วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและที่ปรึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency - KOICA) นำโดย Miss Jeong-eun Song, Manager, Training Program Department, KOICA/HQs พร้อมหารือรายละเอียดเบื้องต้นในการจัดฝึกอบรมในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยและด้านการบริหารจัดการน้ำในสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และบรูไนฯ) และติมอร์-เลสเต เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560-2562) ภายใต้ Action Plan ระหว่าง KOICA กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล