วันที่ 6 สิงหาคม 2560 รองศาสตรจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมวันแตกหน่อ ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสโมสรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล