26 ธ.ค.61 เวลา 7.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

11 ธ.ค.61 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับปลัดกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

4 ธ.ค. 61 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน จากนั้นประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวเปิดงานนิทรรศการด้านดิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 และร่วมกันร้องเพลงเทิดพระนามมหิดล ณ บริเวณหน้าอาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

28 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมงาน “ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34” กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาพิเศษ เรื่อง “EEC, Geo-politic for Belt & Road มุมมองรอบด้านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ (กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ) ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (กรรมการ กสทช.) รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม (ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ (นักวิชาการอิสระ) และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอนาคตประเทศไทย” โดย อ.พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ อดีตประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 พย 61 เวลา 09.00 น รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ ให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยกับคณาจารย์จาก Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้ประสานงานหลัก

28 พย 61 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ Dr. Thomas Neal Stewart ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Prof. Nicole Anderson, Director of International Programs School of Public Health, Indiana University Bloomington ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ พร้อมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับ Indiana University Bloomington ในการดำเนินโครงการทางวิชาการร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงาน และการจัดกิจกรรมการศึกษาเชิงท่องเที่ยว ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา

28 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ ไหว้พระภูมิเจ้าที่ เคารพรูปเหมือน รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ พิธีสงฆ์ (ถวายสังฆทาน) ณ บริเวณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เนื่องในวันปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34

28 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน "ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34" โดยมีพิธีสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ ไหว้พระภูมิเจ้าที่ เคารพรูปเหมือน รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ พิธีสงฆ์ (ถวายสังฆทาน) ณ บริเวณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

22 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ. ชลบุรี โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 78 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย จีน และไทย ซึ่ง รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก พร้อมกล่าวเปิดงานในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย

15 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. อ.ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคาร 1 ชั้น 1

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ เข้ารับรางวัล “JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award” พร้อมกับร่วมนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาหัวข้อ "EEC and Sustainable Development" จัดโดย Japan Society for the Promotion of Science Alumni Association of Thailand (JAAT), องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ (JSPS Bangkok office) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