29 ธันวาคม 2553::นักวิจัย ม.มหิดล คว้า 6 รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2553

29 ธันวาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว เรื่อง รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2553 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2553 ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ของ ม.มหิดล โดยได้รับรางวัลระดับดีเด่น สาขาสังคมวิทยา เรื่อง”โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก” ของ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมฯ และคณะ โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี เป็นหนึ่งในคณะทำงาน นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในระดับดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเหรียญเงิน จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


27 ธันวาคม 2553::สภาอาจารย์ เลี้ยงปีใหม่ 2554

27 ธันวาคม 2553 สภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ นำโดย ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต ประธานสภาอาจารย์ และ ผศ.ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ประธานสภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2554 ณ ร้านอาหารส้มแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ


22 ธันวาคม 2553::ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2554

22 ธันวาคม 2553 ชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2554 ณ ชั้นล่าง อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ กิจกรรมช่วงเช้า สนุกสนานกับเกมส์เสียบเสียว ฮูลาฮูป เก้าอี้ดนตรี และการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ระหว่างทีมสีเขียวและสีชมพู ต่อด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมกันนั้นได้ร่วมกันจับสลากแลกของขวัญ และลุ้นรับรางวัลพิเศษ ที่ผู้มีอุปการะคุณทั้งที่เป็นอาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร และบริษัท ห้างร้านต่างๆ นำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บรรยากาศงานเลี้ยงเป็นไปด้วยความครึกครื้น สนุกสนาน


20 ธันวาคม 2553::อธิการบดีและคณะผู้บริหาร เยี่ยมคณะเพื่อจัดทำ PA

20 ธันวาคม 2553 ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับอธิการบดี พร้อมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เพื่อทำ Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุม 4228 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมฯ


17 ธันวาคม 2553::ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร ม.มหิดล

17 ธันวาคม 2553 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมขบวนพาเหรด พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 "มหิดล เกมส์" โดยมีกำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬา ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


15 ธันวาคม 2553::นิทรรศการวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศฯ

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):สทอภ. ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, สมาคมการสำรวจและการแผนที่, สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย, สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย จัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 (GeoInfotech 2010) ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษ สทอภ. กับการพัฒนาเทคโนโ415ลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย” ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์การประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในหลายสาขาทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (GIREN) ภายใต้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านภูมิสารสนเทศในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีเนื้อหานิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


13 ธันวาคม 2553::คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

13 -14 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2553 นำโดย รศ.เสาวภา พรสิริพงษ์ จากสถาบันวิจัยภาษาฯ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสำรวจคณะสิ่งแวดล้อมฯ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)


07 ธันวาคม 2553::เสวนาวิชาการ

7 ธันวาคม 2553 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. 2015" ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมฯ โดยมี วิทยากร • นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่ง ประเทศไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย • ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย มหิดล/ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดี กุล สำหรับการจัดเสวนาวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็น “ประชาคม อาเซียน” (ASEAN Community)ในปี ค.ศ.2015 รวมทั้งผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทย


05 ธันวาคม 2553::จุดเทียนชัยถวายพระพร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธ์ รองคณบดีพร้อมเจ้าหน้าที่คณะ ร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ภายในงานมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และจุดพลุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


03 ธันวาคม 2553::พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ประจำปี 2553

3 ธันวาคม 2553 คณบดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2553 ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความ สามัคคี และความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการและพนักงานที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นมหามงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ


01 ธันวาคม 2553::ประชุมสอสท

1 ธันวาคม 2553 ประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ครั้งที่ 5/2553 โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นายกสมาคมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมฯ


29 พฤศจิกายน 2553::รำลึกถึงอดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานวันคล้ายวันจากไปของรองศาสตราจารย์ดร. นาท ตัณฑวิรุฬห์ อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน ของทุกปี ในช่วงเช้าไหว้พระภูมิเจ้าที่ เคารพรูปปั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ พิธีสงฆ์และถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


24 พฤศจิกายน 2553::ร่วมงาน"มหัศจรรย์ความพอเพียง"

24 พฤศจิกายน 2553 เจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ "มหัศจรรย์ความพอเพียง" ภายใต้การดำเนินโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง ได้ประสานความร่วมมือกับพี่น้องภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต


23 พฤศจิกายน 2553::Salaya Green Fest.

23-27 พฤศจิกายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมจัดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกคณะ และสินค้าตลาดนัดสีเขียว ในโครงการ Salaya Green Fest. สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดเพื่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัย APromised Place to Live and with Nature และส่งเสริมภาพลักษณ์ The Green Campus ของมหาวิทยาลัยมหิดล


22 พฤศจิกายน 2553::อบรมนานาชาติ

22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2553 ฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Integrated Water Resources Management and Climate Change Adaptation ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมฯ


20 พฤศจิกายน 2553::ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์

20 พฤศจิกายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สวนน้ำตาลบังเละ จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ล่องเรือชมทัศนียภาพ รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน และนอกจากนี้มีพิธีมอบสิ่งของจำเป็น แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน


19 พฤศจิกายน 2553::TIEE 2010

19-21 พฤศจิกายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมจัดนิทรรศการงาน Thailand International Education Expo (TIEE) 2010 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้โดยกรมส่งเสริมการส่งออกเป็นเจ้าภาพ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน


16 พฤศจิกายน 2553::ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดูงานคณะ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ผู้เข้าอบรมรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว จัดฝึกอบรมหลักสูตร GIS เพื่อการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบท โดยนำผู้เข้าอบรมโครงการฯ ศึกษาดูงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ และเยี่ยมชมคณะ โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


15 พฤศจิกายน 2553::ประธานสภาคณาจารย์เสวนา "Research Mind"

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ผศ.ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่อง “Research Mind” และร่วมประชุมสภาคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)


10 พฤศจิกายน 2553::คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2553 เรื่อง “ความท้าทายทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม” (The Changing Environment Challenges for Society) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.สุวิทย์ ยอดมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ จากนั้นเป็นปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Changing Environment: Changing Paradigm” โดย Prof.Hermann Knoflacher, Head of the Institute for Transport Planning and Traffic Engineering, Vienna University of Technology สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การวิจัย ประสบการณ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการส่งเสริม แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยทางด้านต่างๆ ด้วย


