หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ศศศศ ๑๐๗ วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐)
CRRS 107 The Evalution of Scienctific Thought 3 (3-0)
ศึกษาวิธีการและความคิดสำคัญและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ อิทธิพลของความคิด และทฤษฎีเหล่านี้ที่มีต่อโลกทรรศน์ และพัฒนาการของความรู้แขนงต่าง ๆ
A study of the method, major concepts and theories in sciences and their effects on world-views and development in various areas of human knowledge.
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐)
ENGE 100 The Earth and Nature 3 (3-0)
หลักการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ พลวัตทางระบบ สมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยน้ำ ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ป่า พลังงาน อากาศ เสียง มูลฝอย และกากของเสียอันตราย สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศของเราและประเทศอื่น แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Principle of environment, ecosystem, dynamics system, balance of nature in ecological system, resource conservation and biodiversity Human community related to their environment and natural resource Human activities directly impacts on environment and resources including; water, soil, minerals, forest, wildlife, energy, air, noise, solid waste, and hazardous waste Current environmental situation and environmental crisis in our country and other countries Ways of environmental management as a means for sustainable development
สวศท ๑๐๑ การมีชีวิตอย่างยั่งยืน ๓ (๒-๑)
ENGE 101 Sustainable Living 3 (2-1)
หลักการความสมดุลย์และยั่งยืนของระบบนิเวศ บทบาทของมนุษย์ทั้งปัจเจกและสังคม การสร้างและทำลายความสมดุลย์ระบบนิเวศและการดำเนินชีวิต การบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
Principle of balance and sustainable ecology Roles of individual and society Creation and destruction of the balance of ecological system and way of living Integration and participation in ecological problems solving for sustainable living
วทคม ๑๐๐ เคมีเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐)
SCCH 100 Integrated Chemistry 3 (3-0)
ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเคมี การค้นพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของธาตุและการเกิดเป็นสารประกอบ พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลของสารในสถานะแก๊ส ของเหลว และของแข็ง ที่ทำให้เข้าใจปรากฎการณ์ธรรมชาติ ปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยในการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ศึกษาสารธรรมชาติและวัสดุสมัยใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ การศึกษาพลังงานจากปฏิกิริยาเคมี ผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหา
History of chemistry, the discovery of atoms and molecules; properties of elements and formation of compounds. Natural phenomena related to the behavior and properties of molecules in gaseous, liquid and solid states. Chemical reactions in daily life and factors influencing the reactions. Natural compounds and modem materials with designed properties. Study of the energy formations from chemical reactions, Science development and its impact to living things, environment and medicine. The problem solving in science and technology development.
วทชว ๑๐๙ ชีววิทยาเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐)
SCBI 109 Integrated Biology 3 (3-0)
แนวคิดและวิธีการทางชีววิทยา แนวคิดของชีวิตระดับเซลล์ ประชากรและสังคม หลักทางพันธุศาสตร์และการถ่ายทอดพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ทางการเกษตรและการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Concepts and Methods in biology, concepts of life at cellular, population and social levels, principles of genetics and heredity, biotechnology and its application in agriculture and medicine, changes of life in ecosystem, environmental problems and conservation of natural resources.
วทคณ ๑๑๖ แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์อย่างง่ายและการประยุกต์ ๒ (๒-๐)
SCMA 116 Simple Mathematical Concepts and Applications 2 (2-0)
การประยุกต์ของแนวคิดเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข เรขาคณิต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน และความน่าจะเป็น
Applications of concepts in numbers and numerals, geometry, logic, number theory and probability
วทคพ ๑๕๕ โปรแกรมประยุกต์สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐)
SCCS 155 Microcomputer Applications 3 (3-0)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมเพื่อการพิมพ์รายงานโปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมช่วยในการนำเสนอและแสดงผลงาน
This course covers a basic idea on computer, operating system, Internet, and computer applications including word processor, spread sheet, presentation.
๒) กลุ่มวิชาภาษา
วทภษ ๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น ๒ (๒-๐)
SCLG 101 Introduction to English Communication 2 (2-0)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์ และความหมายในบริบทที่เป็นปัจจุบัน สื่อสารความคิด ความรู้สึกและความคิดเห็นในเรื่องสังคม วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องความเครียด สาเหตุ ผลลัพธ์และการรักษา ผลกระทบจากการใช้ E-mail ที่มีต่อความสัมพันธ์ทางสังคมในประเทศไทย การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ อนาคตของครอบครัวไทย สิทธิสตรีไทยและการวิเคราะห์สื่อโทรทัศน์ของไทยในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการเรียนแบบอภิปราย การทำงานกลุ่ม และการทำรายงาน
Study and practice the English skills of listening, speaking, reading, writing, grammar; and vocabulary based on meaningful and current contexts. Communicate ideas, feelings, and opinions on current social, cultural, and scientific issues such as: Stress, Causes, Effects, and Cures, Effects of E-mail on Social Relationships in Thailand, Recycling/Waste Disposal, The Future of the Family in Thailand, Thai Women's Rights, and An Analysis of Thai Television Today through discussions, group work, and reports.
