28 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ ไหว้พระภูมิเจ้าที่ เคารพรูปเหมือน รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ พิธีสงฆ์ (ถวายสังฆทาน) ณ บริเวณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เนื่องในวันปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34