หน้าหลัก
กำหนดการ
อบจ.สมุทรสาคร
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ มลพิษทางอากาศและกลิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอยที่เริ่มก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคาดว่าในอนาคตจะเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะปัจจุบันขยะมูลฝอยทั้งจากครัวเรือนและโรงงานมีปริมาณสูงมาก อีกทั้ง มลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสียอันเกิดจากการทำกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่างริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน เช่น การเพาะปลูก การทำนากุ้ง บ่อเลี้ยงปลา และการอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ำเสียจากชุมชน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ทำให้น้ำแม่น้ำท่าจีนมีค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มีสารปนเปื้อนของโลหะหนัก ทำให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนเริ่มเสื่อมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงขั้นวิกฤตได้ในอนาคต นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครยังประสบปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากคลื่นลมและกระแสน้ำที่พัดเข้าหาชายฝั่งอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ทำให้ป่าชายเลนถูกทำลาย สภาพป่าเหลืออยู่บ้างเพียงจำนวนน้อย ตลอดจนยังส่งผลต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม เพราะจังหวัดสมุทรสาครมีภาวะน้ำขึ้น-น้ำลง น้ำทะเลหนุน และเป็นจังหวัดปลายน้ำรวมทั้งมีการทรุดตัวของดิน จึงประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

       การวางแผนนโยบายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน และเน้นการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555–2559) อันประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยในด้านการพัฒนาเยาวชนนั้น จะเน้นให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองอาเซียน โดยการวางรากฐานทางการศึกษา การส่งเสริมความรู้ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญ ตลอดจนการปลูกฝังให้ชุมชน และสังคมเกิดวิถีการผลิตและการบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลอันเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนาทางเลือกใหม่ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ในอนาคต

       จากการจัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2556 ที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6) จนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานให้เยาวชนเกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะการฝึกฝนทักษะให้เยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ในเบื้องต้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ำ และการจัดการป่าชายเลน โดยการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 7 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 19 วัน เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาการสอน การฝึกทักษะจากการทดลอง พร้อมทั้งการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการทำโครงงานกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมกันกำหนดเนื้อหาทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชนให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด เพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สื่อสารไปสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการนำประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ต่อไป

student

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 3. เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นได้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ จำนวน 80 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ของโรงเรียนภายในจังหวัดสมุทรสาคร
 2. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หากคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 จะต้องเป็นผู้มีจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 1. การเรียนการสอนภายในห้องเรียน และการศึกษาดูงานภาคสนาม
 2. การฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
 3. ทัศนศึกษาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. การนำเสนอแนวคิดในรูปแบบโครงงานกลุ่มเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการเตรียมพร้อมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

องค์กรจัดงาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ดำเนินการ

 1. สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 2. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. สถานที่ศึกษาดูงานที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อ

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 21 เมษายน – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 2. ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติได้
 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเยาวชนทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
 4. เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

การประเมินผลสำเร็จโครงการ

 1. Pre-Post Test เพื่อประเมินความรู้ทางวิชาการของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
 2. แบบประเมินผลการเรียนการสอนรายหัวข้อ
 3. แบบประเมินผลการจัดโครงการโดยภาพรวม
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 7