) หัวข้อ "Reconstructing past climate change using speleothems from SE Asia"อ.--03/02/256003/02/2560--11
31 2560การประชุมวิชาการนานาชาติThe 2nd Environment and Natural Resources International Conference(ENRIC 2016)รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ16/11/255917/11/2559--110
32 2560การฝึกอบรมชาติกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อ.ภัทราวุธพุสิงห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด105
33 2560การฝึกอบรมชาติค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอ.ภัทราวุธพุสิงห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด111
34 2560การฝึกอบรมชาติค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอ.ภัทราวุธพุสิงห์05/10/255905/10/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด111
35 2560การฝึกอบรมชาติโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ26/05/256026/05/2560กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 61
36 2560การฝึกอบรมชาติโครงการยุวชนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์  ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยมหิดล50
37 2560การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
38 2560การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย"ผศ.ดร.ศรัณยาสุจริตกุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน12
39 2560การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R"นายภากรศรีมโนภาษ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน7
40 2560การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน20
41 2560การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน14
42 2560การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Natural Disasters Management" ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)1
43 2560การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Secondary Education System Focusing on English & Mathematics Teaching Learning"รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Ministry of Education Bangladesh Parliament25
44 2560การฝึกอบรมสถาบันโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน7
45 2560การฝึกอบรมสถาบันโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์05/06/2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)19
46 2559การบรรยายพิเศษนานาชาติSpecial Lecture "Introduction to Disaster and Flood Risk Management"รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล30/06/255930/06/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-35
47 2559การบรรยายพิเศษนานาชาติSpecial Seminar on Environment & Educationรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล18/06/255918/06/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ม.เทคโนโลยีมหานคร22
48 2559การประชุมวิชาการชาติโครงการจัดงานประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด Forest for Lives ป่าไม้และประชาชน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผศ.ดร.กุลวดีแก่นสันติสุขมงคล03/12/255803/12/2558โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)445
49 2559การฝึกอบรมชาติSCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 ดร.นรินทร์บุญตานนท์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG100
50 2559การฝึกอบรมชาติกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อ.ภัทราวุธพุสิงห์18/04/255918/04/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด50
51 2559การฝึกอบรมชาติกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อ.ภัทราวุธพุสิงห์18/10/255918/10/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สถาบันบ้านครูมด105
52 2559การฝึกอบรมชาติค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
53 2559การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)69
54 2559การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน11
55 2559การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 --ระดับ Advance-- รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต29/06/255929/06/2559Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. 41
56 2559การฝึกอบรมชาติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำทิ้งจากชุมชนเชิงบูรณาการรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ02/05/255902/05/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23
57 2559การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
58 2559การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมการรณรงค์ "กรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน"รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  UNEP-200
59 2559การฝึกอบรมชาติระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต16/11/255816/11/2558คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 47
60 2559การฝึกอบรมชาติระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต09/06/255909/06/2559บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จ.นครปฐมบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จ.นครปฐม79
61 2559การฝึกอบรมชาติระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต30/06/255930/06/2559Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. 29
62 2559การฝึกอบรมชาติสำนักงานสีเขียวรศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต26/07/255926/07/2559SCG Packaging โรงงานวังศาลา กาญจนบุรี SCG Packaging โรงงานวังศาลา กาญจนบุรี 10
63 2559การฝึกอบรมนานาชาติ-ผศ.ดร.พัฒนทวีโภค  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Royal Government of Bhutan5
64 2559การฝึกอบรมนานาชาติ-รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว06/06/255906/06/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Ramsar Center Japan (RCJ)20
65 2559การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรบนานาชาติ หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainabilityผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย15/02/255927/02/2559คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Department of Housing and Urban Planning, Lao PDR5
66 2558การประชุมวิชาการนานาชาติThe 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014)รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต06/11/255707/11/2557--106
67 2558การประชุมวิชาการนานาชาติการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC2014)"รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต06/11/255707/11/2557โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ-165
68 2558การฝึกอบรมชาติโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26 อ.ภัทราวุธพุสิงห์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG100
69 2558การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์เที้ยธิทรัพย์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
70 2558การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต17/08/255817/08/2558คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32
71 2558การฝึกอบรมชาติโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 60
72 2558การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
73 2558การฝึกอบรมนานาชาติ-รศ.ดร.นวลจันทร์สิงห์คราญ13/11/255713/11/2557คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-8
