28 พย 61 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ Dr. Thomas Neal Stewart ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Prof. Nicole Anderson, Director of International Programs School of Public Health, Indiana University Bloomington ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ พร้อมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับ Indiana University Bloomington ในการดำเนินโครงการทางวิชาการร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงาน และการจัดกิจกรรมการศึกษาเชิงท่องเที่ยว ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา