หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
 

 1. ปรัชญาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2) เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้ ปัญญา ความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

  เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

  - รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 4. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  มีการสอบคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาจาก 2 ระบบ

  1. ระบบแอดมิชชั่น ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
  2. ระบบโควตา ที่สมัครและสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง

 5. ระบบการศึกษา

  ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี จัดระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคและศึกษาเต็มเวลา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

  การคิดจำนวนหน่วยกิต

  • รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30-45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 6. โครงสร้างของหลักสูตร

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิตประกอบด้วย

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 48 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 3 หน่วยกิตต

  >>ดาวโหลดโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

 7. จำนวนที่คาดว่าจะรับในแต่ละปีการศึกษา

  จำนวน 70 คน

 8. ทุนอุดหนุนการศึกษา

  1. ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  2. ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดตามลำดับ จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี (เฉพาะชั้นปีที่ 2-4) โดยที่นักศึกษาจะได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยจะพิจารณาทุกปีการศึกษา

 9. การประกอบอาชีพ
  • ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
  • สามารถเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ในกระทรวง กรม หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในตำแหน่งนักวิชากรสิ่งแวดล้อม/ นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • ภาคเอกชน
   - สามารถปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
   - การประกอบอาชีพอื่นๆ ปฏิบัติงานเช่น ด้านการสอน ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
   - การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาหรือในสาขาวิชาอื่น ๆ
 10. ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายต่อคน ตลอดหลักสูตรประมาณ 80,000 บาท

 11. ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่

  งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
  จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

  นางสาวราตรี ธรรมคำ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
  โทร 02 - 4415000 ต่อ 1108
  โทรสาร 024419509-10
  หรือ Email: ratree.tha@mahidol.ac.th

 12. ที่ปรึกษาคณะกรรมการหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ อุยะเสถียร
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพร ยุวรี

 13. อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุวานิช กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชณิมวงศ์ กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพฤติ เกิดสืบ กรรมการ
  6. อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร กรรมการและเลขานุการ

student
lab