โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ (เปตอง)

รหัสโครงการ53-00031
รหัสข้อตกลง54-00067
ชื่อโครงการโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ (เปตอง)
ผู้รับผิดชอบโครงการราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
วัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง 2.ให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุใช้เวลาว่างสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงกับวัยชรา 3.สร้างสัมพันธภาพให้มีความสมานสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและในกลุ่ม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1.จำนวนผู้เข้าร่วม 2.จากการสอบถาม และสังเกตความสนใจ 3.ใบบันทึกสุขภาพ การนำไปปฏิบัติจริง

ข้อมูลติดตามโครงการ
ระยะดำเนินงาน 1ก.พ.54-30เม.ย.54
วันที่แจ้งผู้รับทุน
วันที่เบิกเงินงวดที่ 1 15ก.พ.54
วันที่เบิกเงินงวดที่ 2 15พ.ค.54
วันที่เบิกเงินงวดที่ 3
สถานะ ปิดโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ 

ติดตามครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมชมกิจการ
วันที่ติดตาม 17/04/2011
วันที่ส่ง PM 13/6/2011
วันที่สสส.รับ 13/06/2011
ความคิดเห็นของผู้ติดตาม ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง สำหรับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรี โดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขันหลายรุ่น ทั้งชายและหญิง จากการสังเกต พบว่า ผู้สูงอายุประมาณ 250 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และยังได้รับความร่วมมือจากวัดพระศรีอารย์ ทั้งเรื่องการแสดงธรรมะ แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน และเนื่องจากเป็นการจัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับการแข่งขันเปตอง เช่น การสาธิตการทำขนมจีนสมัยโบราณ หลังจากทำเสร็จแล้วก็ให้ผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรมรับประทาน การแข่งขันสะบ้า การร้องรำทำเพลง การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข และสนุกสนานกับการแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ในครั้งนี้
หมายเหตุบันทึก
ชื่อผู้ติดตาม ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

ติดตามครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้า ตรวจทานเอกสาร
วันที่ติดตาม 14/05/2011
วันที่ส่ง PM 13/06/2011
วันที่สสส.รับ 13/06/2011
ความคิดเห็นของผู้ติดตาม จากการนัดลงพื้นที่เพื่อตรวจเอกสาร พบว่า หลังจากมีการจัดกิจกรรมหลักของโครงการแล้ว ผู้รับทุนได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านเอกสารโครงการ และเอกสารการเงิน รับผิดชอบในการทำเอกสารดังกล่าว จึงทำให้พบว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านเอกสาร ยังมีข้อจำกัดในเรื่องความเข้าใจในการบันทึกแบบฟอร์ม ของ สสส. จึงได้ให้คำแนะนำเพื่อให้มีการบันทึกเอกสารอย่างเป็นระบบและถูกต้องครบถ้วน สำหรับเอกสารการเงิน พบว่า มีเอกสารให้ตรวจสอบแต่ยังไม่มีการจัดรบบการจัดเก็บ และเอกสารการเงินยังบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน และใบเสร็จบางรายการต้องให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับหลักการและข้อเสนอโครงการ และแนะนำให้เริ่มบันทึกเอกสารสรุปเพื่อเตรียมปิดโครงการ ตามแบบฟอร์มของ สสส. เพื่อเตรียมการปิดโครงการหลังจากมีการถอดบทเรียน และจะมีการตรวจสอบเอกสารการเงินอีกครั้ง ก่อนการปิดโครงการ
หมายเหตุบันทึก
ชื่อผู้ติดตาม ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

ติดตามครั้งที่ 3
วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้า ตรวจทานเอกสาร
ปิดโครงการ
วันที่ติดตาม 5/06/2011
วันที่ส่ง PM 13/06/2011
วันที่สสส.รับ 13/06/2011
ความคิดเห็นของผู้ติดตาม จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนการปิดโครงการ พบว่า ได้มีการปรับแก้เอกสารการเงินตามคำแนะนำ และมีการจัดระบบเอกสารโครงการและเอกสารเงิน ที่ตรวจสอบได้ง่าย และได้ทำการตรวจเอกสารสรุปการเงิน และเอกสารสรุปการจัดกิจกรรมของโครงการ เพื่อเตรียมปิดโครงการ พบว่า ผู้รับผิดชอบสามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงสามารถปิดโครงการได้ จากการสังเกตของผู้ติดตาม พบว่า โครงการมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ จากการพูดคุยผู้สูงอายุมีความสุขกับการได้ออกกำลังกายในการเล่นเปตอง เพราะทำให้ได้มีโอกาสพบปะ เพื่อน ช่วยทำให้ลดความเหงาในผู้สูงอายุได้ เนื่องจากส่วนมากไม่มีภาระจากงานประจำ (เกษียณอายุราชการ) และสมาชิกในครอบครัวต้องออกไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นๆ จึงนับได้ว่าโครงการนี้สามารถช่วยให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้น และยังส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น จากการเดินไปและโยนลูกเปตอง จึงควรให้การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกมาร่วมกิจกรรมกับสังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุบางท่านที่ชนะการแข่งขัน และบางท่านมีการฝึกซ้อมเป็นประจำ สามารถเป็นตัวแทนของจังหวัด และเป็นตัวแทนของประเทศ เพื่อเข้าร่วมกันแข่งขันในระดับต่างๆได้ จึงควรมีการส่งเสริมในแต่ละชมรมของผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอให้มีการแข่งขันภายในชมรม และภายในอำเภอ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควรใจการสนับสนุนเพิ่มเติมในระดับชุมชน/ชมรม แต่ละอำเภอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป
หมายเหตุบันทึก
ชื่อผู้ติดตาม ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

[กลับหน้าแสดงรายชื่อโครงการทั้งหมด]