วันนี้ 6 ต.ค. เวลา 13.00 น. อ.ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารจาก บ.บ้านปู จำกัด มหาชน พร้อมทั้งกล่าวเปิดค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล