pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

Power green camp 10

เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างผลงานตำรา กับเส้นทางผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 -11.30 น. ณ ห้องประชุม 1103

:: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Power green camp 10

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ Power Green Camp 10
ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม

:: website ค่าย

หลักสูตรสำนักงานสีเขียว และ หลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

อบรม หลักสูตรสำนักงานสีเขียว และ หลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
วันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2558
ณ ศทสล. จังหวัดลำปาง (ศูนย์ผาลาด)

:: รายละเอียดการอบรม

หลักสูตร ISO 14001:2015

อบรม หลักสูตร ISO 14001:2015
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศาลายา

:: รายละเอียดการอบรม

cmmu


ความร่วมมือระหว่าง Natural Resources Department, Cornell University และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[More Information]

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย”
08 ตุลาคม 2558

8 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวแนะนำความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย” โดยมี ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กลไกความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย” โดย นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย” โดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายสำราญ ภูอนันตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG และ ดร.มารยาท สมุทรสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ การผลิต และบริการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในงานยังประกอบด้วย การให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยโดยเน้นไปใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Healthcare engineering and lifestyle industrial management ผู้นำอภิปรายกลุ่มโดย ภก.เชิญพร เต็งอำนวย ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม, ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายแพทย์ฆนัท ครุฑกูล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2) Global sustainability planning and infrastructure management ผู้นำอภิปรายกลุ่มโดย นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ รองเลขาธิการงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.สราวุธ เวชกิจ, ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3) Digital engineering and service innovation ผู้นำอภิปรายกลุ่มโดย นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ประธานสถาบันเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม, รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความชื่นชมสภาอุตสาหกรรมไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ตระหนักถึง ความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม และร่วมกันจัดงานสัมมนานี้ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้มีเวทีในการระดมมุมมอง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งแต่ละท่านมาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เชื่อว่าวันนี้จะได้มุมมองจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่หลากหลาย และเกิดเป็นยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทย พิธีปิด นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวสรุปแนวทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือ ที่สรุปได้จากการสัมมนาครั้งนี้ พร้อมทั้งมุ่งเน้นที่จะให้ความร่วมมือในการผลักดันยุทธศาสตร์จากการสัมมนาครั้งนี้สู่นโยบายระดับประเทศต่อไป

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา

รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
เปิดปม : มหิงสาป่าตะวันตก

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]
02 ก.ย. 2558 :: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์ [ไฟล์ประกาศแนบ]
25 ก.ย. 2558 :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ไฟล์ประกาศแนบ]
08 ต.ค. 2558 :: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย นักวิชาการศึกษา และวิศวกร [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

1 ต.ค. 2558 :: ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 รายการ [เอกสารประกวดราคา][ตารางแสดงวงเงิน]

1 ต.ค. 2558 :: ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ชุด [เอกสารประกวดราคา][ตารางแสดงวงเงิน][เอกสารประกวดราคาเช่า]

ข่าวกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

  • ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558
  • ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2558 [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

    ข่าวสิ่งแวดล้อม
    ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

    [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
  • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