74 2558การฝึกอบรมนานาชาติ-รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล  โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ-15
75 2558การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Sustainable Water Resources Management" รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA), Thailand and Technical Cooperation Directorate (TC14
76 2557การบรรยายพิเศษชาติการบรรยายพิเศษ Research Talk ครั้งที่ 2/57 เรื่อง "การสร้างผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในเส้นทางของนักวิจัยรุ่นใหม่"นางศิรินพัชรจามรดุสิต12/12/255612/12/2556คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-21
77 2557การฝึกอบรมชาติSCG Sci-Camp รุ่นที่ 25 ดร.หะรินสัจเดย์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG100
78 2557การฝึกอบรมชาติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน19
79 2557การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)22
80 2557การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)67
81 2557การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 7 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร86
82 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนายภากรศรีมโนภาษ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน19
83 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร สำนักงานสีเขียว (Green Office) รุ่นที่ 2รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน35
84 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร สำนักงานสีเขียว (Green Office) รุ่นที่ 3รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน19
85 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรม หลักสูตร สำนักงานสีเขียว รุ่นที่ 1รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน18
86 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-19
87 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน32
88 2557การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ19/02/255719/02/2557คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน32
89 2557การฝึกอบรมนานาชาติKODOMO Ramsar for Education for Sustainable Development (ESD) รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-43
90 2556การฝึกอบรมชาติSCG Sci-Camp รุ่นที่ 24 รศ.ดร.สยามอรุณศรีมรกต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG95
91 2556การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-25
92 2556การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชน Eco Seed Camp รศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต  บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด93
93 2556การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
94 2556การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน13
95 2556การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน23
96 2556การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 6 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร84
97 2556การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management for Sustainableผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)17
98 2555การฝึกอบรมชาติSCG Sci-Camp รุ่นที่ 23นางสาวลักษณาวดีจตุรภัทร์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG99
99 2555การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Youth Envi-Camp) รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก 82
100 2555การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)68
101 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Management Emphasis on the Sustainability Management of Industryรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Royal Government of Bhutan3
102 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Health and Geographic Information Systemรศ.ดร.กาญจนานาคะภากร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)10
103 2555การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Life Cycle Thinking: Tool and Its Applicationผศ.ดร.วินัยนุตมากุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)7
104 2554การบรรยายพิเศษชาติทิศทางและแนวโน้มการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ASEAN และ Global เรื่อง พลังงานสะอาด (Clean Power) ผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวา23/08/255423/08/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)29
105 2554การบรรยายพิเศษชาติเรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ASEAN และ Global เรื่อง พลังงานสะอาด (Clean Power)ผศ.ดร.จิรพลสินธุนาวา02/08/255402/08/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)18
106 2554การบรรยายพิเศษนานาชาติการจัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "Coastal Wetland Conservation, Restoration and Wise Use"รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว28/01/255428/01/2554คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ภายใต้โครงการ In - House Technical Session ของคณะ35
107 2554การฝึกอบรมชาติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เก็บค่าลงทะเบียน10
108 2554การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ดร.นรินทร์บุญตานนท์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-18
109 2554การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 ดร.นรินทร์บุญตานนท์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)60
110 2554การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 22 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG98
111 2554การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 4 ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร76
112 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Beyond Climate Change Impacts on Water Resources and Biodiversity: Communication and the Role of Societyรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)12
113 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Health and Food Safety รศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)17
114 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Environmental Management รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์21/02/255421/02/2554-กระทรวงสารธารณสุขประเทศอัฟกานนิสถาน 9
115 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Industrial Ecology and Environmentรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)16
116 2554การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Integrated Water Resources Management and Climate Change Adaptation รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)16
117 2553การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 21รศ.ดร.รัตนวัฒน์ไชยรัตน์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG100
118 2553การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับทายาทผู้แทนจำหน่าย รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG38
119 2553การฝึกอบรมชาติโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 4 ผศ.ดร.จงดีโตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)70
