ปี 2557
วัน หัวข้อ ผู้บรรยาย สถานที่ เวลา
พฤศจิกายน 2557
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
ตุลาคม 2557
29 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวิทยา ธมฺมวโร วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กันยายน 2557
24 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
สิงหาคม 2557
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กรกฏาคม 2557
30 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาคม อุชุคฺคโม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มิถุนายน 2557
25 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
พฤษภาคม 2557
28 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวรท ธมฺมธโร วัดญาณเวศกวัน นครปฐม วัดญาณเวศกวัน นครปฐม 13.00 - 14.00
เมษายน 2557
30 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาคม อุชุคฺคโม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มีนาคม 2557
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ วัดหทัยนเรศวร์ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กุมภาพันธ์ 2557
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาคม อุชุคฺคโม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มกราคม 2557
29 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระเมธีธรรมสาร วัดบวรมงคลราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00

 ปี 2556
วัน หัวข้อ ผู้บรรยาย สถานที่ เวลา
ธันวาคม 2556
25 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูใบฎีกา โสภณ วัดจินดาราม นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
พฤศจิกายน 2556
27 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูใบฎีกา โสภณ วัดจินดาราม นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
ตุลาคม 2556
30 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวีรภัทร์ ถิรญาโณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กันยายน 2556
  งด      
สิงหาคม 2556
28 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
กรกฏาคม 2556
31 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
มิถุนายน 2556
26 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 - 14.00
พฤษภาคม 2556
  งด      
เมษายน 2556
24 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระมหาบุญเลิศ อินฺทปัญฺโญ
วัดหทัยนเรศวร์
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 – 14.00
มีนาคม 2556
27 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวรท ธมฺมธโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 – 14.00
กุมภาพันธ์ 2556
27 สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม พระวรท ธมฺมธโร
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องปฏิบัติธรรม (2301) 13.00 – 14.00
มกราคม 2556
30 บรรยายธรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชญาณกวี
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) 13.00 – 14.00


 ปี 2555
วัน หัวข้อ ผู้บรรยาย สถานที่ เวลา
ธันวาคม 2555
25 ฝึกปฏิบัติกัมมัฎฐาน พระมหาสมเกียรติ กตปุญฺโญ
วัดหทัยนเรศวร์
ห้องพระพุทธศาสนา (2301) ชั้น 3 อาคาร 2 13.00 – 14.00
พฤศจิกายน 2555
27 ฝึกปฏิบัติกัมมัฎฐาน พระวีรภัทร์ ถิรญาโณ
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องพระพุทธศาสนา (2301) ชั้น 3 อาคาร 2 13.00 – 14.00
ตุลาคม 2555
29 ความสุขที่แท้จริง พระครูสมุห์จิรพันธ์ จิรพนฺธโว
วัดไทร นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30 – 15.00
กันยายน 2555
26 - - - -
สิงหาคม 2555
29 หลักการฝึกจิต พระอาจารย์ปิยะลักษณ์
วัดญาณเวศกวัน
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30 – 15.30 น.
กรกฏาคม 2555
31 ตามรู้ทันกิเลส พระมหาประทุม คุณากโร ป.ธ.7
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดงิ้วราย นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-16.00 น.
มิถุนายน 2555
27 ธรรมะของการอยู่ร่วมกัน พระโยธิน ยุทธเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-16.00 น.
พฤษภาคม 2555
30 การเจริญกัมมัฎฐาน พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-15.30 น.
เมษายน 2555
27 ธรรมกับการทำงาน
photoดูภาพกิจกรรม
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว นนทบุรี
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-16.00 น.
มีนาคม 2555
26 บาป-บุญ พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดไร่ขิง นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-15.30 น.
กุมภาพันธ์ 2555
28 รู้เท่าทันทุกข์ พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-16.00 น.
มกราคม 2555
25 อานิสงส์ของการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม
photoดูภาพกิจกรรม
พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดไร่ขิง นครปฐม
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 13.30-15.30 น.