คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริตกุล อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรกุล สุจริตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3301 อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล