SCG รุ่นที่ 27


Downloadค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27

นวัตกรรมนำไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง


ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 ดาวโหลดผลการคัดเลือก (ไฟล์ pdf)

โปรดส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ พร้อมใบรับรองแพทย์ ภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์


ระยะเวลาเข้าค่าย : 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2559

ประกาศผลการคัดเลือก : 14 มีนาคม 2559

จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ: 100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย

 1. เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ด้านบน สามารถดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมด เพื่อสมัครเข้าร่วมค่ายฯ ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ส่งใบสมัครค่ายฯ พร้อมติดภาพถ่าย 1 ภาพ (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใบสมัครโครงการฯ เพื่อการติดต่อกลับ
 2. ส่งใบรับรองผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2 ภาคเรียน) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ส่งเรียงความ หรือ คลิปวิดีโอ "หัวข้อ นวัตกรรมนำไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง" โดยเรียงความให้เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มตามตัวอย่างที่กำหนดให้เท่านั้น หรือส่งคลิปวีดีโอความยาวประมาณ 1 นาที ทั้งนี้ ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ จะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
 4. ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองและหนังสือรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียนตามแบบฟอร์มของโครงการฯ
 5. ส่งสำเนาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทำโครงงาน หรือการอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตการศึกษา และระดับประเทศ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรณีการสมัครโดยส่งคลิปวีดีโอ ให้ส่งมาเป็นแผ่น CD หรือทำการอัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอบน Youtube เท่านั้น แล้วส่ง Link ของคลิปวิดีโอ มาที่
E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th หรือ
Facebook: https://www.facebook.com/scg.scicamp
พร้อมส่งเอกสารข้อที่ 1, 2, 4 และ5 ตามมาทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครค่ายเยาวชนแบบคลิปวิดีโอ"

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร จ่าหน้าซองดังนี้

เรียน ประธานโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27
ที่อยู่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

การดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีขั้นตอนรายละเอียดในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

 1. คณะอนุกรรมการตรวจเรียงความและคลิปวิดีโอ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายฯ จากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
 2. การพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการตรวจเรียงความและคลิปวิดีโอจะคัดเลือกจากเรียงความ หรือคลิปวิดีโอ เป็นหลัก โดยพิจารณาการให้คะแนน ดังนี้
  เนื้อหาของเรียงความและคลิปวิดีโอ ต้องกล่าวถึง
  • ปัญหาหรือสถานการณ์ภัยแล้งในท้องถิ่นของนักเรียน หรือวิกฤตการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย การป้องกันหรือแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่น โดยข้อมูลดังกล่าวต้องได้มาจากการสังเกตสภาพพื้นที่จริงของนักเรียน หรืออ้างอิงจากข้อมูลที่เชื่อถือได้
  • จากนั้นให้เสนอแนวคิด ปรับปรุง พัฒนา องค์ความรู้ในท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ภัยแล้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และยั่งยืน
  • สุดท้ายให้สรุปและแสดงความคิดเห็นว่า เราจะป้องกันและรับมือสถานการณ์ภัยแล้งโดยให้ประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร

  • กรณีที่เป็นเรียงความ การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความ ประกอบด้วย
   1. ด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา สรุป
   2. ด้านเนื้อหา มีการกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนดไว้
   3. เรียงความสามารถสื่อสารกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ตลอดจนความถูกต้องของการใช้ภาษา
   4. การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรียงความ
  • กรณีที่เป็นคลิปวิดีโอ
   การพิจารณาการให้คะแนนคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย
   1. เนื้อหาการลำดับภาพ สอดคล้องกับหัวข้อ “นวัตกรรมนำไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง” และมีเนื้อหาตามแนวทางที่โครงการกำหนดไว้
   2. บทบรรยาย เสียงประกอบ หรือเพลงประกอบสอดคล้องกับหัวข้อ“นวัตกรรมนำไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง”และมีเนื้อหาตามแนวทางที่โครงการกำหนดไว้
   3. ความสอดคล้องระหว่างภาพ เสียง และเนื้อหา
   4. แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์
   5. เทคนิคการนำเสนอ
   6. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง
   7. การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล
 3. กรณีที่นักเรียนผู้สมัครมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทำโครงงาน หรือการอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตการศึกษา และระดับประเทศ ให้นักเรียนแนบสำเนาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เช่น สำเนาเกียรติบัตร สำเนาตัวอย่างโครงงาน (พอสังเขป) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสำเนาเอกสารประกอบการทำโครงงานดังกล่าว)

*หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณารับสมัครนักเรียนเข้าค่ายฯ ผลการคัดเลือกจะนำคะแนนทุกส่วน ได้แก่ GPA คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดภาคการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2 ภาคเรียน) คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเรียงความหรือคลิปวิดีโอ และคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้นมาทำการพิจารณาทั้งหมด


ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 โทรสาร 0 2441 9510
หรือ E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th.

ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

ระยะเวลาในการเข้าค่ายของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 8 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม

นักเรียนเดินทางมาลงทะเบียนเข้าค่าย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และร่วมพิธีเปิดค่ายในเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 หลังพิธีปิดค่ายในเวลา 12.00 น.

.

สิ่งที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 1. ค่ายานพาหนะ รายละเอียดดังนี้
  1. ค่ายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของนักเรียนถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในราคาประหยัดและจ่ายจริง โดยให้นักเรียนจ่ายเงินค่าโดยสารล่วงหน้าไปก่อน และนำหลักฐานตั๋วโดยสารเดินทางมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อเบิกเงินคืนในวันเดินทางกลับ (รับคืนภายในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559)
  หมายเหตุ : ทางคณะจะสนับสนุนเงินค่าเดินทางระหว่างจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนถึงศาลายา ดังนี้
  1) ค่าเดินทาง (ขามาและขากลับ) จากจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้
      1.1) จ่ายเงินตามตั๋วโดยสาร กรณีมีตั๋วโดยสารมาแสดงโดยต้องเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารหรือรถไฟ ชั้น 2 หรือ 3 และต้องเป็นการเดินทางจากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเท่านั้น
      1.2) กรณีไม่มีตั๋วมาแสดง หรือเป็นการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1.1 จะจ่ายเงินค่าเดินทางโดยคำนวณตามอัตราค่ารถยนต์โดยสารชั้น 2 จากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ

  2) ค่าเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถึง ม.มหิดล (ศาลายา) ในอัตราเหมาจ่ายขามา มีดังนี้
      2.1) สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต)/สายตะวันออก (เอกมัย) จำนวนเงิน 250 บาท
      2.2) สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ตลิ่งชัน) จำนวนเงิน 100 บาท
      2.3) สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวนเงิน 200 บาท
      2.4) สถานีรถไฟศาลายา จำนวนเงิน 40 บาท
  *ส่วนการเดินทางขากลับ ทางคณะจะมีรถตู้ไปส่งตามสถานีต่างๆ หากผู้ไม่ประสงค์ใช้บริการจะถือว่าสละสิทธิ์

  3) โรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนครปฐม เหมาจ่ายขามาและขากลับ เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
 2. การประกันอุบัติเหตุจะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พัก และเวลาการเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
 3. ที่พักระหว่างการเข้าร่วมค่ายฯ จะใช้หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตลอดเวลาเข้าค่ายโดยเริ่มตั้งแต่มื้อเช้าของวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 จนถึงมื้อกลางวันของวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559
 5. เอกสารประกอบการศึกษาของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27
 6. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27
 7. รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษาจาก SCG เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 40,000 บาท