งานวิจัยและบริการวิชาการ Research and Academic services

picture  picture  picture  picture 


 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย เพื่อ ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยต่อเนื่องระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิต ซึ่งคณะมีนโยบายการพัฒนาวิชาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อทำหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของคณะ ในการดำเนินความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย การขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการศึกษา วิจัยแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นับ ตั้งแต่การก่อตั้งคณะมากว่า 30 ปี คณะได้ดำเนินการวิจัยมากกว่า 300 โครงการ และได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำโครงการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนับแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา

คณะมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยที่เป็นประโยชน์กับภาคประชาชนและสังคม หรือ Area-base Collaborative Research
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. การสร้างองค์ความรู้ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และทางด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีการประชุม สัมมนาวิชาการร่วมกับเครือข่าย หน่วยงาน และองค์กรชุมชน เป็นต้น

2. การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยแบบใหม่และเกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่นักวิจัยมาจากหลากหลายสาขาวิชา ต่างคณะ สถาบัน และร่วมมือกับภาคส่วนในพื้นที่ เช่น หน่วยราชการ และองค์กรภาคประชาคม อันถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการวิจัยที่มุ่งหมายในการบูรณาการการวิจัย และดึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย

3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ศึกษา พัฒนาแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ

4. พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน เครื่องมือวิจัย การบริการทางวิชาการ การฝึกอบรม และการให้ความรู้สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ศึกษา

5. เกิดกระบวนการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และภาคประชาคมซึ่งนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น

 

จำนวนโครงการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ 2009-2014
Hot Link

- List of publishers: Beall’s list
- MOU
- ENNRJ Journal
- JPR2R
- Work plan
- แบบสำรวจความพึงพอใจ

Hot News

ข่าว
ทุนวิจัยและบริการวิชาการ

2015 ::

 

 

 

Research Center
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Wetland
• Eco-Industry Research and Training Center
• Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training
• WildRec-Wildlife and Plant Research center & Nature History Museum

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม