pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

รับตรงปี 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 6 ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 3-26 พฤศจิกายน 2557 ทาง www.mahidol.ac.th/directadmission (เลือก menu "มหิดลรับตรง")

โดยศึกษาข้อมูล >>ระเบียบการรับสมัคร<<

ประกวดกังหันลม

การประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลม เทคโนโลยีต่ำ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการสร้างสิ่งประดิษฐ์กังหันลม ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.chaipat.or.th หรือ www.facebook.com/themakerthailand

research talk

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน"

วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)
[ดาวโหลดโปสเตอร์]

cmmu


ความร่วมมือระหว่าง Natural Resources Department, Cornell University และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[More Information]

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
19 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนานโนบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนพ.วิพุธ พลูเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและนพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนานโนบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ผศ. ลือพล ปุณณกันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. กมลาภรณ์ คนองเดช ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่คณะร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็น “พลังร่วมของสังคม” บนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ดังนี้ ๑. ด้านวิชาการ ๑.๑ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือจัดกิจกรรมต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความเท่าทันในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการระดม ความคิดเห็นร่วม และการส่งเสริมการวิจัยร่วมกัน ๒. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย ๒.๑ ให้การสนับสนุนวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มทักษะทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ๒.๒ ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย โดยจัดการฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการ ๓. ด้านการบริหารจัดการ ๓.๑ ร่วมประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคนโยบายและการเมือง ภาควิชาการและวิชาชีพ และภาคประชาสังคมและธุรกิจ ของแต่ละหน่วยงานให้เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

รางวัล Outstanding Paper Award
นางสาวอรุณรัตน์ ธนน้อย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรุณรัตน์ ธนน้อย ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า หัวข้อเรื่อง Applying Eco-Efficiency Concept for the Measurement of Food Efficiency โดยมี รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากงาน 14th International Society for Business Innovation and Technology Management Conference

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
ไฟไหม้ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]
18 เม.ย. 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์Talent  ตำแหน่ง อาจารย์  [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

 • ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดเก็บตัวอย่างอากาศ) จำนวน 1 รายการ [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาซื้อ] [ตารางวงเงินงบประมาณ][รายละเอียดคุณลักษณะชุดเก็บตัวอย่าง]
 • ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาซื้อ] [ตารางวงเงินงบประมาณ]
 • ข่าวกิจการนักศึกษา
  ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ Grad Research @MU Research Expo 2014
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail