ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ระบบรับตรงโดยคณะ รอบที่ 1
Map-c
รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป
ไม่ต้องเป็นนักศึกษาก็เรียนได้ เรียนจบได้ใบรับรองผลการศึกษา สามารถนำไปใช้สะสมหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
รายงานคุณภาพอากาศ
รายงานคุณภาพอากาศ บริเวณศาลายา ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Environment and Natural Resource Journal

We have recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.
วารสารจะเพิ่มจำนวนฉบับต่อปีจาก 4 ฉบับเป็น 6 ฉบับ เริ่มต้นปี 2021

ข่าวทุนวิจัย

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนการวิจัยด้าน “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

รีวิวการเรียนการสอน
ทุนการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กิจกรรมสนุกๆ ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ
เรียนคณะนี้จบแล้ว! ทำงานอะไร?

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ดูตำแหน่งงานว่าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราค ขายทอดตลาด

ดูประกาศ