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๑)
AREN 103 English Course Level 1 3 (2-1)
เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง ๔ ประเภท คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผสมผสานในแต่ละบทเรียน การสอนจะเน้นเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน มีการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
Practicing development of integrated study of four skills of English: listening, speaking, reading and writing. The teaching content is mainly English for everyday use. Grammar and vocabulary are taught and explained thoroughly, and all the four skills are developed. There is a pronunciation practice with standard English but various accents of English are used in listening comprehension. Reading is arranged for self-study.
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๑)
AREN 104 English Course Level 2 3 (2-1)
เน้นการสอนทักษะในการอ่าน ความเข้าใจภาษาในระดับคำ กลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านแบบกวาดสายตา และการอ่านอย่างรวดเร็ว เพื่อจับใจความสำคัญ การสรุปความ การแยกแยะข้อความที่เป็นความจริงกับข้อความที่เป็นความคิดเห็น การอ่านเพื่อลำดับเหตุการณ์ การอ่านเชิงเปรียบเทียบ และการอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุและผล สำหรับทักษะการฟัง เน้นการฝึกออกเสียง การจับใจความสำคัญ การฟังเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การฟังเพื่อความเข้าใจเนื้อหาโดยละเอียด การฟังเพื่อสรุปความ การฟังเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น รวมทั้งบ่งชี้ความรู้สึก ทัศนคติ และคุณลักษณะของผู้พูดและการฟังบท สนทนาทางโทรศัพท์
Practicing development of study strategies with particular reference to reading skills; ways to comprehension at word level (identifying meaning from context, word formation); techniques of efficient reading (scanning & skimming); drawing inference; distinguishing fact from opinion; skimming for the main idea; There is further development of reading competence, focusing on recognizing simile and metaphor; identify chronological events as well as cause and effect. There is listening comprehension with emphasis on the skills taught in the reading section. There is further practicing on English pronunciation (vowel and consonant sounds, word stress, intonations and connected speech) and telephone conversation.
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๑)
AREN 105 English Course Level 3 3 (2-1)
การอ่านข้อความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนประโยคเกี่ยวกับการบอกสัดส่วน ความดี และความน่าจะเป็น การแสดงโครงสร้าง และรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆ การวัดสิ่งต่างๆ และการเปรียบเทียบ ทักษะการเขียนจะฝึกเขียนในระดับประโยค ระดับย่อหน้าในเนื้อหาทั่วไปที่แสดงหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้คำเชื่อม การรวบรวมความคิด การใช้คำที่บอกลำดับเหตุการณ์ การเขียนประโยคซับซ้อน และการเขียนประโยคโดยใช้วลีต่างๆ ส่วนทักษะการฟังจะเน้นการฝึกฟังภาษาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านทั่วๆไป โดยให้พยายามจับใจความสำคัญของเรื่องและการฟังรายละเอียดของเรื่อง โดยฝึกข้อความจากสั้นและง่ายไปสู่ข้อความที่ยาวและยากขึ้น
Emphasizes on English for scientific reading, writing statements and paragraphs of proportion, frequency and probability; shapes, forms and appearances, measurement; comparison and contrast and definition and classification. Paragraph writing also focuses on using coherence, unity and transitional words. Listening skill aims at listening comprehension of short and long paragraphs.
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๑)
AREN 106 English Course Level 4 3 (2-1)
เป็นรายวิชาที่ต่อเนื่องจาก วทภษ ๑๐๔ จึงเน้นการอ่านข้อความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนวนภาษาที่ใช้จะเกี่ยวกับการบรรยายขบวนการ ลำดับเหตุการณ์ การบอกหน้าที่ การบอกวัตถุประสงค์ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ การแสดงเหตุผล และการแสดงเงื่อนไข ทักษะการเขียนจะฝึกเขียนในระดับประโยค ระดับย่อหน้าในเนื้อหาทั่วไปที่แสดงหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แสดงเหตุและผล แสดงความคิดเห็น แสดงความเหมือนและความขัดแย้ง ฝึกการเขียนสรุปใจความ รวมทั้งฝึกการเขียนเรียงความ (essay) ส่วนทักษะการฟังจะเน้นการฝึกฟังภาษาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านทั่วๆไป โดยให้พยายามจับใจความสำคัญของเรื่องและการฟังรายละเอียดของเรื่องโดยฝึกข้อความจากสั้นและง่ายไปสู่ข้อความที่ยาและยากขึ้น
This course is a continuation of SCLG 104. It aims to enhance students' reading skill in science and technology with emphasis on description of processes, sequence, functions, purposes, methods, means, cause and effect and conditions. Students are introduced to write more complex structures in sentence and paragraph levels using various functional patterns. It also includes the study and practice of summary writing and essay. Listening skills aim at listening for main ideas and details of short passages to long and complicated ones in both general and scientific contexts.
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๖ ๓ (๒-๑)
AREN 108 English Course Level 6 3 (2-1)
ฝึกการอ่านในระยะเริ่มต้นและฝึกทักษะการอ่านในชั้นเรียนรวมทั้งการอภิปรายกลุ่ม มุ่งเน้นเทคนิคการอ่านและการเขียนที่สำคัญในเรื่องการสรุปใจความ paraphrasing quotation และ การอ้างอิง เพื่อนำไปใช้กับเนื้อเรื่องที่อ่านซึ่งปรากฎอยู่ในเอกสารอ้างอิงในระดับสูงขึ้น ได้แก่ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และวิจารณ์ได้ทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน นักศึกษาจะเลือกหัวข้อตามกลุ่มโดยวิเคราะห์ข้อมูลในชั้นเรียนมีครูเป็นผู้ควบคุม รวมทั้งค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน ในขั้นสุดท้ายนักศึกษาจะเสนอรายงานปากเปล่าหน้าชั้น เรียนและเขียนรายงานส่ง
An initial period of readings and response to the readings in class and group discussions. The students will then learn the necessary techniques of summarizing, paraphrasing, quotation, and referencing in order to respond to these readings in a written paper without plagiarism. Students will develop critical reading skills leading to analysis, comparison, and criticism of those readings both orally and in written form. Later students will explore a topic of their choice as a group. These groups will locate and synthesize information concerning their topics in class under the supervision of the instructor and out of class. Finally each group will produce a written report and present this report to the class as an oral presentation.
วทภษ ๑๓๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ๓ (๒-๑)
AREN 131 Introductory University English I 3 (2-1)
เน้นการสอนทักษะในการอ่าน ความเข้าใจภาษาในระดับคำ กลวิธีในการอ่านให้มีประสิทธิภาพ การจดโน๊ต การสรุป การแยกแยะข้อความที่เป็นความจริงกับข้อความที่เป็นความคิดเห็น สำหรับเนื้อหาของการอ่านจะเน้นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสำนวนภาษาที่ใช้เกี่ยวกับ การเปรียบเทียบ การวัด การให้คำนิยาม การจัดแบ่งประเภทและอื่น ๆ ส่วนทักษะทางด้านการฟังจะเน้นการฝึกฟังภาษาที่ใช้ในการทักทาย การพูดโทรศัพท์ การบอกทิศทาง การนับเลข การออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย
Practicing development of study strategies with particular reference to reading skills: ways to comprehension at word level, techniques of efficient reading; note-taking from reading, drawing inference; distinguishing fact from opinion; identifying attitude and tone. There is further development of reading competence, focusing on major types of scientific discourse with particular application in general science: the language associated with the concepts of measurement, comparison and contrast, and definition and classification. There is listening comprehension with emphasis on the language of social intercourse, including greeting, using the telephone, and asking for/giving directions, the language of numbers, the pronunciation of sounds causing problems to Thai students.
วทภษ ๑๓๒ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ ๓ (๒-๑)
SCLG 132 Introductory University English II 3 (2-1)
เน้นการอ่านข้อความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเทอมต้น และสำนวนภาษาที่จะใช้เกี่ยวกับการแสดงเหตุผล กระบวนการและการลำดับเหตุการณ์ หน้าที่และการกระทำ การแสดงความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ การแสดงวิธีการในลักษณะต่าง ๆ การแสดงถึงโครงสร้าง และรูปร่าง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ การบอกสัดส่วน การบอกความถี่ และการบอกความน่าจะเป็น ส่วนทักษะทางด้านการฟังจะเน้นการฝึกฟังภาษาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านทั่วๆไป โดยให้พยายามจับใจความสำคัญของเรื่อง การฟังรายละเอียดของเรื่องโดยฝึกข้อความจากสั้นและง่ายไปสู่ข้อความที่ยาวขึ้นและยากขึ้น
There is a focus on further major type of scientific discourse with particular application in general science: The language associated with the concepts of cause and effect, sequence of events / process, function, purpose / method / means, shape / form / appearance and proportion / frequency / probability. Also further development of listening competence: the language of science and news-reporting. Tasks include note-taking from listening, listening for the main idea of a text and the important details of a text.
วทภษ ๑๘๑ การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการนำเสนอ ๒ (๒-๐)
SCLG 181 Public Speaking and Presentations 2 (2-0)
พื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษ วิธีการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการผ่อนคลาย การควบคุมจังหวะการหายใจ การออกสำเนียงชัดเจน การพูดได้ จังหวะและการพูดด้วยเสียงก้องกังวาน ทักษะการนำเสนอ อุปกรณ์สื่อช่วยต่างๆ รู้จักการลดความเครียด การใช้ท่าทางประกอบ การรู้จักควบคุมคำถามและการตอบคำถาม นักศึกษาต้องพูดการนำเสนอหน้าชั้น ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของงานในวิชานี้
Basic English pronunciation. Principles of effective speaking such as relaxation, breath control, articulation, breath control, articulation, resonance and projection. Presentation skills including preparation, audio and visual aids, overcoming stress, gestures, handling questions and answers. Students are expected to deliver an oral presentation as part of the class work.
วทภษ ๑๘๒ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐)
SCLG 182 Reading Skills 3 (3-0)
เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจจากเอกสารภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ทักษะและกลวิธีการอ่าน การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในเอกสารภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ
Reading comprehension of numerous types of written materials in English; reading skills techniques; analysis of the structure and language used in different English reading materials.
