ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

Center for Research Assessment and Certification of Environmental Management (RACEM)

 

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีแนวคิดที่จะยกระดับเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำนักงานสีเขียว (Green Office) อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

Achieve

12-13 ตุลาคม 2563
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ผู้เข้าร่วม 22 คน)

13-14 ม.ค 63
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีแนวคิดที่จะยกระดับเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อทำให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้แก่การจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และพนักงานมีความรู้ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

โดยเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนพัฒนามาตรฐานของหน่วยงานได้ต่อไป


(ผู้เข้าร่วม 51 คน)

 

5 – 6 ส.ค.62
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต)

หลักสูตรนี้เป็นการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 สำนักงานสีเขียว (Green Office) อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ นั้น องค์กรจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกำหนดและจิตสำนึก
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
นอกจากนี้ การตรวจประเมินยังเป็นกิจกรรมบังคับที่ผู้ตรวจประเมินควรทราบข้อกำหนดและแนวทางการ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ดังนั้น บุคลากรในองค์กรจึงควรมีการ
เพิ่มทักษะการตรวจประเมินในระดับสากลของ ISO 14001 สำนักงานสีเขียว (Green Office) อุทยาน
แห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ


(ผู้เข้าร่วม 27 คน)

 

21 – 22 พ.ค.61
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 19011 (Environmental Auditing) สำหรับ ISO 14001, Green Office, Green Library และ Green Hotel
(ผู้เข้าร่วม 12 คน)
9-10 เม.ย.61 
โครงการ อบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015
(ผู้เข้าร่วม 24 คน)

12-13 ก.พ 61
ฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office
(ผู้เข้าร่วม 83 คน)

รายละเอียด โครงการ

 

 


contact us : ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โทร 02 441 5000 ต่อ 2304

login