Back to Home  site map  English Language


โครงการ แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2550

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

logo

หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมคนเมืองที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อาจเนื่องมาจากการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่รอบตัว จนบางครั้งหลงลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้น อาจนำมาซึ่งการทำลายสภาพแวดล้อมหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนในปัจจุบันเจริญเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูโดยพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่มากจนเกินไป ทำให้จิตใจของเด็กขาดความอ่อนโยน ความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยเฉพาะเด็กที่มีการเติบโตจากในสังคมเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น "แม่" ผู้ทำหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร เป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอนการดำเนินชีวิตแบบไทย มีการสนับสนุนให้บุตรเล่นของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่หลายครอบครัวอาจหลงลืมและมองข้ามไป สิ่งเหล่านี้อาจเรียกได้ว่า เป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะเป็นการดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมด้วยวัตถุนิยม มีการเลี้ยงดูบุตรให้มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปลูกฝังให้มีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติของแม่ทุกคน และสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่ปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายและให้ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้หลายครอบครัวลืมคิดไปว่าการมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ไว้ใกล้ตัว มากจนเกินไป อาจต้องแลกมากับการทำลายสภาพแวดล้อมในหลายๆ ด้าน

ดังนั้น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัด โครงการ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2550" ขึ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า "สิ่งแวดล้อมดี เริ่มต้นที่แม่" โดยทำการคัดเลือกและมอบรางวัลแด่แม่ดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยโครงการฯ นี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แม่ที่มีการเลี้ยงดูบุตร ให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีการปลูกฝังให้บุตรรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีรู้สึกภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ และเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้แม่ท่านอื่นๆ ได้รู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตพื้นที่การคัดเลือก

แบ่งพื้นที่เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยคัดเลือกแม่ดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคละ 1 ท่าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นเพศหญิงและเป็น "แม่" ที่มีบุตร ธิดาโดยสายเลือดหรือโดยสมรสในความดูแลของตนเอง
 2. สัญชาติไทย

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

1. ด้านความเป็นแม่
1.1 การอุทิศกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตตนด้วยความมานะ อุตสาหะ
1.2 มีความอดทน ประหยัด อดออม และขยันหมั่นเพียร
1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อลูกและครอบครัว
2.1.1 การปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
2.1.2 อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกด้วยการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติ
2.1.3 การส่งเสริมหรือสนับสนุนลูกในการใช้หรือเล่นของที่ประดิษฐ์จากธรรมชาติ
2.1.4 การส่งเสริมหรือสนับสนุนลูกเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1.5 เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีแก่ลูกและครอบครัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
2.2.1 มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม
2.2.2 มีการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชฃน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสูงสุด
2.2.4 มีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏส่งผลอย่างเด่นชัดต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของคนในชุมชน/สังคม ที่จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัคร

 1. เขียนประวัติของแม่ในด้านความเป็นแม่และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 2. ส่งประวัติมาที่
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 197 และ 126 โทรสาร 0-2441-9510, 0-2441-9507


  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2550

วิธีการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากประวัติ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกฯ พิจารณาตัดสินจากการสัมภาษณ์ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ผ่านทาง Website: http://www.en.mahidol.ac.th

รางวัลที่ได้รับ

แม่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2550

ตัวชี้วัดในการพิจารณา

 1. ประวัติที่ผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเขียนส่งมา
 2. การสัมภาษณ์แม่และลูก
 3. การสำรวจสภาพความเป็นอยู่และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ของผู้สมัคร
 4. อื่นๆ ประกอบความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกฯ
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกของโครงการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

999 Phuttamonthon Road, Phuttamonthon, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand 
Copyright © 2002-2006, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, All Rights reserved