โครงการการจัดการขยะในชุมชนเพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

รหัสโครงการ53-01474
รหัสข้อตกลง53-00-0850
ชื่อโครงการโครงการการจัดการขยะในชุมชนเพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ผู้รับผิดชอบโครงการชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาขยะในชุมชน โดยใช้แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ 2.เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยใช้แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 3.เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยใช้แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1.แกนนำในชุมชนมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยแบบประเมินความรู้ และทักษะผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยใช้แบบประเมินความรู้และแบบประเมินทักษะ 2.มีชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยใช้แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์อย่างน้อย 1 แห่ง โดยใช้การสังเกต การประเมินผล แบบรายงาน 3.ประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนด 4.ทราบปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

ข้อมูลติดตามโครงการ
ระยะดำเนินงาน 1ส.ค.53-31ม.ค.54
วันที่แจ้งผู้รับทุน
วันที่เบิกเงินงวดที่ 1 15ส.ค.53
วันที่เบิกเงินงวดที่ 2 31ม.ค.54
วันที่เบิกเงินงวดที่ 3
สถานะ ปิดโครงการแล้ว

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ 

ติดตามครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมชมกิจการ
วันที่ติดตาม 26 พ.ย.53
วันที่ส่ง PM 29 พ.ย.53
วันที่สสส.รับ 25 ก.พ.53
ความคิดเห็นของผู้ติดตาม ผลการเยี่ยมกิจกรรม พบว่า พื้นที่จัดกิจกรรมเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้เริ่มจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผน โดยผู้ติดตามแจ้งให้ผู้รับทุนทำจดหมายแจ้งมายังสสส. เพื่อแจ้งขอขยายเวลาการจัดกิจกรรม สำหรับการเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ มีผู้เข้าร่วมตามจำนวนที่ตั้งไว้ จากการพูดคุยและเข้าร่วกิจกรรมเห็นแนวโน้มของความยั่งยืน เนื่องจากการจัดการขยะโดยชุมชนเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน 5 ปี และ 3 ปี ของอบต. ซึ่งหากหมดโครงการนี้ก็จะยังดำเนินการต่อโดยใช้งบประมาณของอบต. โดยการจัดกิจกรรมก็เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ มีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกทำกิจกรรม มีวิธีการจัดการขยะที่หลากหลาย เช่น การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ การประดิษฐ์กระเป๋าจากกล่องนม สาธิตการใช้เตาหุ้งต้มจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
หมายเหตุบันทึก
ชื่อผู้ติดตาม คุณเบญจวรรณ เตชะเสน

ติดตามครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้า เบิกเงินงวด
ตรวจทานเอกสาร
ปิดโครงการ
วันที่ติดตาม 12 ม.ค.54
วันที่ส่ง PM 21 ก.พ.54
วันที่สสส.รับ 25 ก.พ.54
ความคิดเห็นของผู้ติดตาม ผลการตรวจเอกสารการเงิน พบว่า เอกสารการเงินมีความเรียบร้อย โดยเป็นการดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของอบต. ผลการจัดกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ระหว่างติดตาม โครงการอยู่ในระหว่างร่วมกันจัดทำรายงานในส่วนของการสรุปผลการดำเนินการจากแบบสอบถามที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยในครั้งแรกแจ้งว่า จะจัดส่งรายงานในวันที่ 27 ม.ค.54 และแจ้งว่าได้ดำเนินการโอนเงินที่เหลือผ่านระบบ Tell payment เรียบร้อยแล้วในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 จากนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งรายงานเป็นวันจันทร์ที่ 21 ก.พ. 2554 ผลจากการติดตามเอกสารรายงานและรายงานการเงินมีความเรียบร้อยดีสามารถเบิกจ่ายได้
หมายเหตุบันทึก
ชื่อผู้ติดตาม คุณเบญจวรรณ เตชะเสน

[กลับหน้าแสดงรายชื่อโครงการทั้งหมด]