Ceo Image

ปรัชญาของเรา


หลักสูตรนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา


เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โครงสร้างของหลักสูตร


หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิตประกอบด้วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน    39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    3 หน่วยกิต

>>ดาวโหลดโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

การประกอบอาชีพ


หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิตประกอบด้วย

ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
สามารถเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ในกระทรวง กรม หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม/ นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคเอกชน
- สามารถปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
- การประกอบอาชีพอื่นๆ ปฏิบัติงานเช่น ด้านการสอน ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
- การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาหรือในสาขาวิชาอื่น ๆ

 
คณาจารย์ในหลักสูตร
 
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
2. รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์
3. รศ.อุษณย์ อุยะเสถียร
ประธานหลักสูตรฯ
1. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
เลขานุการหลักสูตรฯ
1. อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย
กรรมการหลักสูตรฯ
1. รศ.ประพฤติ เกิดสืบ
2. ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา
3. อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร
4. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์
ทุนอุดหนุนการศึกษา
 

ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อขอรับรายละเอียด
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

นางสาวราตรี ธรรมคำ

ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร 02 - 4415000 ต่อ 1108
โทรสาร 024419509-10
หรือ Email: ratree.tha@mahidol.ac.th

นางสุดา ขำดำรงเกียรติ

โทร 024415000 ต่อ 1110
โทรสาร 024419509-10
หรือ Email: suda.kho@mahidol.ac.th

งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • wantanee.pho@mahidol.ac.th
  • +66 2441 5000 ext 1107
  • +66 2441 9509-10
ปริญญาตรี

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

มีการสอบคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาจาก 2 ระบบ ระบบแอดมิชชั่น ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบบโควตา ที่สมัครและสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ปีการศึกษา 2559 เปิดรับตรง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

OUR LOCATION

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya,
Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170