งานวิจัยและบริการวิชาการ

Research Index Publication Form Download Research Report (Intranet)
picture picture picture
     

งานวิจัยและบริการวิชาการ Research and Academic services

สิ่งพิมพ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     
journal cover วางศิลาฤกษ์


Research Center
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Wetland | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
• Eco-Industry Research and Training Center | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
• Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
• WildRec-Wildlife and Plant Research center & Nature History Museum | ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

  Hot Link     Hot News  
  Research Data base (ฐานข้อมูลงานวิจัย)     รายชื่อ publishers และ Standalone Journals ใน Beall’s list  
  Research News Letters (จุลสารงานวิจัย)   ณ วันที่ 12/01/2017 ก่อนปิดเว็บไซต์  
  ENNRJ Journal (วารสารสิ่งแวดล้อมฯ)   แนะนำการทำงานของเรา  
  JPR2R (วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย)      
  MOU      
  Research Work plan