การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

Setting and Infrastructure

ติดต่อเรา

Contact Us

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, พุทธมณฑล, ศาลายา, นครปฐม 73170
โทรศัพท์ +66-2441-5000
Fax: 66 2441 9509-10

มาตรการประหยัดพลังงาน/สาธารณูปโภค

คณะกรรมการโครงการ Low carbon Faculty ได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นควรได้กำหนดแผนปฏิบัติงาน มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของคณะให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อลดการใช้พลังงานของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อ่านมาตรการฉบับเต็ม

© Copyright www.en.mahidol.ac.th. All Rights Reserved.