120 2553การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 3ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร23/03/255323/03/2553คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร74
121 2553การฝึกอบรมชาติโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผศ.ดร.เรวดีโรจนกนันท์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 67
122 2553การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-20
123 2553การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รศ.ดร.สุระพัฒนเกียรติ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-20
124 2553การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Climate Change and Its Impactรศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-22
125 2553การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Hazardous Waste Managementผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)19
126 2553การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Tropical Wetlands Managementรศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)13
127 2552การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน รุ่นที่ 20ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ดิลกวณิช16/03/255223/03/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์SCG99
128 2552การฝึกอบรมชาติโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 3 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3รศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี13/10/255119/10/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)62
129 2552การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทครสาคร รุ่นที่ 2ดร.จุฬาภรณ์กำเนิดเพชร24/03/255210/04/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร81
130 2552การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูงผศ.เกษมกุลประดิษฐ์20/05/255222/05/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-20
131 2552การฝึกอบรมนานาชาติ-ผศ.ดร.วินัยนุตมากุล09/06/255219/06/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Royal Government of Bhutan4
132 2552การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Industrial Ecology and Environmentรศ.ดร.กิติกรจามรดุสิต06/07/255224/07/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)12
133 2552การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Air Pollution Management"ผศ.ดร.วินัยนุตมากุล04/05/255229/05/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-12
134 2552การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Hazardous Waste Management"ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย31/08/255225/09/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-21
135 2552การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Food Safety and Environmentรศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี03/08/255214/08/2552คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-18
136 2551การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทย รุ่นที่ 19รศ.ดร.อนุชาติพวงสำลี22/03/255129/03/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-100
137 2551การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรม หลักสูตร น้ำกับคุณค่าความเป็นมนุษย์รศ.ดร.นาฏสุดาภูมิจำนงค์27/06/255127/06/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-81
138 2551การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีผศ.พรศิริสินสวัสดิ์05/11/255007/11/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-17
139 2551การฝึกอบรมนานาชาติTraining of Trainers Course on Economic and Financial Instruments for IWRMรศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล02/06/255106/06/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-21
140 2551การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Air Pollution Management"ผศ.ดร.เอื้อมพรมัชฌิมวงศ์04/08/255127/08/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)12
141 2551การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Environmental Health with the Emphasis on Food Security"รศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี07/07/255125/07/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)14
142 2551การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Hazardous Waste Management"ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย01/09/255126/09/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-18
143 2551การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรมนานาชาติหลักสูตร "Sustainable Use and Management of Wetlands"รศ.ดร.ศันสนีย์ชูแวว05/11/255020/11/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์UNEP20
144 2551การฝึกอบรมสถาบันWorkshop "Team Building and Method of Successful Team Work"อ.Sonja CarolaDimter04/03/255106/03/2551คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-16
145 2551การฝึกอบรมสถาบันโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนวิทยาศาสตรรศ.ดร.ปกรณ์สุวานิช15/10/255022/10/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-70
146 2550การฝึกอบรมชาติโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซีเมนต์ไทย รุ่นที่ 18 รศ.ดร.สุริยพงศ์วัฒนาศักดิ์21/04/255028/04/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-100
147 2550การฝึกอบรมชาติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผศ.เกษมกุลประดิษฐ์15/01/255019/01/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-29
148 2550การฝึกอบรมชาติโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 รศ.ดร.อนุชาติพวงสำลี16/10/254922/10/2549คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-70
149 2550การฝึกอบรมชาติโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทครสาคร รุ่นที่ 1ผศ.ดร.เอื้อมพรมัชฌิมวงศ์19/03/255010/04/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร76
150 2550การฝึกอบรมชาติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผศ.เกษมกุลประดิษฐ์23/05/255025/05/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-20
151 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Air Pollution Management"ผศ.ดร.เอื้อมพรมัชฌิมวงศ์16/01/255015/02/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-18
152 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Analysis of Air Quality at the Work Place"ผศ.ดร.วินัยนุตมากุล16/02/255009/03/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-1
153 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Environmental Health with the Emphasis on Food Security"รศ.ดร.เบญจภรณ์ประภักดี03/09/255021/09/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์Thailand International Cooperation Agency (TICA)18
154 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Hazardous Waste Management" ผศ.ดร.อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย23/04/255018/05/2550คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-14
155 2550การฝึกอบรมนานาชาติโครงการอบรม "Eco-Minds Regional Youth Forum" ผศ.ดร.กอบแก้วมโนมัยพิบูลย์29/05/255004/06/2550โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา (กรุงเทพฯ)-27