ปี 2558
วัน หัวข้อ ผู้บรรยาย สถานที่ เวลา
กันยายน 2558
30 สวดมนต์ สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ (มาโนช ธมฺมครุโก) วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
สิงหาคม 2558
26 สวดมนต์ สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ (มาโนช ธมฺมครุโก) วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กรกฏาคม 2558
29 สวดมนต์ สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระพงศ์พิสุทธิ์ ฐิตธมฺโม วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มิถุนายน 2558
29 สวดมนต์ สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
พฤษภาคม 2558
28 สวดมนต์ สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระสมภพ ภูริญาโณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
เมษายน 2558
29 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มีนาคม 2558
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาคม อุชุคฺคโม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กุมภาพันธ์ 2558
25 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระสมุห์ธราธร ฐานธมฺโม วัดหทัยนเรศวร์ นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มกราคม 2558
28 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
ปี 2557
วัน หัวข้อ ผู้บรรยาย สถานที่ เวลา
ธันวาคม 2557
24 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาคม อุชุคฺคโม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
จักร4 จักร แปลว่า ล้อรถ ล้อรถย่อมหมุนนำผู้ขับขี่รถไปสู่จุดหมาย ธรรมที่ได้ชื่อว่าจักร เพราะเปรียบเสมือนล้อรถ นำบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญ มี 4 ประการคือ
1. ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในประเทศอันควร 
2. สัปปุริสูปสังเสวะ การคบสัตบุรุษ 
3. อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ 
4. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้กระทำบุญไว้ก่อน"
พฤศจิกายน 2557
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
ศีล สมาธิ ปัญญา, มรรคมีองค์ 8
ตุลาคม 2557
29 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวิทยา ธมฺมวโร วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
"อคติ4, สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ, กิจโฉ มนุสสะปฏิลาโภ กิจฉัง มัจจานะ ชีวิตัง กิจจัง สัทธัมมัสสวนัง กิจโฉ พุทธานุมุปปาโท, ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง กาเลนะธมั มะสากจัฉา การให้ทาน การประพฤติธรรม การฟังธรรมตามกาลเวลา การสนทนาธรรม ตามกาลเวลา เป็นมงคลอันสูงสุด ในมงคล 38 ประการ"
กันยายน 2557
24 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
สิงหาคม 2557
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กรกฏาคม 2557
30 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาคม อุชุคฺคโม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มิถุนายน 2557
25 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
พฤษภาคม 2557
28 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวรท ธมฺมธโร วัดญาณเวศกวัน นครปฐม วัดญาณเวศกวัน นครปฐม 13.00 - 14.00
เมษายน 2557
30 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาคม อุชุคฺคโม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มีนาคม 2557
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ วัดหทัยนเรศวร์ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กุมภาพันธ์ 2557
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาคม อุชุคฺคโม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มกราคม 2557
29 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระเมธีธรรมสาร วัดบวรมงคลราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00

 ปี 2556
วัน หัวข้อ ผู้บรรยาย สถานที่ เวลา
ธันวาคม 2556
25 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูใบฎีกา โสภณ วัดจินดาราม นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
พฤศจิกายน 2556
27 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูใบฎีกา โสภณ วัดจินดาราม นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
ตุลาคม 2556
30 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวีรภัทร์ ถิรญาโณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กันยายน 2556
  งด      
สิงหาคม 2556
28 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กรกฏาคม 2556
31 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มิถุนายน 2556
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
พฤษภาคม 2556
  งด      
เมษายน 2556
24 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาบุญเลิศ อินฺทปัญฺโญ
วัดหทัยนเรศวร์
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 – 14.00
มีนาคม 2556
27 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวรท ธมฺมธโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 – 14.00
กุมภาพันธ์ 2556
27 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวรท ธมฺมธโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 – 14.00
มกราคม 2556
30 บรรยายธรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชญาณกวี
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) 13.00 – 14.00


 ปี 2555
วัน หัวข้อ ผู้บรรยาย สถานที่ เวลา
ธันวาคม 2555
25 ฝึกปฏิบัติกัมมัฎฐาน พระมหาสมเกียรติ กตปุญฺโญ
วัดหทัยนเรศวร์
ห้องพระพุทธศาสนา (2301) ชั้น 3 อาคาร 2 13.00 – 14.00
พฤศจิกายน 2555
27 ฝึกปฏิบัติกัมมัฎฐาน พระวีรภัทร์ ถิรญาโณ
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องพระพุทธศาสนา (2301) ชั้น 3 อาคาร 2 13.00 – 14.00
ตุลาคม 2555
29 ความสุขที่แท้จริง พระครูสมุห์จิรพันธ์ จิรพนฺธโว
วัดไทร นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30 – 15.00
กันยายน 2555
26 - - - -
สิงหาคม 2555
29 หลักการฝึกจิต พระอาจารย์ปิยะลักษณ์
วัดญาณเวศกวัน
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30 – 15.30 น.
กรกฏาคม 2555
31 ตามรู้ทันกิเลส พระมหาประทุม คุณากโร ป.ธ.7
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดงิ้วราย นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-16.00 น.
มิถุนายน 2555
27 ธรรมะของการอยู่ร่วมกัน พระโยธิน ยุทธเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-16.00 น.
พฤษภาคม 2555
30 การเจริญกัมมัฎฐาน พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-15.30 น.
เมษายน 2555
27 ธรรมกับการทำงาน
photoดูภาพกิจกรรม
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว นนทบุรี
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-16.00 น.
มีนาคม 2555
26 บาป-บุญ พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดไร่ขิง นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-15.30 น.
กุมภาพันธ์ 2555
28 รู้เท่าทันทุกข์ พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-16.00 น.
มกราคม 2555
25 อานิสงส์ของการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม
photoดูภาพกิจกรรม
พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดไร่ขิง นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-15.30 น.