05 พฤศจิกายน 2553::"ไทยรัฐ"สัมภาษณ์คณบดี

เช้าวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2553) นายชาติชาย ศิริพัฒน์ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ "สกู๊ปหน้า 1" เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาภัยธรรมชาติในประเทศไทย อาทิ อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งแนวคิด ปัญหา วิธีการป้องกัน การเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยธรรมชาติและแนวทางการบรรเทาสาธารณภัยหลังเกิดเหตุการณ์


03 พฤศจิกายน 2553::แถลงข่าวและเวทีวิชาการจดหมายเหตุฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ผู้แทนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวและเวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย มหิดล ครั้งที่ 1 "จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล : เกียรติภูมิแห่งแผ่นดิน" กล่าวเปิดโดย ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ณ บริเวณโถงสมเด็จพระราชบิดา สำนักงานอธิการบดี และนอกจากนี้คณะสิ่งแวดล้อมฯ ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล" อีกด้วย


19 ตุลาคม 2553::อบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนงานวิจัยฯ"

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2553 ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ" ณ ห้องประชุม 4228 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และฝึกปฎิติเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยอาจารย์และบุคลากรของคณะ ประมาณ 30 คน


18 ตุลาคม 2553::ค่ายเพาเวอร์กรีน 5

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2553 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยสร้างสรรค์ให้โลกสวย" โดยกิจกรรมตลอดสัปดาห์ของค่ายฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพจากนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง ปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย การเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การนำเสนอนิทรรศการโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


14 ตุลาคม 2553::สื่อมวลชน สัมภาษณ์อาจารณ์คณะ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 “รายการคนดีเพื่อแผ่นดิน” เข้ามาบันทึกเทป สัมภาษณ์ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา เพื่อออกอากาศในรายการ สำหรับรายการคนดีเพื่อแผ่นดิน เป็นรายการที่นำเสนอบุคคลที่ทำความความดี และเป็นประโชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยผลงานของ ผศ.ดร.จิรพล มีผลงานที่ยอมรับอย่างเด่นชัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นอย่างมาก จนได้รับโล่รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2551 และในวันเดียวกัน นายชาติชาย ศิริพัฒน์ นักข่าว สกู๊ปหน้า 1 “นสพ.ไทยรัฐ” ขอสัมภาษณ์ ผศ.ดร.จิรพล ในประเด็น เรื่อง "อากาศหนาวที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย”


13 ตุลาคม 2553::การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมอบเงินสนับสนุนประชุมวิชาการนานาชาติ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดย คุณอนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผช.ผอ. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม-วิชาการ และผู้แทน มอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ความท้าทายทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม” The Changing Environment: Challenges for Society ระหว่างวันที่ 10–12 พฤศจิกายน 2553 โดยมี ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธุ์ รองคณบดี เป็นผู้รับมอบ


12 ตุลาคม 2553::ศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี และ ดร.อรพินท์ เอี่ยมศิริ อดีตคณบดี ร่วมงานแถลงข่าว Industry Pioneer & The First of Its Kind บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสร์ช จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 โดยมีคุณวสันต์ อริยพุทธรัตน์ ศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารบริษัทไฮกริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ KEEEN สูตรทำความสะอาดพื้นผิว และขจัดคราบไขมัน ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เช่นทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทำงาน ในฝ่ายผลิต หรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำหรือบ่อดักไขมัน


07 ตุลาคม 2553::ศิริราชสัมภาษณ์คณบดี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 หน่วยอาชีวอนามัย โรงพยาบาล ศิริราช เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี ในการจัดทำหนังสือ “ความเชื่อมโยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับบริบททางสังคม” ซึ่งหน่วยอนามัยโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำหนังสือในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยสื่อ ผ่านมุมมองและแนวความคิดจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปสู่ทุกบริบททางสังคม


24 กันยายน 2553::พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2553 ณ บริเวณห้องโถงพระบรมรูปฯ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


24 กันยายน 2553::GLOBE – IPST

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 อ.ปาริฉัตร พวงมณี หัวหน้า โครงการ GLOBE สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วย รศ.ดร. จริยา สุจารีกุล ผู้เชี่ยวชาญ นส.สมรศรี กันภัย นส.สุวินัย มงคงภรณ์ และนายภัทราวุธ พุสิงห์ นักวิชาการ ได้เข้าพบเพื่อหารือ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น กับ รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว เกี่ยวกับความเป็นไปได้และแนวทางที่ GLOBE - IPST โรงเรียน ครู และนักเรียน จะเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย POPs ในลุ่มน้ำโขง ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและฝึกอบรม ด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง กำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ และคาดว่าจะเริ่มต้นราวตุลาคม 2553 รวมทั้งปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้และแนวทางที่ GLOBE - IPST โรงเรียน ครู และนักเรียน ใน จ. นครสวรรค์ จะเข้าร่วมโครงการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน ซึ่ง WMRTC จะเริ่มดำเนินการตุลาคม 2553 (โครงการ 3 ปี พ.ศ. 2554 – 2556 งบประมาณแผ่นดิน – มหาวิทยาลัยมหิดล) Contacts : ppuan@ipst.ac.th;skanp@ipst.ac.th;smong@ipst.ac.th;ppusi@ipst.ac.th;jsuch@ipst.ac.th โทร.08 1933 0392 , 0 2382 3239 ; 0 2392 4021 ต่อ 1121,1128 http://globethailand.ipst.ac.th


23 กันยายน 2553::วันสถาปนาคณะ ครบรอบ 37 ปี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงานวันครบรอบ 37 ปี ของการสถาปนาคณะขึ้น โดยภาคเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ส่วนภาคบ่าย เป็นการมอบรางวัลแก่นักศึกษา ในการประกวดคำขวัญหัวข้อ "รณรงค์การแต่งกายนักศึกษาถูกระเบียบ" การประกวดบทความหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม สำคัญอย่างไรกับนักสิ่งแวดล้อม" พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล


20 กันยายน 2553::รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน"

