ข่าวสิ่งแวดล้อม
e-mail หากสนใจส่งข่าวสิ่งแวดล้อม แจ้งได้ที่ เวปมาสเตอร์ enwww@mahidol.ac.th

แม่ฮ่องสอนรับมือ"หมอกควัน"เหตุจากคน หนุนทำแผนป้องไฟป่า-คุมไม่ได้ฝนลดลง

ข่าวสดรายวัน
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6669

แม่ฮ่องสอน - นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จนเป็นที่มาของคำขวัญเมือง 3 หมอก มีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเกิดความเสียหายทางธุรกิจอันเนื่องจากเครื่องบินไม่สามารถเข้าไปสู่จังหวัดได้ ทางจังหวัดดำเนินการป้องกันโดยวิธีแจ้งเตือนไฟ สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้าน ร่วมกับวิธีสร้างแนวกันไฟขึ้นตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หากสามารถจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วมจากประชาชนได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้มาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนยินดีทำงานร่วมกับชาวบ้าน ให้เป็นไปตามแผนจัดการภัยที่ชาวบ้านเสนอมา โดยเฉพาะในเรื่องการจัดตั้งกองทุนให้ชาวบ้านจัดการไฟป่าด้วยตนเองที่คาดว่าจะเริ่มได้ในปี 2553

นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้จัดการโครงการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาหมอกควัน ให้ประสบความสำเร็จ ต้องเชื่อมโยงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้ากับชุมชน ด้วยวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาอันเป็นประชากรส่วนใหญ่ในแม่ฮ่องสอน จำเป็นต้องใช้ "ไฟ" ในการทำการเกษตร หากรัฐใช้วิธี "ห้าม" หรือ "จับกุม" ก็ยังคงเกิดการลักลอบ จึงควรให้ "ความรู้" กับชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ใช้วิธีลดปริมาณเชื้อเพลิงซึ่งก็คือใบไม้แห้งจากการผลัดใบของต้นไม้ในหน้าแล้ง การทำแนวกันไฟ และการชิงเผา ชาวบ้านก็จะใช้พื้นที่ได้ รัฐก็จะควบคุมปัญหาได้

ด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยน แปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโลกร้อน แต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับภูมิอากาศ หากควบคุมไม่ได้จะส่งผลให้ปริมาณฝนลดลง 2 ม.ม.ต่อวันในช่วงหน้าแล้งในเดือนเมษายน ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นและปริมาณฝนรวมลดลงถึง 50% ความชื้นลดลงในเขตอำเภอแม่สะเรียง และสบเมย

"แนวทางการจัดการไฟป่าต้องควบคุมผ่านวิธีจัดการกับพื้นที่ เชื้อเพลิงและใช้ความรู้ทางวิชาการ แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแรกในภาคเหนือที่ใช้แบบจำลองสภาพภูมิอากาศแบบรายละเอียดสูง เพื่อคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคต เมื่อนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาในเรื่องสาเหตุของการเกิดไฟ จากวิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ให้ชาวบ้านจัดทำแผนป้องกันไฟแบบผสมผสาน แทนป้องกันไม่ให้เกิดไฟเพียงอย่างเดียว"


e-mail หากสนใจส่งข่าวสิ่งแวดล้อม แจ้งได้ที่ เวปมาสเตอร์ enwww@mahidol.ac.th