Ceo Image

ปรัชญาของเรา


หลักสูตรนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา


เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โครงสร้างของหลักสูตร


หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิตประกอบด้วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน    39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    3 หน่วยกิต

 Thai University Central Admission Syatem (TCAS) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

 ดาวโหลดโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
 แผนการศึกษา ES
 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 Thai University Central Admission System (TCAS)


คุณสมบัติผู้สมัครสอบ (รอบที่ 2-4)


วุฒิการศึกษา : ม. 6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.75

รายละเอียดการสอบรอบที่ 2 และ รอบที่ 3
จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 7 วิชาสามัญ

 ไม่สอบ  เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณิต 1  คณิต 2  อังกฤษ  ไทย  สังคม
 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
หมายเหตุ รอบที่ 4 ทปอ. เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )
 เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณิต 1  คณิต 2  อังกฤษ  ไทย  สังคม  คะแนนรวม
 25  25  25  -  25  -  25  25  25  7 วิชา ≥ 25
หมายเหตุ รอบที่ 4 ทปอ. เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร

สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบวิชาเฉพาะของส่วนงาน / ใช้ผลวัดความถนัดทั่วไป (GAT) / ใช้ผลวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) : PAT1 = คณิตศาสตร์ PAT2 = วิทยาศาสตร์ และเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา (% ถ้ามี)
 สัมภาษณ์  วิชาเฉพาะฯ (โปรดระบุ)  GAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา  PAT/ เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
 - ✔ / ≥ 20  PAT1 / ≥ 25

ใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
01 = ภาษาไทย 02 = สังคมศึกษา 03 = ภาษาอังกฤษ 04 = คณิตศาสตร์ 05 = วิทยาศาสตร์ และเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
 ไม่ใช้   O-NET / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา  เกณฑ์ขั้นต่ำรวม (ระบุจำนวนวิชา)
 01  02  03  04  05
 -  ≥ 25  ≥ 25  ≥ 25  ≥ 25  ≥ 25  ไม่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ : ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามคำวินิจฉัยของแพทย์

ทั้งนี้ รอบที่ 2 โควตา : รับนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านหรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดดังนี้

  •  กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
  •  นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
  •  ลำปาง พะเยา แพร่ ลำพูน ตาก
  •  กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร อำนาจเจริญ
Link : https://admission.mahidol.ac.th

admission


การประกอบอาชีพ


ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
สามารถเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ในกระทรวง กรม หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม/ นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคเอกชน
- สามารถปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
- การประกอบอาชีพอื่นๆ ปฏิบัติงานเช่น ด้านการสอน ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
- การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาหรือในสาขาวิชาอื่น ๆ

 
คณาจารย์ในหลักสูตร
 
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
2. รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์
3. รศ.อุษณย์ อุยะเสถียร
ประธานหลักสูตรฯ
1. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
เลขานุการหลักสูตรฯ
1. อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย
กรรมการหลักสูตรฯ
1. รศ.ประพฤติ เกิดสืบ
2. ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา
3. อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร
4. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์
ทุนอุดหนุนการศึกษา
 

ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อขอรับรายละเอียด
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

นางสาวราตรี ธรรมคำ

ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร 02 - 4415000 ต่อ 1108
โทรสาร 024419509-10
หรือ Email: ratree.tha@mahidol.ac.th

นางสุดา ขำดำรงเกียรติ

โทร 024415000 ต่อ 1110
โทรสาร 024419509-10
หรือ Email: suda.kho@mahidol.ac.th