วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Strategic Planning for River Basin Organizations" โดย Mr. Jan T. L. Yap ที่ปรึกษาคณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และChairman of the Steering Committee, AguaJaring, the Asian Network on Sustainable Water Management ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

On 3 October 2017, 09.00 am, Assoc. Prof. Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean, presided over a special lecture on the topic " Strategic Planning for River Basin Organizations" given by Mr. Jan T. L. Yap, Advisor to the Dean of Faculty of Environment and Resource Studies and Chairman of the Steering Committee, AguaJaring, the Asian Network on Sustainable Water Management, at Nart Tuntawiroon Meeting Room (1103), Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.