• รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

  ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  (วันที่ 17 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562) Read More
 • Environment and Natural Resource Journal

  Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and another 4 international databases. Read More
 • Faculty of Environment and Resource Studies

  Read More
 • สถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

  Read More
 • Vision

  To be a renowned institution of Asia in cultivating sustainable nature and society

  Read More
 • Mission

  To develop teaching, research and academic service qualities, and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแจ้งหยุดการรายงานคุณภาพอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เนื่องด้วยจากการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศ ประกอบกับการคาดหมายลักษณะอากาศ พบว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน การเคลื่อนที่และการหมุนเวียนของมวลอากาศจะเกิดได้ดีขึ้น ช่วยพัดพาและลดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศได้ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ฝุ่นละอองมีความรุนแรงจนถึงระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะดำเนินการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศอีกครั้ง อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th และ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรุงเทพมหานคร www.bangkokairquality.com จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 • 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
 • 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (EV)
 • 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษ (AT/ATS)
 • 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS) ภาคพิเศษ
 • 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักสูตรภาคปกติ (LE)
 • 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LES)
 • 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์ลำปาง (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LEN)
 • 9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT)
 • 10 Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

  หลักสูตรนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  Read More
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (EV)

  สร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรู้พื้นฐานและทักษะที่จะใช้ทรัพยากรของประเทศและของโลกพอเพียงแก่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษ (AT/ATS)

  ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการเชิงลึกในสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาแบบพหุวิทยาการมีการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่เน้นการประยุกต์ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หลักสูตรมุ่งหวังการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับโลก เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ.

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ET) เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาแรกของประเทศไทยที่ทำการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระบบ ดังนั้นเป้าหมายของหลักสูตรจึงมุ่งหวังที่จะผลิตนักวิชาการระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวางแผนและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS) ภาคพิเศษ

  หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาทางความคิด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักสูตรภาคปกติ (LE)

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LES)

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์ลำปาง (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LEN)

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

  Read More
 • Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)

  In order to meet the needs of the region 's development, the program aims to prepare graduates who are experts in interdisciplinary environmental research, to provide them with an extensive understanding of the complexities of the environment and to promote a broad comprehension of the global environment and the need for on-going environmental learning at all levels of society.

  Read More

สรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กรายชั่วโมง

สรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 20 และ 36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ลานจอดรถ P1) Lat. 13.79758 N, Long. 100.32018 E  ส่วนบริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย 4 (ประตู 3 มหาวิทยาลัยมหิดล) มีแนวโน้มค่ามลพิษทางอากาศที่สูงกว่า แนะนำให้พิจารณาข้อมูลจาก applications อื่นๆ ควบคู่ไปพร้อมกันด้วย

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University reports the Particulate Matters (PM) concentration of 15 February, 2019, the 24-hrs PM2.5 and 24-hrs PM10 were about 20 and 36 micrograms per cubic meter, respectively.

Remark: The information was obtained from the Air Quality Monitoring Mobile Unit, located at Mahidol University Salaya campus (Parking Area 1) Lat. 13.79758 N, Long. 100.32018 E. However, the area near the Phutthamonthon 4 Road tends to have a higher amount of air pollutants. More information from various sources is suggested to be taken into consideration. 


image

สารจากคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

Read More

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  

ประกาศหยุดการรายงานคุณภาพอากาศ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 21 และ 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ลานจอดรถ P1) Lat. 13.79758 N, Long. 100.32018 E  ส่วนบริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย 4 (ประตู 3 มหาวิทยาลัยมหิดล) มีแนวโน้มค่ามลพิษทางอากาศที่สูงกว่า แนะนำให้พิจารณาข้อมูลจาก applications อื่นๆ ควบคู่ไปพร้อมกันด้วย 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.en.mahidol.ac.th; Facebook : https://www.facebook.com/en.mahidol 

 

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University reports the Particulate Matters (PM) concentration of 16 February, 2019, the 24-hrs PM2.5 and 24-hrs PM10 were about 21 and 38 micrograms per cubic meter, respectively.

Remark: The information was obtained from the Air Quality Monitoring Mobile Unit, located at Mahidol University, Salaya campus (Parking Area 1) Lat. 13.79758 N, Long. 100.32018 E. However, the area near the Phutthamonthon 4 Road tends to have a higher amount of air pollutants. More information from various sources is suggested to be taken into consideration.

For more information, please visit www.en.mahidol.ac.th; Facebook: https://www.facebook.com/en.mahidol


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ประกาศ ณ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 • โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2562

  ขอเชิญชวนสำนักงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2562
  - ดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  - ดาวโหลดแบบตรวจประเมินเบื้องต้นฯ
 • MU-EN Youth Camp

  โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
  ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562
  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2) จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน
  Read More
 • Environment and Natural Journal

  ขอเชิญติดตามวารสาร Environment and Natural Journal ผ่านทาง Fanpage เพื่อรับข่าวสารอัพเดทและ บทความน่าสนใจต่างๆ มากมายได้ที่ www.facebook.com/EnvironmentAndNaturalResourcesJournal
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Honor and Awards

 • แผนแม่บทงานวิจัยฯ
 • EN Green
 • คลินิกสิ่งแวดล้อม
image
แผนแม่บทงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ.2561-2565
Read More
image

GREEN WEB PORTAL

การดำเนินด้านต่างๆ ของคณะ ตามนโยบายเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว


Read More
image

คลินิกสิ่งแวดล้อม

หน่วยห้องปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมโทร. 02 4415000 ต่อ 4408-10 โทรสาร 02 4415015


Read More