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา เข้ารับรางวัล กิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" ประจำปี พ.ศ. 2552-2553 ประเภทบุคคล โดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Public Relations Society of Thailand) จากนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


17 กันยายน 2553::เปิดตลาดนัดสีเขียว (Green Market)

นักศึกษาปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับงานสวัสดิการของคณะ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดสีเขียว (Green Market) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 โดยมี นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ เลขานุการคณะ กล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงาน นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจำหน่ายถุงผ้าประจำตลาดสีเขียว กิจกรรมการแยกขยะสไตล์ EN ผลกระทบการใช้ถุงพลาสติก รู้จักผลิตภัณฑ์ชานอ้อย รวมทั้งมีการแจกรางวัลให้ผู้ที่มีพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการแยกขยะสไตล์ EN ณ จุดทิ้งขยะจุดต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาดถังขยะ สำหรับโครงการตลาดนัดสีเขียว (Green Market)นั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสสติก ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ลดมลภาวะจากแหล่งกำเนิด สนับสนุนให้มีการแยกขยะเพื่อการจัดการแบบ Clean Technology คือ การReuse,recycle ส่งผลให้ปริมาณขยะที่นำไปบำบัดหรือกำจัดด้วยการฝังกลบหรือการเผาลดน้อยลง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านค้า ผู้บริโภคทั่วไป และนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมฯ


15 กันยายน 2553::เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.สุมาลี เทพสุวรรณ และผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 4209 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล


27 สิงหาคม 2553::“มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม และประทานรางวัลผู้ชนะการประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค แม่สู้ชีวิต แม่ดี-บุคลากรเด่น แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมชมนิทรรศการวิชาการ สำหรับปีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการ “แม่อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2553 ตามแนวคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมดี เริ่มต้นที่แม่” เป็นการเชิดชูแม่ที่เลี้ยงดูบุตรให้มีความใกล้ชิดธรรมชาติ ปลูกฝังให้บุตรรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัวและสังคม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกแก่สังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีผู้เสนอประวัติและผลงานจำนวน 37 ราย และคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกฯ ได้ตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553 จำนวน 3 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางคำ หลงลืม แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากจังหวัดลำปาง 2. นางนันทวัน เขียวงามดี แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากจังหวัดสมุทรสาคร 3. นางกานดาภร ไชยปากดี แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากจังหวัดหนองคาย


26 สิงหาคม 2553::นายกสภาม.มหิดล และคณะผู้เยี่ยมชื่นชม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ (MU Visit ครั้งที่ 12) เข้าเยี่ยมชื่นชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4209 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของส่วนงานให้การต้อนรับ ด้วยบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร ภายหลังการนำเสนอภาพรวมภารกิจต่างๆ ของคณะ จากนั้นเป็นช่วงเวลาของสุนทรียสนทนา ซึ่งทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถช่วยให้คณะได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงพันธกิจและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น แนวความคิดเรื่อง Research Base เป็นต้น และคณะผู้เยี่ยมชื่นชม ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


17 สิงหาคม 2553::ต้อนรับ Universiti Kebangsaan Malaysia

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี พร้อมคณะให้การต้อนรับคณาจารย์จาก School of Environmental and Natural Resource Sciences, Faculty of Science and Technology (FST), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) นำโดย Prof. Dr. Salmijah Surif , Prof. Datin Dr. Zuriati Zakaria , Prof Dr. Maimon Abdullah และ Dr. Norela Sulaimanได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี โรจนกนันท์ เกี่ยวกับ Bio-Indicator และงานวิจัยของ อาจาย์ ดร. วิมุติ ประเสริฐพันธุ์ เกี่ยวกับ Phuket Island Initiative นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะ ความร่วมมือกับหลักสูตรปริญญาเอก อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร ความร่วมมือทางงานวิจัยร่วมกัน การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก UKM มาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เป็นต้น หลังจากพูดคุย หารือเกี่ยวกับงานวิจัยของคณะ รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแล้ว นั้น คณบดีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี โรจนกนันท์ ได้พาคณาจารย์เยี่ยมชมห้องสมุดและห้องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ณ อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล รวมทั้งกิจกรรมของศูนย์วิจัยต่างๆ ภายในคณะ หลังจากนั้น ได้พาชมห้องประชุมที่จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติของคณะในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ คณบดีได้เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาจาก UKM เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้วย


16 สิงหาคม 2553::นักศึกษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ โดยแปรอักษรให้เป็นรูป 350 และรูปจักรยาน เพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เหลือ 350 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งทุกคนสามารถทำได้โดยลดใช้พลังงาน การมุ่งสู่ 350 นี้ ประชาชนและนักศึกษาทั่วโลกต่างร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อส่งสานส์ไปถึงการประชุมโลกร้อนที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม ที่ประเทศเม็กซิโก


11 สิงหาคม 2553::มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธ์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ม.มหิดล คุณภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ เลขานุการคณะพร้อมด้วยบุคลากรคณะ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเรื่อง “ระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คุณสุวะนี แก้วสว่าง หัวหน้างานบริหาร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้นำเสนอโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบ และนอกจากนี้งานนโยบายและแผน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ อาทิ การประกันคุณภาพภายใน การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษา ฯลฯ รวมทั้งมีการนำเสนอระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆของคณะ (FIS) โดยคุณวรงค์ บุญเชิดชู หัวหน้างานสารสนเทศ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ นำเสนอในเรื่องของการบริหารการจัดซื้อ การบริหารการคลังพัสดุ ระบบการบัญชี และการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน รวมถึงงานวิจัยและบริการวิชาการ ในเรื่องของการบริหารจัดการระบบการใช้ห้องปฎิบัติการในด้านการเรียนการสอน ผลงานวิจัยการบริการวิชาการ ฯลฯ โดยคุณลักษณาวดี จตุรภัทร์ หัวหน้างาน และงานบริการการศึกษา และงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนจากทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านระบบการบริหารจัดการ ดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงานขององค์กรของหน่วยงานอื่นที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีส่วนร่วมในการจัดระบบการบริหารงานองค์กรต่อไป


