SCG รุ่นที่ 26


Downloadค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26

ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งดิน: ดินดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศ ! ขยายเวลาระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ :6 มีนาคม 2558

ระยะเวลารับสมัคร :15 มกราคม - 6 มีนาคม 2558

ระยะเวลาเข้าค่าย : 23-30 มีนาคม 2558

ประกาศผลการคัดเลือก : 13 มีนาคม 2557

จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ: 100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย

 1. เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ด้านบน สามารถดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมด เพื่อสมัครเข้าร่วมค่ายฯ ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ส่งใบสมัครค่ายฯ พร้อมติดภาพถ่าย 1 ภาพ (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใบสมัครโครงการฯ เพื่อการติดต่อกลับ
 2. ส่งใบรับรองผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2 ภาคเรียน) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ส่งเรียงความ หรือคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ดินดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยเรียงความให้เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มตามตัวอย่างที่กำหนดให้เท่านั้น หรือส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ทั้งนี้ ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ จะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
 4. ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองและหนังสือรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียนตามแบบฟอร์มของโครงการฯ
 5. ส่งสำเนาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทำโครงงาน หรือการอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตการศึกษา และระดับประเทศ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรณีการสมัครโดยส่งคลิปวีดีโอ ให้ส่งมาเป็นแผ่น CD หรือทำการอัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอบน Youtube เท่านั้น แล้วส่ง Link ของคลิปวิดีโอ มาที่
E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th หรือ
Facebook: https://www.facebook.com/scg.scicamp
พร้อมส่งเอกสารข้อที่ 1, 2, 4 และ5 ตามมาทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครค่ายเยาวชนแบบคลิปวิดีโอ"

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร จ่าหน้าซองดังนี้

เรียน ประธานโครงการ SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26
ที่อยู่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

การดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีขั้นตอนรายละเอียดในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

 1. คณะอนุกรรมการตรวจเรียงความและคลิปวิดีโอ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายฯ จากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
 2. การพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการตรวจเรียงความและคลิปวิดีโอจะคัดเลือกจากเรียงความ หรือคลิปวิดีโอ เป็นหลัก โดยพิจารณาการให้คะแนน ดังนี้ เนื้อหาของเรียงความและคลิปวิดีโอ ต้องกล่าวถึง
  • ปัญหาหรือสถานการณ์คุณภาพของทรัพยากรดินในท้องถิ่นของนักเรียน หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินในท้องถิ่นอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ยั่งยืน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องได้มาจากการสังเกตสภาพพื้นที่จริงของนักเรียน
  • จากนั้นให้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และยั่งยืน
  • สุดท้ายให้สรุปและแสดงความคิดเห็นว่า ดินที่มีคุณภาพดีจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร

  • กรณีที่เป็นเรียงความ การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความ ประกอบด้วย
   1. ด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา สรุป
   2. ด้านเนื้อหา มีการกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนดไว้
   3. เรียงความสามารถสื่อสารกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ตลอดจนความถูกต้องของการใช้ภาษา
   4. การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรียงความ
  • กรณีที่เป็นคลิปวิดีโอ การพิจารณาการให้คะแนนคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย
   1. เนื้อหาการลำดับภาพ สอดคล้องกับหัวข้อ “ดินดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” และมีเนื้อหาตามแนวทางที่โครงการกำหนดไว้
   2. บทบรรยาย เสียงประกอบ หรือเพลงประกอบสอดคล้องกับหัวข้อ “ดินดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” และมีเนื้อหาตามแนวทางที่โครงการกำหนดไว้
   3. ความสอดคล้องระหว่างภาพ เสียง และเนื้อหา
   4. แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์
   5. เทคนิคการนำเสนอ
   6. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง
   7. การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล
 3. กรณีที่นักเรียนผู้สมัครมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทำโครงงาน หรือการอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตการศึกษา และระดับประเทศ ให้นักเรียนแนบสำเนาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เช่น สำเนาเกียรติบัตร สำเนาตัวอย่างโครงงาน (พอสังเขป) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสำเนาเอกสารประกอบการทำโครงงานดังกล่าว)

*หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณารับสมัครนักเรียนเข้าค่ายฯ ผลการคัดเลือกจะนำคะแนนทุกส่วน ได้แก่ GPA คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดภาคการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2 ภาคเรียน) คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเรียงความหรือคลิปวิดีโอ และคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้นมาทำการพิจารณาทั้งหมด


ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 โทรสาร 0 2441 9510
หรือ E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th

แผนที่มายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 1. การเดินทางจากสนามบินดอนเมือง - ศาลายา [ดูแผนที่]
 2. การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - ศาลายา [ดูแผนที่]
 3. การเดินทางจากสถานีขนส่งเอกมัย - ศาลายา [ดูแผนที่]
 4. การเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต - ศาลายา [ดูแผนที่]
 5. การเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ - ศาลายา [ดูแผนที่]
 6. การเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง - ศาลายา [ดูแผนที่]

การเดินทาง โดยรถประจำทาง

 1. การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวเข้าแยกถนนพุทธมณฑล สาย 4 (ระยะทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร)
 2. การเดินทางโดยรถประจำทาง รถประจำทางสาย 84 ก (คลองสาน - ม.มหิดล) มีสองแถวจากปากทางถนนพุทธมณฑลสาย 4
 3. เส้นทางถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี เข้าได้ 3 ทาง คือ
  จากสี่แยกสะพานกรุงธนฯ ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
  จากสี่แยกสะพานพระปิ่นเกล้า ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
  จากปากทางบางขุนนนท์ เข้ามาทางตลิ่งชันแล้วเลี้ยวซ้ายมาบรรจบกับถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
 4. การเดินทางโดยรถประจำทาง
  สาย 124 (สะพานอรุณอัมรินทร์ - มหิดล) ขึ้นได้ที่ป้ายตรงข้ามห้างพาต้า ปิ่นเกล้า
  สาย 125 (สะพานกรุงธน - มหิดล) ต้นทางอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  รถประจำทางปรับอากาศ สาย 515 ต้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 5. รถตู้ ขึ้นได้ที่หน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 6. การเดินทางโดยรถไฟ ขึ้นได้ที่สถานีธนบุรี และสถานีกรุงเทพฯ โดยขบวนเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะผ่านสถานีศาลายา เมื่อถึงสถานีศาลายาแล้วสามารถเดินเข้าทางด้านหลังมหาวิทยาลัย หรือโดยสารรถเมล์เล็กมาทางด้านหน้ามหาวิทยาลัย

แผนที่ในมหาวิทยาลัย (pdf)