วทภษ ๒๓๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ๓ (๒-๑)
SCLG 231 Intermediate University English I 3 (2-1)
การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด เนื้อหาเชิงวิชาการภาษาอังกฤษโดยวิธีการวิเคราะห์การใช้ภาษาในรูปแบบที่เป็นทั้ง linear และ non-linear รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์คำศัพท์ทั่วไปและกึ่งเทคนิค ฝึกทักษะในการเขียนระดับประโยคและระดับการเขียนย่อหน้า และการสรุปใจความ โดยเน้นการใช้คำเชื่อมโยงรวมทั้งดูความต่อเนื่องของภาษาตามหน้าที่ และความหมายของเนื้อหาในบริบท วิชานี้จัดให้มีการอ่านนอกเวลาเป็นการเสริมทักษะในการอ่าน
Reading comprehension through discourse analysis of linear and non-linear academic texts; expansion of technical vocabulary; summarization of texts. Paragraph level writing with focus on coherence, cohesion, inter-sentence connectors, and discourse markers, plus limited opportunity for scientific and business writing. Listening comprehension based on socially relevant dialogues and mimi-lectures in students' field of study.
วทภษ ๒๓๒ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง ๒ ๓ (๒-๑)
SCLG 232 Intermediate University English II 3 (2-1)
การอ่านจับใจความแต่ใช้บทเรียนที่มีความยากขึ้น โดยการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการเขียนย่อหน้าในระดับสูงขึ้น รวมทั้งการฟัง จับใจความ การบรรยายที่ยากขึ้น
Reading comprehension of more advanced academic texts through more extensive analysis and discussion of contents; greater expansion of technical vocabulary; summarization of texts. Also there is multiparagraph level writing combining various types of discourse, and listening comprehension based on longer lectures involving topic in students' field of study.
วทภษ ๒๘๒ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง ๒ ๓ (๓-๐)
SCLG 282 Academic Writing 3 (3-0)
การเขียนเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ เช่น การเขียนรายงานทางเทคนิค การเขียนรายงานโครงการ และบทความวิจัย รูปแบบของการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ รูปแบบโครงสร้างและกลไกในการเขียนงานเผยแพร่ทางวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เช่น ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน)
Writing for academic purposes, such as writing technical reports, project reports and research papers. Bibliography formats, citation skills, organization and mechanics for published works in Computer Science.
วทภษ ๔๐๒ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒ (๒-๐)
SCLG 402 Business English 2 (2-0)
ภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิชาภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพในการฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ รวมทั้งนักศึกษาวิทยาศาสตร์ปีที่ ๓ และ ๔ เพื่อการพูดและเขียนภาษาในเชิงธุรกิจ นักศึกษาจะได้รับการฝึกหัดในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง ๒ ทักษะเพื่อใช้ในการธุรกิจเมื่อจบการศึกษาแล้ว
Business English - a professionalization course in communication Business English skills for ๓rd and ๔th year science students and ๑st, ๒nd, ๔th, and ๕th year medical students. The course will include an introduction to spoken and written English used in business. Students will be asked to participate in task-based activities which will highlight both the need for business English and require is use.
วทภษ ๔๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสังคม ๒ (๒-๐)
SCLG 403 Social English 2 (2-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสังคม เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ และนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕
Social English - a profession course in communication skills for 3rd and 4th year science students and 1st, 2nd, 3th, and 4th year medical students.
๓) กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน ๒ (๒-๐)
SHHU 108 Human Relations and Self Development 2 (2-0)
หลักและวิธีการมนุษยสัมพันธ์ และการพัฒนาตนเองตามคำสอนของพุทธศาสนา เช่น วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน และสมาชิกในสังคม ศิลปะการทำงานร่วมกัน การบริหารงานตามหลักคำสอนพุทธศาสนา การปลูกสร้างสัมมาทิฐิและอุดมคติในการทำงาน วิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา
A study of principles and methods of proper human relations and of self development in accordance with Buddhist perspective including arts of team working, administration and cultivating right views and attitudes towards oneself and others for harmonious life skills. Buddhist mediation is also included.
สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐)
SHHU 118 Humanities and Society 2 (2-0)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยศาสตร์กับสังคม เน้นอารยธรรมสำคัญของโลกที่แผ่ขยาย และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ ในด้านศาสนา จริยธรรม วรรณคดี สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดนตรี อาหาร วิถีชีวิต วัฒนธรรยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน
Relationships between Humanities and society with an emphasis on world's great civilizations that expand and influence the cultures with respect to their religion, morality, literature, architecture, sculpture, painting, music, food, way of life. Culture in the age of globalization The influences people's way of life at present.
สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ (๒-๐)
SHHU 125 Professional Code of Ethics 2 (2-0)
แนวความคิดและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง นักธุรกิจแพทย์ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ฯลฯ ประเด็นปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขปัญหา
Concepts and ethics of various professionals: journalists, politicians, businessmen, physicians, government officials, policemen, soldiers, etc, Ethical dilemmas in professions and solutions.
สมมน ๑๒๖ มนุษย์กับการพัฒนา ๒ (๒-๐)
SHHU 126 Human and Development 2 (2-0)
แนวคิด ทฤษฎี และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตการทำงานในระดับบุคคลและองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงาน
Concepts, theories, and skills concerning human resource development, quality of work life in individual and organizational levels for enhancing work efficiency and quality of work life.