10 สิงหาคม 2553::ปิดอบรมหลักสูตร “อบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานฯ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “อบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย” รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย โดยมีการจัดการอบรมหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 3 -10 สิงหาคม 2553 และนอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4)


10 สิงหาคม 2553::แถลงข่าวแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล “แม่สู้ชีวิต 4 ภาค” “แม่ 100 ปี 4 ภาค” และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 ภาค เพื่อเชิดชูเกียรติในงาน ”มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2553 ณ ห้องมหาสวัสดี โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้โดยมีแม่นันทวัน เขียวงามดี ผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคกลาง (จ.สมุทรสาคร) ได้เล่าถึงชีวิตและบทบาทของแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกด้วย


07 สิงหาคม 2553::“ปลูกไม้ใหญ่ด้วยใจรักษ์”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ในกิจกรรม“ปลูกไม้ใหญ่ด้วยใจรักษ์” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ สำนักสงฆ์สติปัฏฐานธรรม ศาลายา (ใกล้โรงพยาบาลพุทธมณฑล)


03 สิงหาคม 2553::“อบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย” รุ่นที่ 2

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “อบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย” รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย ตั้งแต่วันที่ 3-10 สิงหาคม 2553 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 6 วันทำการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา มีพิธีปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ( อาคาร 4 )


02 สิงหาคม 2553::“Tropical Wetlands Management”

ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Tropical Wetlands Management” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้โดยมีคุณวัฒนวิทย์ คชเสนีย์ ผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรม ทั้งหมดรวม 15 คน จากประเทศต่างๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโนนีเชีย พม่า เวียดนาม และไทย


23 กรกฎาคม 2553::คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดประชุมการประเมินสมรรถนะ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. คณะจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรสายสนับสนุนของคณะสิ่งแวดล้อมแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการดำเนินการให้ความหมายคำจำกัดความ ของสมรรถนะหลัก เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ในการประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง และเป็นยุติธรรมกับผู้รับการประเมิน


20 กรกฎาคม 2553::รวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 4/2553

เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2553 ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ รวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 4/2553 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล


05 กรกฎาคม 2553::ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยมี รศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “หนทางสู่ความสำเร็จของนักสิ่งแวดล้อม” โดยศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒ โดย และพิธีมอบรางวัลและของที่ระลึกแก่บัณฑิต/มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดย คุณอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ นายกสมาคมศิษย์เก่า ต่อด้วยการแสดงจากนักศึกษารุ่นน้อง จบงานด้วยการถ่ายภาพระหว่างคณาจารย์ร่วมกับบัณฑิต/มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต


01 กรกฎาคม 2553::รักสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ ใน โครงการ “ปลูกป่าพัฒนาวัด” และ “ปลูกไม้ใหญ่ด้วยใจรัก”

ชาวสิ่งแวดล้อมและศิษย์เก่า คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในโครงการ “ปลูกป่าพัฒนาวัด” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และกำหนดจัดอีกครั้งในโครงการ “ปลูกไม้ใหญ่ด้วยใจรัก” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ สำนักสงฆ์สติปัฏฐานธรรม ศาลายา (ใกล้โรงพยาบาลพุทธมณฑล)


30 มิถุนายน 2553::ปอมท. คัดเลือก “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 ท่าน ได้มาประชุมคัดเลือก “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2552” ณ ห้องเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งทั้งนี้ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการเสนอชื่อในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีให้การต้อนรับ


28 มิถุนายน 2553::ICT เยี่ยมชมงานสวัสดิการคณะสิ่งแวดล้อมฯ

ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอนุกรรมการสวัสดิการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเยี่ยมชมงานสวัสดิการ นำโดย รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี คุณอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ และบุคลากรของคณะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน คุณภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ เลขานุการคณะและเลขานุการคณะอนุกรรมการ นำเสนอการดำเนินการด้านสวัสดิการ เช่น การบริหารจัดการงานสวัสดิการ การให้บริการประเภทต่างๆ รวมถึงกองทุนสวัสดิการของคณะสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเยี่ยมชมงานสวัสดิการของคณะอีกด้วย


21 มิถุนายน 2553::คณะสิ่งแวดล้อมฯ ประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ในตำบลศาลายา จ.นครปฐม ทั้งนี้ มีตัวแทนจากคลื่นวิทยุชุมชนต่างๆ ได้แก่ คลื่น FM. 88.25 MHz วัดหทัยนเรศวร FM. 96.75 MHz Tune Radio รวมทั้ง FM. 90.75 MHz วิทยุของคณะวิศวกรรม ม.มหิดล โดยมี ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการนำความรู้ทางด้านวิชาการ ผลงานวิจัย ฯลฯ ออกเผยแพร่ให้กับชุมชนรายรอบ ม.มหิดล


21 มิถุนายน 2553::พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555

21 มิถุนายน 2555 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ


18 มิถุนายน 2553::พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะสิ่งแวดล้อมฯได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ขึ้น โดยนักศึกษาทุกสาขาวิชานำพานไหว้ครูมาแสดงความกตัญญูกตเวทีและฝากตัว เป็นศิษย์ต่ออาจารย์ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ อุยะเสถียร ได้เจิมหนังสือใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากนั้นคณาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกศิษย์


15 มิถุนายน 2553::ขอแสดงความยีนดี กับ อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศษสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


14 มิถุนายน 2553::แสดงความยินดี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. นิรมล กวมทรัพย์ และ น.ส.รุ่งทิพย์ จันทร์หล้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


14 มิถุนายน 2553::วิทยาลัยราชสุดาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ฝ่ายการศึกษาและวิจัย วิทยาลัยราชชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและการวิจัย พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 8 ท่าน ศึกษาดูงานทางด้านงานบริการศึกษา งานพัสดุ งานสารสนเทศ และงานวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี ผศ.ดร. เรวดี โรจนกนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรของคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


