ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านสิ่งแวดล้อม


'พบสุข'ชุมชนต้นแบบการรีไซเคิลขยะอย่างมีระบบ

24 มิถุนายน 2555
ที่มา บ้านเมือง
โดย -
ในขณะที่โลกประสบปัญหาขยะล้นเมืองกันอยู่นั้น มีชุมชนเล็กๆ ชื่อว่า "หมู่บ้านพบสุข" ได้พบวิธีการจัดการกับขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับและมีหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมาขอศึกษาเรียนรู้ เพราะมีการแยกขยะอย่างเป็นระบบตามหลักการ Reuse Reduce Recycle มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ "ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข"

นายนารถ ลมุลทรัพย์ ประธานคณะทำงาน ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข กล่าวถึงที่มาของศูนย์ฯ แห่งนี้ว่า "คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านพบสุขซึ่งประกอบด้วยชาวชุมชนที่มีจิตอาสา ได้ริเริ่มตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้นมาเมื่อ 9 ปีที่แล้ว มีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้เกิดประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด รัฐบาลญี่ปุ่น และมูลนิธิ JICA และขอความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านพบสุขให้ลดปริมาณขยะ และแนะนำให้ทุกบ้านมีการแยกขยะออกเป็น ขยะรีไซเคิล คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะชีวภาพ คือขยะที่สามารถแปรสภาพไปเป็นปุ๋ย ขยะที่เป็นพิษ ซึ่งจะถูกนำไปกำจัดทิ้งตามวิธีที่ถูกต้อง"

นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังได้จัดวางถังไว้หน้าบ้าน เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านที่มีอยู่ 259 หลังคาเรือน ได้ใส่ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร โดยเจ้าหน้าที่จะไปจัดเก็บทุกเช้า เพื่อนำมาทำปุ๋ยชีวภาพ โดยในปีแรกๆ นั้น ประสบกับปัญหากลิ่นเน่าเหม็นของขยะ ที่เก็บมาได้กว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน ต่อมาจึงมีการแก้ปัญหาโดยนำจุลินทรีย์ EM มาใช้ในขั้นตอนการหมักขยะเปียก และยังได้นำเศษใบไม้แห้งในหมู่บ้านมาคลุกเคล้าเพื่อลดความเปียกชื้น ทำให้ได้ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง และช่วยลดมลพิษทางอากาศด้วยการไม่เผาทำลายเศษใบไม้เหล่านี้อีกด้วย

นายเอนก หอมหวาน คณะทำงานและเลขานุการของศูนย์ฯ แห่งนี้ กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยี EM มาใช้ในชุมชนหมู่บ้านพบสุขว่า "นอกจาก EM จะช่วยขจัดกลิ่นเหม็นของขยะแล้ว น้ำที่ได้จากการหมักขยะเปียก ยังเป็นน้ำจุลินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้ในการหมักปุ๋ยครั้งต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบางส่วนก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในท่อน้ำทิ้งตามบ้าน หรือใช้รดน้ำต้นไม้ และบางส่วนก็นำไปผลิตเป็น EM Ball ส่งให้เทศบาลเมืองปากเกร็ดนำไปแจกจ่ายอีกทีหนึ่ง ซึ่ง EM Ball ที่เราทำนี้ เป็นที่ต้องการมากในช่วงน้ำท่วม"

นอกจากนี้ ยังจัดอบรมให้สมาชิกในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป รู้จักการนำขยะมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น นำเปลือกมะนาวที่ผ่านการล้างอย่างสะอาด มาหมักกับหัวเชื้อ EM เพื่อทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาทำความสะอาดพื้น ใช้ในครัวเรือน แทนการใช้สารเคมี เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุขแห่งนี้ สมควรกับการได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการมีจิตอาสา และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ จัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า ภายใต้เนื้อที่เพียง 275 ตารางเมตร สามารถจัดวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปขยะชีวภาพ พื้นที่ตากและจัดเก็บปุ๋ยหมักก่อนจัดส่งให้เทศบาลเมืองปากเกร็ด พร้อมมีห้องสำหรับจัดอบรมให้กับผู้สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ www.pobsook.com
Bookmark and Share

<< กลับหน้าหลัก >><< กลับสู่ด้านบน >>