๔) กลุ่มวิชาบริหารจัดการ
จกสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป ๓ (๓-๐)
MGID 101 Administration and General Management 3 (3-0)
เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และการบัญชีบริหาร โดย ๓ วิชานี้จะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การบริหารและการจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จำต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้การบริหารนั้นสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันความรู้ทางด้านการจัดการก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการดำเนินงานและบริหารงานบุคคลภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ความเข้าใจทางการบัญชีบริหารมีความสำคัญในการจัดหาข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการกระตุ้นการทำงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
An interrelated study of economics, management, and managerial accounting which are the foundation for the efficiency in organization management. Knowledge in Economic is required to ensue that the organization management is in line with the national social and economic development plan. While knowledge in management is necessary for planning, policy making, administration and human resource management in organization. In addition, understanding of managerial accounting is important in providing information for financial planning and decision making as well as motivating the staff in order to attain the organization's goals.
๕) กลุ่มวิชาพลศึกษา
สมศษ ๑๐๑ กิจกรรมพลศึกษา-ว่ายน้ำ ๑ (๐-๑)
SHED 101 Physical Education Activity-Swimming 1 (0-1)
ประวัติความเป็นมา และความรู้ทั่วไปของการว่ายน้ำ ประโยชน์และคุณค่าของการว่ายน้ำ การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการว่ายน้ำ ทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กติกาการว่ายน้ำ
History and introduction of swimming, significance and values of swimming, potential promotion for swimming, basic skills and rules of swimming.
สมศษ ๑๑๔ กิจกรรมพลศึกษา-ลีลาศ ๑ (๐-๑)
SHED 114 Physical Education Activity-Social Dance 1 (0-1)
ประวัติความเป็นมา และความรู้ทั่วไปของการลีลาศ ประโยชน์และคุณค่าของการลีลาศ การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการลีลาศ ทักษะการลีลาศขั้นพื้นฐาน มรรยาทในการลีลาศ
History and introduction of social dance, significance and values of social dance, potential promotion for social dance, players, basic skills and rules of social dance.
สมศษ ๑๑๗ กิจกรรมพลศึกษา-แบดมินตัน ๑ (๐-๑)
SHED 117 Physical Education Activity-Badminton 1 (0-1)
ประวัติความเป็นมา และความรู้ทั่วไปของกีฬาแบดมินตัน ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาแบดมินตัน การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการเล่นแบดมินตันพื้นฐาน ทักษะการเล่นแบดมินตันขั้นพื้นฐาน กติกาการเล่นแบดมินตัน
History and introduction of badminton, significance and values of badminton, potential promotion for badminton playing, basic skills and rules of badminton playing.
สมศษ ๑๑๘ กิจกรรมพลศึกษา-เทนนิส ๑ (๐-๑)
SHED 118 Physical Education Activity-Tennis 1 (0-1)
ประวัติความเป็นมา และความรู้ทั่วไปของกีฬาเทนนิส ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาเทนนิส การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับนักเทนนิส ทักษะการเล่นเทนนิสขั้นพื้นฐาน กติกาการเล่นเทนนิส
History and introduction of tennis, significance and values of tennis, potential promotion of tennis players, basic skills and rules of tennis playing.
สมศษ ๑๒๕ กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล ๑ (๐-๑)
SHED 125 Physical Education Activity-Volleyball 1 (0-1)
ประวัติความเป็นมา และความรู้ทั่วไปของกีฬาวอลเลย์บอล ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาวอลเลย์บอล การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการเล่นวอลเลย์บอล ทักษะการเล่นวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน กติกาการเล่นวอลเลย์บอล
History and introduction of volleyball, significance and values of volleyball, potential promotion for volleyball playing, basic skills and rules of volleyball playing.
สมศษ ๑๒๖ กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง ๑ (๐-๑)
SHED 126 Physical Education Activity-Petanque 1 (0-1)
ประวัติความเป็นมา และความรู้ทั่วไปของกีฬาเปตอง ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาเปตอง การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการเล่นเปตอง ทักษะการเล่นเปตองขั้นพื้นฐาน กติกาการเล่นเปตอง
History and introduction of petanque, significance and values of petanque playing, potential promotion for petanque playing, basic skills and rules of petanque playing.
หมวดวิชาเฉพาะ
๑) กลุ่มวิชาแกน
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐)
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0)
โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี และสมดุลเคมี
Study of properties of matters and understanding via basic physical principles. Atomic structure and chemical bonding; gases, solids, liquids and solutions; stoichiometry; chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibria.
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐)
SCPY 151 General Physics I 3 (3-0)
กลศาสตร์, คลื่นและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า และแม่เหล็ก
Mechanics; wave & optics ; fluid mechanics ; thermodynamics ; electricity and magnetism.
วทคณ ๑๑๓ แคลคูลัส ๓ (๓-๐)
SCMA113 Calculus 3 (3-0)
ลิมิต อนุพันธ์ ความต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ การอินทิเกรต ลอการิทึม และเอกซโปแนนเชียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเปอบอลิคผกผัน เทคนิคในการอินทิเกรต การประยุกต์การอินทิเกรต อินทิกรัล อิมพรอเพอร์ กฎลอพิทัล ฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว
Limits ; Differentiation ; Continuty ; Applications of differentiation ; Integration ; Logarithm and exponential fucntions; techniques of integration ; Applications of integration ; Improper integrals ; L'Hospital ' s rules : Fucntions of several variables.
วทชว ๑๐๖ ชีววิทยาทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐)
SCBI 106 General Biology I 3 (3-0)
แนวความคิดพื้นฐานทางชีววิทยา โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ การถ่ายทอดพลังงานและเมทาบอลิซึม การสืบพันธุ์ของเซลล์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม ยีนในระดับโมเลกุล ชีววิทยาเชิงประชากร วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ
Basic concepts of biology, cell structure and function, energy and metabolism, cellular reproduction, principles of heredity, molecular biology of gene, population genetics, evolution, and ecology
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๑)
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-1)
ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
Microscopy, cell structure and function, tissue, cell division, ecology and natural selection. Inquiries of laboratory are included.
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐)
SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ ธาตุแทรนซิชัน และสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีนิวเคลียร์ และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Ionic equilibria ; principles of electrochemistry; periodic properties of representation and transition elements, coordination compound , nuclear chemistry ; organic chemistry (functional groups ,nomenclature, general properties, reactions).
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๓ (๓-๐)
SCCH 118 Chemistry Laboratory 1 (0-1)
เทคนิคทั่วไป การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและวิเคราะห์ปริมาณ และการทดลองที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย
General techniques in chemistry, simple qualitative and quantitative analysis, Some experiments that are related to lectures
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๑)
SCPY 110 Physics Laboratory I 1 (0-1)
การทดลองระดับเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๑, ๑๕๒) หรือหลักการฟิสิกส์ ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๓, ๑๕๔) นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ
Elementary level of experiments are designed to accompany some topics in General Physics I, II (SCPY 151, 152). Laboratory examination is required.
วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐)
SCPY 152 General Physics II 3 (3-0)
อิเล็คโทรนิกส์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์
Electronics ; Relativity: Quantum mechanics ; Atomic physics ; Nuclear physics
วทคณ ๑๑๔ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐)
SCMA 114 Ordinary Differential Equation 3 (3-0)
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำให้รู้จักกับสมการอนุพันธ์ธรรมดา สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ใช้สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ใช้สมการอันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูง ๆ
Complex variables ; Introductions to ordinary differential equations Linear first order differential equations Nonlinear first order differential equations ; Applications of first order equations Second order linear equations ; Higer order linear equations
วทคณ ๑๑๔ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐)
SCMA 114 Ordinary Differential Equation 3 (3-0)
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำให้รู้จักกับสมการอนุพันธ์ธรรมดา สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ใช้สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ใช้สมการอันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูง ๆ
Complex variables ; Introductions to ordinary differential equations Linear first order differential equations Nonlinear first order differential equations ; Applications of first order equations Second order linear equations ; Higer order linear equations
วทชว ๑๐๘ ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐)
SCBI 108 General Biology II 3 (3-0)
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ ได้แก่ โมเนรา โพรทิสตา เห็ดรา พืช และสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของเอ็มบริโอ การสร้างอวัยวะ โครงสร้างของร่างกายสัตว์และหน้าที่ ได้แก่ การได้มาซึ่งอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน การควบคุมของสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย ฮอร์โมนและระบบประสาท
Classification and diversity of Monera, Protista, Fungi, plants and animals; reproduction, embryo development and organogenesis; animal form and function, such as food procurement and digestion, respiratory system, circulatory system,excretory system, immune system, homeostasis, hormones, and nervous system.
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๑)
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-1)
ทักษะการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และชนิดที่มีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาของการเจริญ ฮอร์โมนกับสภาวะสมดุลของร่างกาย ระบบประสาทกับการควบคุมการทำงานของร่างกาย
Classification of plants, invertebrates and chordates; process of development and regeneration, anatomy of frog, hormone control and homeostasis, nervous system and control. Laboratory examination is required.
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ๓ (๓-๐)
SCCH 121 Basic Organic Chemistry 3 (3-0)
การจำแนกสารอินทรีย์และการเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี รายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติ การเตรียม ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอนชนิด อะลิฟาติกและอะโรมาติก สารฮาโลเจน อัลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารอะมีน สารประกอบจำพวกคาร์โบไฮเดรท กรดอัลฟาอะมิโน โปรตีน ลิปิด และ กรดนิวคลีอิก
Classification of organic compounds, nomenclature and stereochemistry; properties, preparations , reaction and uses of the following : aliphatic and aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, amines: carbohydrates, amino acids, proteins, lipids, and nucleic acids.
วทคม ๒๑๔ เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน ๒ (๒-๐)
SCCH 214 Fundamental Analytical Chemistry 2 (2-0)
การจัดการข้อมูลหลักเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือทางด้านไฟฟ้าเคมี และเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เทคนิคการแยกสาร
Introduction; data handing ; fundamentals of weighing and related measurement; volumetric methods, electrochemical metods, spectrophotometri metods, seperation techniques
วทคม ๒๑๙ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ๑ (๐-๑)
SCCH 219 Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-1)
การจัดการข้อมูลหลักเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือทางด้านไฟฟ้าเคมี และเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เทคนิคการแยกสาร
Introduction; data handing ; fundamentals of weighing and related measurement; volumetric methods, electrochemical metods, spectrophotometri metods, seperation techniques
วทคม ๒๑๙ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ๑ (๐-๑)
SCCH 219 Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน วทคม ๒๑๔ เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
การใช้เครื่องแก้วและเครื่องชั่ง การเตรียมสารละลายและปรับให้เป็นสารละลายมาตรฐานเทคนิคการไทเทรตสารละลายประเภทต่างๆ การใช้เครื่องวัด pH วิธีวิเคราะห์โดยการวัดสี
Use of glassware and balance, solution preparation and standardizations, titration techniques, use of pH meter, colorimetry
สววท ๒๐๐ นิเวศวิทยา ๓ (๒-๑)
ENST 200 Ecology 3 (2-1)
แนวความคิด ทฤษฎี คำจำกัดความเกี่ยวกับระบบนิเวศ ระบบและการเปลี่ยนแปลง ระดับโภชนาการและการให้อาหาร ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร วัฎจักรชีวธรณีเคมี สมดุลและการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการและการปรับตัว ประชากรและสังคม ผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบนิเวศ
Concepts, theories, definition of ecology System and change Trophic level and food feeding Food chain Food web Geobiochemical cycle Equilibrium of ecology and ecological change Evolution and adaptation Population and community Effect of human being on ecology
สววท ๒๐๑ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐)
ENST 201 Environmental Engineering 3 (3-0)
หลักการด้านคุณภาพน้ำ กระบวนการบำบัดน้ำ ลักษณะเฉพาะของน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
Principle of water quality Water treatment process Wastewater characteristics Wastewater treatment process Solid waste management Hazardous waste management Air pollution and noise control
สววท ๒๐๒ ภูมิสารสนเทศสำหรับสิ่งแวดล้อม ๓ (๒-๑)
ENST 202 Geoinformatics for Environment 3 (2-1)
หลักการทางภูมิสารสนเทศและวิธีการในด้านสิ่งแวดล้อม แผนที่และกระบวนการทางภูมิสารสนเทศ ระบบอ้างอิง ระบบพิกัด องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส) และฟังก์ชัน หลักมูลการสำรวจระยะไกล หลักมูลระบบค้นหาพิกัดด้วยดาวเทียม (จีพีเอส) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Principles of geoinfomatics and methods in environmental field Map and geoinfomatics processes Reference system Coordinate systems Components of Geographic Information System (GIS) and function Fundamental of Remote Sensing Fundamental of Global Positioning System (GPS) Process related to the environmental studies
สววท ๒๐๓ เคมีสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐)
ENST 203 Environmental Chemistry 3 (3-0)
แหล่งที่มา ปฏิกิริยา การเคลื่อนย้าย ผลกระทบ และสภาวะของสารเคมีต่างๆในน้ำ ดิน และอากาศ ลักษณะเฉพาะ และการเกิดปฏิกริยาระหว่างองค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อม ตัวแทนของวงจรทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง วงจรของคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ กำมะถัน สมบัติทางเคมีและกายภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น สารละลายและความสามารถในการละลายน้ำ สมดุลในสารละลาย ลักษณะความเป็นกรด-ด่าง กระบวนการออกซิเดชัน / รีดักชัน แร่และเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ถ่านหิน และปิโตรเลียม
Sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species in water, soil, and air environments Characteristics and interactions between the environmental components Representation of environmental cycles Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulphur cycles Chemical and physical properties associated with water; solutions and solubility, equilibria in solution, acid / base characteristics, oxidation / reduction processes Ores and fossil fuels, coal and petroleum
สววท ๒๐๓ เคมีสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐)
ENST 203 Environmental Chemistry 3 (3-0)
แหล่งที่มา ปฏิกิริยา การเคลื่อนย้าย ผลกระทบ และสภาวะของสารเคมีต่างๆในน้ำ ดิน และอากาศ ลักษณะเฉพาะ และการเกิดปฏิกริยาระหว่างองค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อม ตัวแทนของวงจรทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง วงจรของคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ กำมะถัน สมบัติทางเคมีและกายภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น สารละลายและความสามารถในการละลายน้ำ สมดุลในสารละลาย ลักษณะความเป็นกรด-ด่าง กระบวนการออกซิเดชัน / รีดักชัน แร่และเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ถ่านหิน และปิโตรเลียม
Sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species in water, soil, and air environments Characteristics and interactions between the environmental components Representation of environmental cycles Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulphur cycles Chemical and physical properties associated with water; solutions and solubility, equilibria in solution, acid / base characteristics, oxidation / reduction processes Ores and fossil fuels, coal and petroleum
สววท ๒๐๔ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ๓ (๒-๑)
ENST 204 Environmental Microbiology 3 (2-1)
หลักการ แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา เมตาบอลิซึม และการเจริญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโมเนรา โปรติสตาและเห็ดรา วิธีการและปัจจัยในการควบคุมจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การแยกและตรวจวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้ำ อากาศ และดิน บทบาทและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม บทบาทของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
Principles, basic concepts and techniques of environmental microbiology including; morphology, physiology, metabolism and growth of organisms in Kingdoms of Monera, Protista and Fungi Methods and factors influencing in microbial control in the environment Types, isolation and determination of microorganisms in the environment including; water, air and soil Roles and relation of microorganisms to the environment Roles of microorganisms related to biodegradation of environmental contaminated substances
สววท ๒๐๕ คุณภาพน้ำและน้ำเสีย ๓ (๒-๑)
ENST 205 Water and Wastewater Quality 3 (2-1)
