งานวิจัย
 
picture picture picture  picture picture picture 
       
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย เพื่อ ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยต่อเนื่องระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิต ซึ่งคณะมีนโยบายการพัฒนาวิชาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อทำหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของคณะ ในการดำเนินความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย การขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการศึกษา วิจัยแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นับ ตั้งแต่การก่อตั้งคณะมากว่า 30 ปี คณะได้ดำเนินการวิจัยมากกว่า 300 โครงการ และได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำโครงการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนับแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เป็นสมาชิกศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โดยเป็นที่ปรึกษาประเภท A สามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาการดำเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะมีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการและเป็นที่ปรึกษาจำนวนมาก

 
   
  Hot :
 

ENRIC

   
  Eco-Efficiency Assessment of Pulp and Paper Industry in Myanmar is popular content in  Clean Technologies and Environmental Policy Journal
   
  Dowload :
  Form download 
   
   
  ศูนย์วิจัย :
  Eco-Industry Research and Training Center
  Wetland Research
  GIREN-RTC
   
  ผลงานการตีพิมพ์ :
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2552
  ปีงบประมาณ 2551
  ปีงบประมาณ 2550
  ปีงบประมาณ 2549
   
   
   
 
 
 
 
Collaborative Research

คณะมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยที่เป็นประโยชน์กับภาคประชาชนและสังคม หรือ Area-base Collaborative Research
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

การสร้างองค์ความรู้ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และทางด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีการประชุม สัมมนาวิชาการร่วมกับเครือข่าย หน่วยงาน และองค์กรชุมชน เป็นต้น

การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยแบบใหม่และเกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่นักวิจัยมาจากหลากหลายสาขาวิชา ต่างคณะ สถาบัน และร่วมมือกับภาคส่วนในพื้นที่ เช่น หน่วยราชการ และองค์กรภาคประชาคม อันถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการวิจัยที่มุ่งหมายในการบูรณาการการวิจัย และดึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ศึกษา พัฒนาแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ

พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน เครื่องมือวิจัย การบริการทางวิชาการ การฝึกอบรม และการให้ความรู้สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ศึกษา

เกิดกระบวนการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และภาคประชาคมซึ่งนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น

   

สรุปงานวิจัยและบริการวิชาการ

ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"
  โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธีการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
  1 มี.ค-16 พ.ค 57 >> more detail
   

สรุปงานวิจัยและบริการวิชาการ

ตารางสรุปจำนวนโครงการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ 2550-2556


โครงการวิจัย ฐานข้อมูลโครงการวิจัยออนไลน์ (ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2544-ปัจจุบัน )

** หากต้องการใช้งานระบบค้นหาข้อมูล ต้องใช้ Browser Internet explorer 9
กดเข้าหน้าฐานข้อมูล >กด F12 > browser Mode เลือกเป็น Internet explorer 9

กิจกรรมการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานวิจัย

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา คณะมีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการในรูปแบบแผนงานวิจัยโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมดำเนินโครงการซึ่งเป็นงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แก่พื้นที่ต่าง ๆ อาทิ
1. แผนงานวิจัยการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดกาญจนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยโภชนาการ และคณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาเขตกาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมีโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
 1. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่มีใช้ในยาสามัญประจำบ้าน.
 2. ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านจากพืชท้องถิ่นต่อสุขภาพ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี
 3. การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลว่านพลายแฉก (Cheirostylis) บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
 4. ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์ พืชเฉพาะถิ่น พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชที่มีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย
 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. เพื่อสนับสนุนการวิจัยในกิจกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชท้องถิ่นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 3. เพื่อสนับสนุนงานด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. วินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันแปรของสภาพอากาศ : เกาะช้าง จังหวัดตราด
หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
 1. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : เกาะช้าง จังหวัดตราด.
 2. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและการปรับตัวของประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด
 3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรชายฝั่ง: เกาะช้าง จังหวัดตราดี
 4. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปะการัง: เกาะช้าง จังหวัดตราด
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความผันผวนของสภาพอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติเกาะช้าง โดยเน้น 4 ทรัพยากรธรรมชาติหลักคือ ทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชายฝั่ง และปะการัง
 2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับตัว
3. การติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
 1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
 2. การประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของถิ่นอาศัยของพืชป่าและสัตว์ป่าในระบบนิเวศภูเขาภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย
 1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
 2. เพื่อประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของถิ่นอาศัยของพืชป่าและสัตว์ป่าในระบบนิเวศภูเขาภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

กลับสู่ด้านบน
EN Webmaster
Apycom jQuery Menus