04 มิถุนายน 2553::“วันแตกหน่อ” นักศึกษาใหม่ ES รุ่นที่ 17

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2553 สโมสรนักศึกษาปริญญาตรี ได้จัดโครงการ “วันแตกหน่อ” ประจำปีการศึกษา 2553 ให้แก่นักศึกษาใหม่ ES รุ่นที่ 17 โดยมี ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ มีการเสวนาพิเศษ “ES & Environmentalist” โดย รศ.กัมปนาท ภักดีกุล และแนะนำการใช้ชีวิต ปรับตัวในรั้วบ้านสิ่งแวดล้อม โดยศิษย์เก่า ES รวมถึงกิจกรรมสำรวจบ้านใหม่ กิจกรรมสืบสานเจตนารมณ์และปณิธานนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ และรู้จักสถานที่ต่างๆ ในคณะและมหาวิทยาลัย


04 มิถุนายน 2553::ชาวสิ่งแวดล้อมฯ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องบรรยาย 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมฯ ทั้งนี้โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 103 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งแยกออกเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) จำนวน 68 คน และในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (AT) จำนวน 4 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ET) จำนวน 17 คน หลักสูตรวิทยาศาสรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (EP) จำนวน 7 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (International Program) (RM) จำนวน 2 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา วิเวศอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม (International Program) (IE) จำนวน 5 คน จากนั้นเป็นพิธีมอบโบร์ไทและเน็คไท แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และพิธีมอบสายคล้องบัตรนักศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยคณาจารย์ การบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่ดี” โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ อุยะเสถียร แนะนำ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล(Core Value) โดย ศ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ และต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำเร็จของศิษย์เก่าชาวสิ่งแวดล้อม” โดยคุณศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ และการแนะนำเรื่อง “ข้อปฎิบัติของนักศึกษา” โดย ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


01 มิถุนายน 2553::คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมจัดนิทรรศการรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2553 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศิริราชพยาบาล สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการสาธิตให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานของคณะฯ ร่วมกับชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช การจัดประกวดพันธุ์ไม้ การประกวด Miss Recycle การประกวดสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือใช้ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ


29 พฤษภาคม 2553::“งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ETS) ภาคพิเศษ ”

29 พฤษภาคม 2553 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อมภาคพิเศษ (ETS) ได้จัดงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น โดยมี ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีกล่าวเปิดงาน และต้อนรับนักศึกษาใหม่ การแนะนำการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในการเรียน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร การแนะนำการให้บริการจากบุคลากรส่วนงานต่างๆ รวมทั้งการแสดงจากนักศึกษารุ่นพี่ นอกจากนี้ อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาหลักสูตร ETS รวม 13 คน


25 พฤษภาคม 2553::บรรยายพิเศษ การเขียนแผนการสอนฯ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ : การเขียนแผนการสอนและการวัดผลประเมินผล โดย ศ.นพ. สมพร พงศ์ไทย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้มีคณาจารย์จากหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 40 คน ณ ห้องประชุม 1103 คณะสิ่งแวดล้อมฯ


14 พฤษภาคม 2553::สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่าน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่จากระบบแอดมินชั่น (Admissions) ณ อาคาร 1 ห้องนาทตัณวิรุฬห์ เวลา 7.00 -12.00 น. โดยมีจำนวนที่คณะ กำหนดรับทั้งสิ้น 40 คน ในโอกาสนี้มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 34 คน และขาดสอบจำนวน 6 คน


10 พฤษภาคม 2553::ชาวสิ่งแวดล้อมฯ สัมมนาประจำปี 2553

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี ภายใต้ชื่อ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2553 ณ เกาะช้าง จ. ตราด โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ระหว่างการเดินทาง ชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี การสัมมนาครั้งนี้ ภายใต้ชื่อเรื่อง “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร” พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี จากนั้นเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดย อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ช่วงค่ำคืนวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำและเข้าสู่บรรยากาศ EN vi Night Party สำหรับรางวัลขวัญใจสิ่งแวดล้อม ที่จัดมอบเป็นประจำทุกปีในการสัมมนาบุคลากร ในปีนี้คือคุณธีรวุฒิ ชิยานนท์ (โจ๋)


30 เมษายน 2553::ปิดการอบรม"การพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ รุ่น 1"

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย” รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย โดยจัดอบรมในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 6 วันทำการ ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2553 และเมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา เมื่อเวลา 16.00 น. มีพิธีปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4 ) และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย.


21 เมษายน 2553::สิ่งแวดล้อมฯ อบรม “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานฯ ” รุ่น1

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร“การพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย” รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย โดยจัดอบรมในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 6 วันทำการ ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) และเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวต้อนรับผู้รับการอบรม โดยทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม กว่า 30 คน จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย


19 เมษายน 2553::โรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการ “โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” รุ่นที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของป่าชายเลน ขยะ และมลพิษอากาศและกลิ่น การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงในการศึกษาภาคสนาม การดูงานและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิด โครงการได้จัดขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชน จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงาน ซึ่งโครงงานที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงงานรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง กระป๋องกรองน้ำ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงานเครื่องแยกเศษอาหารและเครื่องกรองน้ำ เรื่องชั้นอัจฉริยะ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ส่วนรางวัล Popular Vote ฝ่ายชาย ได้แก่ นายวัลลภ จันทร์นิเวศ และฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาววณิชชา นุ่นเดช ได้รับเงินสด คนละ 1,000 บาท และพิธีมอบเกียรติบัตร ท้ายสุด นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวปิดโครงการ


07 เมษายน 2553::ชาวสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมสืบสานปีใหม่ไทย

๗ เมษายน ๒๕๕๓ ชาวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งคณะฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


