หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
 

 1. ปรัชญาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2) เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้ ปัญญา ความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

  เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

  - รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 4. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  มีการสอบคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาจาก 2 ระบบ

  1. ระบบแอดมิชชั่น ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
  2. ระบบโควตา ที่สมัครและสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง

 5. ระบบการศึกษา

  ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี จัดระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคและศึกษาเต็มเวลา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

  การคิดจำนวนหน่วยกิต

  • รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30-45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 6. โครงสร้างของหลักสูตร

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิตประกอบด้วย

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 48 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 3 หน่วยกิตต

  >>ดาวโหลดโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

 7. จำนวนที่คาดว่าจะรับในแต่ละปีการศึกษา

  จำนวน 70 คน

 8. ทุนอุดหนุนการศึกษา

  1. ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  2. ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดตามลำดับ จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี (เฉพาะชั้นปีที่ 2-4) โดยที่นักศึกษาจะได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยจะพิจารณาทุกปีการศึกษา

 9. การประกอบอาชีพ
  • ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
  • สามารถเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ในกระทรวง กรม หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในตำแหน่งนักวิชากรสิ่งแวดล้อม/ นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • ภาคเอกชน
   - สามารถปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
   - การประกอบอาชีพอื่นๆ ปฏิบัติงานเช่น ด้านการสอน ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
   - การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาหรือในสาขาวิชาอื่น ๆ
 10. ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายต่อคน ตลอดหลักสูตรประมาณ 80,000 บาท

 11. ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่

  งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
  จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

  นางสาวราตรี ธรรมคำ
  ผู้ช่วยเลขานุการ
  โทร 02 - 4415000 ต่อ 1108
  โทรสาร 024419509-10
  หรือ Email: ratree.tha@mahidol.ac.th

 12. อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
   ประธานหลักสูตร
student
lab