logo

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


การประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6
(Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)

เรื่อง "การบริการของระบบนิเวศป่าไม้: บทบาทและความสำคัญเพื่อโลกอนาคต "
(Forest Ecosystem Services: Importance and Role for Future Earth)

19 - 20 มกราคม พ.ศ. 2560

image

กลุ่มนักวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ และสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ได้รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network หรือ T-FERN)” เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานวิจัย ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการ และสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อเสนอแนะต่อสังคม รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งศึกษาวิจัยให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการทางระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของตัวระบบเอง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า (episodic or infrequent intervals) เช่น การตอบสนองของระบบนิเวศป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลสืบเนื่องจากภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึงการนำความรู้ด้านนิเวศวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า ดังนั้น การมีเครือข่ายวิจัยดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดตามความเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบนิเวศทั้งในส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยงไปสู่ระดับนานาชาติ โดยได้มีการดำเนินการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นประจำทุกปี

Read More

ค่าลงทะเบียน 1500 บาท

*ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย เอกสารการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน

การชำระเงินค่าลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา ศิริราช ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 016 3 00325 6
2. พร้อมสําเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay-in) ไปที่งานวิจัยและบริการ วิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โทรสาร 0 – 441 – 9510 หรือ อีเมล์: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th

กำหนดการจัดงาน

- ดาวโหลดกำหนดการจัดงานและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

รูปแบบผลงานทางวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน สามารถส่งแบบตอบรับพร้อมผลงานวิจัย ในรูปของบทคัดย่อแบบขยาย (extended abstract) หรือบทความฉบับเต็ม (full paper) ตามรูปแบบที่กำหนดดังเอกสารแนบ
(หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://t-fern.forest.ku.ac.th) แนบไฟลล์บทคัดย่อแบบขยายส่งมาที่ อีเมล์: thamarat.phu@mahidol.ac.th หรือ อีเมล์: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

(สำหรับผู้ที่จะนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ส่งเพียงบทคัดย่อที่มีความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร)

ผู้ให้การสนับสนุน : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์