มาตรการประหยัดพลังงาน/สาธารณูปโภค
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการโครงการ Low carbon Faculty ได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นควรได้กำหนดแผนปฏิบัติงาน มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของคณะให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อลดการใช้พลังงานของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ

 1. ห้องทำงาน กำหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศช่วงเช้าเวลา 09.00 ปิดเวลา 11.30 น. และช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00 ปิดเวลา 16.00 น. และปิดเมื่อไม่ใช้งาน
 2. ห้องประชุม กำหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาการประชุม 15 นาที และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
 3. ห้องเรียน กำหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศโดยเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาเข้าเรียน 15 นาที และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
 4. กำหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส
 5. ไม่เปิดประตูห้องค้างไว้ในขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ

ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

 1. ทำการเปิด – ปิด ม่าน มู่ลี่ ตามความเหมาะสมของแสงสว่าง
 2. ย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ลิฟท์

 1. กำหนดใช้ลิฟท์ เพียง 1 ตัว โดย เปิด – ปิด ลิฟท์ เวลา 07.00 – 22.00 น.
 2. กรณี ขึ้น – ลง ชั้นเดียวให้ใช้บันไดแทน
หมายเหตุ กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ลิฟท์นอกเวลาดังกล่าวให้แจ้ง งานกายภาพและบริการขั้นพื้นฐาน

ไฟฟ้าแสงสว่าง

 1. ปิดไฟในห้องทำงานช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. เปิด – ปิดไฟในห้องทำงานเท่าที่จำเป็นโดยใช้สวิทช์เชือกกระตุกที่ติดตั้งไว้
 2. ปิดไฟในห้องประชุมเมื่อเลิกใช้งาน
 3. ปิดไฟในห้องเรียนเมื่อเลิกใช้งาน
 4. ปิดไฟในห้องน้ำ ทางเดินต่างๆที่ไม่ใช้งาน

อุปกรณ์ไฟฟ้า

 1. กำหนดให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หลังเลิกงานและวันหยุดราชการ
 2. ปิดคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งานเกินกว่า 30 นาทีและตั้งค่าการพักหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานภายใน 15 นาที
 3. ถอดปลั๊กเครื่องทำน้ำร้อน เมื่อเลิกใช้งาน

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 1. ห้องประชุมและห้องเรียน เปิดจอแอลซีดี ชุดไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

2. มาตรการประหยัดน้ำประปา

 1. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
 2. ไม่ทิ้งกระดาษชำระและ ผ้าอนามัยลงในโถส้วม
 3. ไม่ล้างภาชนะใส่อาหารในอ่างล้างหน้า
 4. ใช้แก้วน้ำในการแปรงฟันเพื่อประหยัดน้ำ
 5. หากพบการรั่วซึมของสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแจ้งงานกายภาพและบริการพื้นฐาน
 6. หากพบการรั่วซึมของระบบปั๊มน้ำ ก๊อกน้ำ บริเวณโดยรอบคณะแจ้งงานกายภาพและบริการพื้นฐาน

3. มาตรการลดใช้กระดาษ

 1. ใช้กระดาษ 2 หน้า
 2. ตรวจทานเอกสารก่อนสั่งพิมพ์
 3. ในการประชุมแต่ละครั้งขอความร่วมมือส่งรายงานการประชุม วาระการประชุม เอกสารต่างๆ ทางอีเมล์ และการประชุมในห้องให้ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น โปรเจคเตอร์ ฯ แทนการใช้เอกสารการประชุม

มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

 1. กำหนดเส้นทางก่อนออกเดินทางให้ชัดเจน
 2. ใช้พาหนะอื่นแทนเมื่อสามารถใช้ได้ เช่น จักรยาน การเดิน รถสาธารณะ ฯ
 3. ใช้วิธีการเดินทาง ในรูปแบบทางเดียวกันไปด้วยกัน
 4. ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอยนานกว่า 15 นาที