01 เมษายน 2553::พบปะสังสรรค์ชาวสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารเที่ยง ประกอบกับในภาคบ่ายเป็นช่วงเวลาของการสันทนาการประจำเดือนมีนาคมของคณะ ณ บริเวณม้าหินพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมคาราโอเกะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหิดลเกมส์ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2552 - 2 มี.ค.2553 โดยทางคณะได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเภทต่างๆ ได้แก่ การประกวดขบวนพาเหรด ฟุตซอล หมากฮอส เทเบิ้ลเทนนิส เทนนิส แบดมินตัน และกรีฑา บุคลากรของคณะได้รับรางวัลในกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดขบวนพาเหรด หัวข้อ“งดเหล้าไม่ต้องรอเข้าพรรษา” ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ๒. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทนนิส ประเภทชายคู่ทั่วไป (นายศักดิ์ชาย พวงศิริ) ๓. รางวัลชนะเลิศ กีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากฮอส ชาย (นายประทีป เทพยศ) ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นมือใหม่ (น.ส.นภารัตน์ ขนันทัย กับ น.ส.ลำไพ โพธิ์เข็ม) ๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กรีฑา ประเภทลู่ วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร หญิง อายุ ๓๕-๔๔ ปี (น.ส.นภารัตน์ ขนันทัย) และนอกจากนี้ยังมอบรางวัลให้กับพนักงานที่เข้ารับรางวัลโล่เกียรติบัตรดีเด่น ได้แก่ ผศ.เบญจภรณ์ ประภักดี นางจินตนา ประสพถิ่น นายศิริพันธุ์ วงษ์ศรี นายศักดิ์สิทธิ์ อุณหสถิตธรรม และรศ. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ส่วนนางธัญญกานท์ พรหมศร ได้รับรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับรางวัลในเนื่องในงาน 41 ปี พระราชทานนามมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา


31 มีนาคม 2553::คณะครู ร.ร.มัธยมศึกษาฯ ศึกษาดูงานคณะสิ่งแวดล้อมฯ

31 มีนาคม 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้นำคณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานวิจัยและเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมี ดร. วิมุติ ประเสริฐพันธ์ รองคณบดี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 1103 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นอกจากนี้ทางคณะครูยังได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศน์วิทยาอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านภูมิศาสตร์และสารสนเทศสิ่งแวดล้อมฯ อีกด้วย


30 มีนาคม 2553::SCG Sci-Camp รุ่นที่ 21

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดงานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 21 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย มุตมากุล รองประธานคณะกรรมการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 21 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดค่าย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิ์วัตน์ กล่าวต้อนรับเยาวชนพร้อมให้โอวาท และนอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบหมวกแก่เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 21 อีกด้วย สำหรับค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 21 นั้นได้รับคัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน จำนวน 100 คน จากจำนวนผู้สมัคร 1,600 คน ทั้งนี้เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน การฝึกปฎิบัติภาคสนามทัศนศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมสันทนาการ


24 มีนาคม 2553::โรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2553 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช เป็นผู้กล่าวต้อนรับ สำหรับโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมนั้น ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จากโรงเรียนทั่วจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในเบื้องต้น โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในภาคสนาม ทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ ขยะมูลฝอย น้ำเสีย อากาศเสีย และป่าชายเลน อีกด้วย


09 มีนาคม 2553::พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี โรจนกนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม และ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ Prof. Dr. Hirokazu Kobayashi, Prof. Dr. Takashi Amagai, Prof. Dr. Hidehiko Yokogoshi, Prof. Dr. Hiroshi Noguchi, Ms.Yuriko Nojima , Dean,Graduate School of Nutritional and Environmental Sciences, UNIVERSITY OF SHIZUOKA JAPAN ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรทุกระดับในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาวะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร หรือนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความร่วมมือทางด้านอื่นๆ


05 มีนาคม 2553::วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 เนื่องในงาน 41 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายบุคลากรของคณะเข้าพิธีรับรางวัลโล่เกียรติ บัตรดีเด่น ดังนี้ ผศ.เบญจภรณ์ ประภักดี นางจินตนา ประสพถิ่น นายศิริพันธุ์ วงษ์ศรี นายศักดิ์สิทธิ์ อุณหสถิตธรรม รศ. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น และ นางธัญญกานท์ พรหมศร รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการอีกด้วย


05 มีนาคม 2553::ร่วม แสดงความยินดีวันนักข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันนักข่าว (4 มีนาคม 2553) โดยมีคุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน


24 กุมภาพันธ์ 2553::วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูงาน

24 กุมภาพันธ์ 2554 ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ เลขานุการ พร้อมเจ้าหน้าที่คณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้อง 1103 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการนี้คณะได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศ อีกด้วย


23 กุมภาพันธ์ 2553::เสวนาพิเศษ “Engaging People in Conservation”

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผศ. ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวนิชและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์ ร่วมต้อนรับรศ. ดร. กนิษฐา นาวารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวัฒนธรรม จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมคุณจูดี้ บร๊าวส รองประธานฝ่ายการศึกษาและศูนย์การศึกษาของ National Audubon Society องค์กรนานาชาติด้านอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเน้นในเรื่องหลักๆ 3 ด้านคือ นก ความหลากหลายทางชีวภาพ และมนุษย์ และคุณโรเบิร์ต สตีล ผู้อำนวยการบริษัท Systainability Asia บริษัทที่ให้บริการฝึกอบรมและคำปรึกษาด้านความยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร โดยทั้งสองท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสำหรับการเสวนาพิเศษ “Engaging People in Conservation” เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมฯที่เข้ามารับฟังการเสวนาและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน


21 กุมภาพันธ์ 2553::อบรมนานาชาติ หลักสูตร “ Environmental Management”

21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัด ฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ Environmental Management”คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัด ฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ Environmental Management” ทั้งนี้โดนมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศอัฟกานีสถาน จำนวน 9 คน เข้าร่วม ณ อาคารสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมฯ


12 กุมภาพันธ์ 2553::ศึกษาดูงานการจัดสรรคลื่นวิทยุชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรของคณะ เข้าศึกษาดูงานการจัดสรรคลื่นวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานีวิทยุโดยมี อาจารย์ ดร. ธีรพงษ์ วิริยานนท์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมคณะให้การต้อนรับ


09 กุมภาพันธ์ 2553::งาน “คืนสู่เหย้าเล่าเรื่องราวชาวสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานคืนสู่เหย้าเล่าเรื่องราวชาวสิ่งแวดล้อมฯ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานกันอย่างอบอุ่น และคับคั่ง

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ช่วงบ่าย เปิดงานโดยผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ จากนั้นเป็นการเล่า เรื่องราวความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ของศิษย์เก่าชาวสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณอภิชาต จงสกุล (ET7) เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าที่ร.อ.สมานมิตร พัฒนา (AT11) หัวหน้าฝ่ายกองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง หัวหน้าสำนักงานโครงการลูกพระดาบส ตามด้วย ทอล์คโชว์“บูรณาการศาสตร์สิ่งแวดล้อม” โดยคุณทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ (ATS 1) ต้นตำรับทอล์คโชค์เมืองไทย หลังจากนั้นเป็นการนำศิษย์เก่า ชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรถรางของมหาวิทยาลัย และมาสิ้นสุดที่การเคารพรูปปั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นาท ตัณฑวิรุฬห์ ผู้ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมฯ

ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมงานเลี้ยง บรรยากาศแบบสบาย สบาย โดยมีคุณศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมแนะนำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ต่อด้วยระบำศรีวิชัยจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมฯ และในโอกาสเดียวกัน ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ คนปัจจุบัน รวมทั้ง รศ.รุ่งจรัส หุตะเจริญ อดีตคณบดีในปี 2538 - 2542 ศ.ดร.น.พ. เทพนม เมืองแมน อดีตคณบดีในปี 2535-2538 และรศ.ดร.อรพินท์ เอี่ยมศิริ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน

หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอการดำเนินงานในพันธกิจต่างๆ ของคณะที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของ วีดีทัศน์ ต่อด้วยการแสดงดนตรีวงสะโหล่ง และวง I am hub ซึ่งเป็นการแสดงของน้องๆ นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมฯ โดยผ่านการคัดเลือกจากโครงการ “Mahidol ENVI Festival” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ช่วงสุดท้ายเป็นการมอบรางวัลพิเศษแก่ผู้ที่มาในงานโดยได้รับการสนับสนุนจาก พลโทมารุต ปัชโชตะสิงห์ ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมฯ คุณศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ นายกสมาคมฯ คุณอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์ อุปนายกสมาคม และผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช เลขาธิการสมาคม โดยมี พลโทมารุต ปัชโชตะสิงห์ คุณศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ และคุณอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์ เป็นผู้มอบ


03 กุมภาพันธ์ 2553::อบรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก

ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยคุณสุวัฒนา อภิมนต์บุตร จากหอพักพยาบาลศาสตร์และคณะ ได้เดินทางมาเยือนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติที่ได้จากเศษหญ้า เศษกิ่งไม้และใบไม้ เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยนายนอบ เล็กเจริญและนายสุชัย กระแสโสม ได้สาธิตวิธีการผลิตและให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติที่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้และปลูกหญ้าให้งอกงามซึ่งถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบหนึ่ง


25 มกราคม 2553::สิ่งแวดล้อมฯ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า “โครงการเติมหัวใจให้สังคม”

กองกิจการนักศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดโครงการ เติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2553 เวลา 16.00 น. – 22.00 น. ณ บริเวณลานเป็ดขาว บนถนนกันภัยมหิดลและถนนพูลผลประชา โดยมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า โดยส่วนงานต่างๆ รวมทั้งการแสดง มากมายของนักศึกษา
ในการนี้ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้ามือสองคุณภาพดี ที่ได้จากการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการลดปริมาณขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร่วมรณรงค์การลดโลกร้อนลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสินค้ามือสอง สามารถแวะชมและเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวันศุกร์ ณ ตลาดนัดสิ่งแวดล้อม หรือท่านสามารถร่วมบริจาคสินค้าได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ทุกวันในเวลาราชการ


21 มกราคม 2553::บรรยายพิเศษ “การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 4228 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานนี้ คณะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านคือ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “ความสำคัญของการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ” ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบรรณาธิการวารสารวิชาการนานาชาติ MANUSYA, Journal of Humanities บรรยายเรื่อง “บอกเล่าเก้าสิบเทคนิคในการเขียนและตีพิมพ์งานวิจัย” ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การบรรยายพิเศษนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากอาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากหลายหน่วยงานอาทิ คณะศิลปศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยราชสุดา สถาบันโภชนาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล


21 มกราคม 2553::ผู้แทนจากคณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฯ

ผู้แทนจากคณะสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกลุ่ม สาขา World University Rankings ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2553 ณ โรงแรมไอศวรรย์ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การสัมมนาในครั้งนี้โดย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนในการมุ่งไปสู่เป้าหมาย 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยดีเด่นของโลก ภายในระยะเวลา 4 ปี และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวบทั้งเว็บไซด์ของหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน/ศูนย์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศ ข่าวสาร และผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย และรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่ม Visibilityให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกลุ่มสาขา ตามการจัดแบ่งของ World University Rankings

ช่วงเช้าวันที่ 21 มกราคม รองศาสตราจารย์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) และบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล : ความหมายของภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นที่รู้จัก และยอมรับ (Visibility)” โดย ศาสตราจารย์ มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์เพื่อเตรียมงานและจัดการประชุม The 6th QS-APPLE โดยเน้นเนื้อหาประเด็นต่างๆ ในการที่จะสร้างภาพมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ (Visibility) เน้นผลงานที่โดดเด่นของของแต่ละคณะและสาขาวิชาสำหรับใช้ทำกิจกรรมเพิ่ม (Visibility) และ Pree Review ในประเทศและต่างประเทศ

การบรรยายหัวข้อ “Visibility and Branding : What to do with Educational Institutes” โดย ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ ได้พูดถึง การทำอย่างไรที่จะการขาย คำว่า “มหิดล” ได้เหมือน TV direct อาจใช้ 4 P เข้ามาเกี่ยวข้อง และจะสร้าง Brand ของคณะให้เป็นที่รู้จัก อาจจะต้องเชิญอาจารย์ดังๆ มาอยู่ที่คณะ เป็นต้น สรุปแล้วทุกคณะมีดี แต่วิธีการนำเสนอนั้นจะต้องมีหลายรูปแบบ และการมีหลักสูตรนานาชาติของแต่ละคณะ จะต้องเอาเรื่องต่างๆในประเทศไทย ไปสู่ต่างประเทศ จึงจะตรงเป้าหมาย และต้องหาจุดขายของตนเองให้ได้

จากนั้นเป็นบรรยายหัวข้อ “บทบาทของนักประชาสัมพันธ์กับการสร้างสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และดัชนี ชี้วัดความสำเร็จ” โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซด์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอจุดเด่นต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในระดับโลกทางด้านออนไลน์ มหาวิทยาลัยในเอเซียน อันดับที่ 201-300 กับการใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดในอันดับ 220:QS / อันดับ 411 : Webometrics / อันดับ 162 : 4 icu .org) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือ การสร้าง Facebook แพร่หลายแต่ยังขาดการดำเนินงานในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย และการใช้ Social Media Tools หลายชนิดทั้ง Facebook ,Twitter , Blog เป็นต้น นักประชาสัมพันธ์จะช่วยอย่างไร : เปลี่ยนรูปแบบการจัดทำข่าว จากกระดาษให้เป็นออนไลน์ และมี Rss News Feed , ต้องทำงาน Two-way ,เขียนข่าวและบทความบน Mahidol News Blog เป็นต้น สรุปการสร้าง Visibility นั้น จะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย รสนิยม ความต้องการทางด้านตลาด / เราต้องรู้สินค้าของเรา / เราต้องรู้ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย / เราต้องรู้ Reality ของเราในกลุ่มเป้าหมาย และเราต้องรู้ Fact ในการประเมินของระบบ Ranking

ช่วงเช้าวันที่ 22 มกราคม เป็นการแบ่งกลุ่มตามคณะและสาขา 5 กลุ่ม เพื่อปรับแผนตามคณะและแผนร่วมสาขา พร้อมนำเสนอและแผนการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ , คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ

จากนั้น เป็นการนำเสนอแผนการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดย ตัวแทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ และนางรุจิรัตน์ บรรจง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ปิดท้ายเป็นการสรุปภาพรวมและแผนการสนับสนุนในอนาคตและกล่าวปิดการสัมมนา โดย รองศาสตราจารย์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์


20 มกราคม 2553::นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ศึกษาดูงาน

20 เมษายน 2554 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ต้อนรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยาย ภาพรวมห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม โดย นางชุติธร มูลทองน้อย หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมพร้อมนำชมห้องปฏิบัติ ฯ ซึ่งทั้งนี้ทางวิทยาลัยราชสุดาได้จัดโครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2554 ณ วิทยาลัยราชสุดา


19 มกราคม 2553::SCG มอบทุนสนับสนุนโครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci Camp รุ่นที่ 21"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวนิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล รับมอบทุนสนับสนุน โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci – Camp รุ่นที่ 21” โดยมีนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการนี้เป็นโครงการที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของ เครือซิเมนต์ไทย SCG จัดโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci – Camp รุ่นที่ 21 ” เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้เครื่องมือและการทดลองจริงไม่เน้นการเรียนการสอนในตำรา ทำให้เยาวชนได้มองเห็นสิ่งง่ายที่อยู่รอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์และกระตุ้นการแก้ไขให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจและรักการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในอนาคตของประเทศชาติต่อไป

SCG Sci – Camp รุ่นที่ 21 เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.2 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยเขียนเรียงความเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิทักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมส่งเรียงความและหลักฐานต่างๆ ไป ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 หากผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายอบรมระหว่างวันที่ 15–22 มีนาคม 2553 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ : คุณวิลินธร ชูโต 0-2441-5 000 ต่อ 2110 E-mail : envxt@staff2.mahidol.ac.th


18 มกราคม 2553::กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมคณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธุ์ รองคณบดี และรศ. ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับทีมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งนำทีมโดย ผู้อำนวยการศูนย์ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

ในการนี้คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้นำเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคณะ อาทิ บุคลากร ทิศทางงานวิจัย โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ผลงานตีพิมพ์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะ และทั้งสองทีมได้ร่วมหารือทิศทางของความร่วมมือที่จะมีร่วมกันต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ทีมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมยังได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของคณะ อาทิ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร


11 มกราคม 2553::นักศึกษาสิ่งแวดล้อม ฯ ร่วมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553”

ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดงาน “วันเด็กประจำปี 2553” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยมีนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอนครชัยศรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมวันเด็กได้กำหนดจัดขึ้นทุกๆ ปี สำหรับในปีนี้ น้องๆ นักศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม จำนวน 2 ซุ้ม คือ บริเวณสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และบริเวณที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน และสถาบันการศึกษา กิจกรรมภายในงาน มีเกมส์การละเล่น การแจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มไว้บริการอย่างมากมาย น้องวิภาพร ศิรฤกษ์ หรือ “น้องวิ” จากโรงเรียนวัดสาลวัน เป็นหนึ่งในจำนวนน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้พูดถึงกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ว่า “น้องวิ มีความสุขและรอคอยงานวันเด็กที่จัดทุกๆ ปี และในวันนี้ก็จะกวาดรางวัลให้มากที่สุดก่อนกลับบ้าน”

ดังนั้นแล้ว เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า เราทุกคนจะต้องร่วมมือและอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะนำพาและช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป


08 มกราคม 2553::ชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบของขวัญวันเด็ก

ในวันนี้ ( 8 มกราคม 2553 ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ และนางสาว สุวะนี แก้วสว่าง หัวหน้างานบริหาร พร้อมทั้งตัวแทนบุคลากรของคณะฯ ได้มอบของขวัญให้กับน้องๆ ในโรงเรียนวัดคลองขุนศรี จ. นนทบุรี ในโอกาสกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2553 โดยมี นายสมบัติ ถินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี เป็นโรงเรียนที่มีการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับประถมปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 220 คน และคณะครู - อาจารย์ จำนวน 15 คน นักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 80 เปอร์เซนต์ เป็นเด็กแรงงานต่างด้าวรวมทั้งชาวเขาซึ่งอยู่ในชุมชนรายรอบโรงเรียน สำหรับกิจกรรมวันเด็กทางโรงเรียนได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เนื่องในกิจกรรมวันเด็กปีนี้ ชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ ก็ขอให้น้องๆ ทุกคน เป็นเด็กดี ขยัน ใฝ่รู้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ของนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวไว้ว่า “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”


04 มกราคม 2553::ทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553 ณ บริเวณลานมหิดล โดยมีศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีบุญในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 53 รูป มารับบิณฑบาตร โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามาร่วมตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น สำหรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้เข้าร่วมตักบาตร และรับคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จากอธิการบดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุดในศักราชใหม่ด้วย