อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์ อาจารย์ประจำคณะะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการศึกษา การพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร์ และแผนบริหารจัดการเมืองคาร์บอนต่ำจังหวัดลำปาง ภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนกับความเชื่อมโยงสภาพภูมิ-สังคม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง ทำหน้าที่ประธานในพิธี และมีตัวแทนจาก 14 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม อาทิ นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ตัวแทนผู้บริหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง ตัวแทนผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตัวแทนชุมชนและเครือข่ายภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 214 คน