pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ การตรวจทันตกรรมนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปี 1 คณะสิ่งแวดล้อม ฯ

ประชาสัมพันธ์ การตรวจทันตกรรมนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปี 1 คณะสิ่งแวดล้อม ฯ
[ดาวโหลดรายละเอียดเวลานัดหมายและการเตรียมตัว]

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : Power Green Camp 12
เปิดรับสมัครเยาวชนระดับ ม.4- 5 สายวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 [เว็บไซต์โครงการ]

รับบัณฑิตศึกษารอบที่สาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ทุกหลักสูตร)
สมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560
[ดูข้อมูลหลักสูตรของคณะ][ข้อมูลการรับสมัคร]

green office

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001
ระหว่างวันที่ 31 ก.ค -1 ส.ค 2560
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th
 [ใบสมัคร] [แผ่นพับ]

อบรมคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย"
7-9 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R"
28-29 สิงหาคม 2560
รายละเอียด+สมัครเข้าร่วมอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 หลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 หลักสูตร
1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จัดในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 [ข้อมูลการอบรม]
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จัดในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560 [ข้อมูลการอบรม]
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2441-5000 ต่อ 3344 หรือ 2110 หรืออีเมล girenoffice@gmail.com และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://giren.weebly.com/

Mahidol University Profile 2016

mu profileดาวโหลดเอกสาร Mahidol university profile 2016

ผลงานวิจัยพร้อมนำไปใช้ประโยชน์

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์และสัมประสิทธิ์พืชของข้าวไทย


วอเตอร์ฟุตพริ้นท์และสัมประสิทธิ์พืชของข้าวไทย โดย รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล และคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล

การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการผลิตอ้อยด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและเถ้าลอยเบา


การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการผลิตอ้อยด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและเถ้าลอยเบา โดย ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ

green office

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)
โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต

การเพาะเลี้ยงและปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ

การเพาะเลี้ยงและปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตร
โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง
โดย ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสม ในพื้นที่ซ้อนทับ

นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสม ในพื้นที่ซ้อนทับ (The ecology of the white-handed gibbon, pileated gibbon and their hybrids in a contact zone)
โดย Dr. Norberto Asensio

มาตรการประหยัดพลังงาน กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 159/2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก Green and Clean Hospital โดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 19/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
ปรับปรุงกฎหมาย...เพื่ออนาคตป่าไม้ไทย

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

ร่วมถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 45 รูป


30 พฤษภาคม 2560
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 45 รูป จาก 9 วัด ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
EN Tube
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
บริการภูมิสารสนเทศ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ISO 14001 (Intranet)

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

09 มิ.ย. 2560 :: URGENTLY REQUIRED ตำแหน่ง Foreign Expert [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

19 เมษายน 2560 :: ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบี ชั้น1-3 ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยฯ ลำปาง จำนวน 1 งาน [เอกสารประกวดราคา]

ข่าวกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • ทุนสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฯ
 • Graduate Student Academic Presentation Grant (in Thailand and Abroad)
  [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  31 พ.ค. 2560: ปิดดำน้ำชม"ปะการัง"ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
   

  ที่อยู่คณะ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล,นครปฐม 73170 โทรศัพท์ +66-2441-5000 Fax: 66 2441 9509-10

  Address
  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
  999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170 Tel. +66 2441 0211,+66 2441 5000 Fax: 66 2441 9509-10

  เส้นทางมาคณะ | site map | Stat