แนวคิดพื้นฐานทางด้านปริมาณวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของน้ำและน้ำเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ำและน้ำทิ้ง การเก็บและเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของน้ำและน้ำเสีย เช่น ความขุ่น สี พี-เอช การนำไฟฟ้า สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง คลอรีนตกค้าง คลอไรด์ ออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ซีโอดี
Basic concepts in quantitative analysis Water and wastewater characteristics Water and effluent quality standards Water sampling and storage Analysis of water and wastewater characteristics: turbidity, color, pH, conductivity, acidity, alkalinity, hardness, residual chlorine, chloride, DO, BOD, COD
สววท ๒๐๖ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ๓ (๓-๐)
ENST 206 Environment and Resource Management System 3 (3-0)
หลักการด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประชากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การลดแหล่งและการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วงจรชีวิต การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
Principles of environment and resource management system Environmental law and policy Population and environment Environmental economics Source reduction and recycling System of environmental management Life cycle analysis Health impact assessment Environmental risk assessment
สววท ๓๐๐ การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๓ (๒-๑)
ENST 300 Environmental Quality Monitoring 3 (2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน สววท ๒๐๕ คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
ความรู้พื้นฐาน ความสำคัญ และการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และอื่นๆ การจัดทำและการเก็บสะสมตัวอย่างทั้งในน้ำ ดิน หิน พืช สัตว์ วิธีการวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล
Basis knowledge, the importance and the analysis of representative samples analysis for environmental quality monitoring using physical, chemical and biological parameters etc. Handling and storage of sample from water, soil, plant and animal The analytical methods and data interpretation
สววท ๓๐๑ สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐)
ENST 301 Environmental Statistics and Research Methodology 3 (3-0)
แนวคิดและกระบวนการ และวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม และสถิติศาสตร์ หลักมูลการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัย การเฟ้นหาและเลือกหัวข้อที่ทำวิจัยได้ การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการอธิบายปัญหาในเบื้องต้น การทบทวนเอกสารที่เหมาะสม การวางแผนการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การกำหนดสมมติฐานการวิจัย รูปแบบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย เอกสารอ้างอิงและเรื่องที่เกี่ยวข้อง และการอ้างอิงแหล่งข้อมูล วิธีการนำเสนอผลการวิจัย หลักมูลสถิติสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมได้แก่ สถิติเชิงพรรณา สถิติเชิงอนุมานอันประกอบด้วย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
Concepts and process and environmental research methodology and statistics Fundamental of research Identifying problem Selecting a researchable topic and determining of research problems review of the appropriate literature Research planning Defining a research objective, scope, hypothesis type of research design, research instrument, sampling techniques, data collection, measurement and analysis of data Writing research proposal, research report, references and relevant literature, and bibliography Methods of research presentation Fundamental of environmental statistic in environmental research; descriptive statistic, inferential statistic such as estimation, hypothesis testing for mean, analysis of variance, chi-square test, simple regression and correlation
สววท ๓๐๒ การวิเคราะห์มลพิษ ๓(๒-๑)
ENST 302 Pollution Analysis 3 (2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน สววท ๓๐๐ การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะ อากาศ เสียง สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่สร้างปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การทดสอบความเป็นพิษ การจัดตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล
Practices on environmental pollution concerning to solid waste, air, noise, organic and inorganic pollutants relating to environmental pollution problems Toxicity tests Data sampling Sample preservation and sampling analysis Data Evaluation
สววท ๓๐๓ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐)
ENST 303 Environmental Impact Assessment 3 (3-0)
ความรู้ในเรื่องหลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คำจำกัดความ ประวัติและกฎหมายเกี่ยวกับอีไอเอ เครื่องมือสำหรับประเมินผลกระทบ หลักการของอีไอเอในทางการใช้ทางกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต กรณีศึกษา
Knowledge on principle of environmental impact assessment (EIA) Definition History and law related to EIA Tools for impact evaluation Principles of EIA on physical, biological, human use and quality of life Study cases
สววท ๓๙๑ การฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อม ๒ (๐-๒)
ENST 391 Environmental Practicum 2 (0-2)
การฝึกหัดเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจากโครงการและหรือกิจกรรมต่างๆทั้งของภาครัฐหรือเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม
Practical training in the real situations related to environmental science and technology in the projects and/or activities of either public or private organization; industries, environmental policy organizations and environmental laboratory units
สววท ๔๙๑ ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๑ (๐-๑)
ENST 491 Excursions for Environmental Science and Technology 1 (0-1)
กิจกรรมของมนุษย์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ การควบคุมมลพิษทางน้ำและอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการฟื้นฟู หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของสาธารณะ การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
Human activities and technologies affecting environmental conditions Water and air pollution control for manufacture Solid and hazardous waste management Remiadiation technologies Other relating topics i.c. natural resources management public participation conservation of art and culture
สววท ๔๙๖ โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๓ (๐-๓)
ENST 496 Project in Environmental Science and Technology 3 (0-3)
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับแขนงวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาหัวข้อโครงการ การค้นคว้าข้อมูล การวางแผน และการเก็บข้อมูล การประเมินผล การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงาน
Research project in environmental science and technology Research issues related to resource conservation, environmental technology and environmental informatics concentrations Research tasks including; searching for project title, literature review, planning, data collection, data interpretation, report writing and presentation
999 Phuttamonthon Road, Phuttamonthon, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand 
Copyright © 2002-2006, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, All Rights reserved