วันที่ 18 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hankuk University of Foreign Studies ประเทศเกาหลี ได้แก่ Mr. Kim Jongseuk, Dean Office of Business Support, Mr. Son Ho Seop, Head of office of Business Support Team และ Mr. Park Sung Geun, Head of office of Center for Korean Language and Culture และปรึกษาหารือเบื้องต้นถึงความเป็นได้ในการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ที่คณะฯ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

On 18 October 2017, Associate Professor Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean, together with the faculty’s executives and lectures, welcomed a visit of executive delegates, consisting of Mr. Kim Jongseuk, Dean Office of Business Support, Mr. Son Ho Seop, Head of office of Business Support Team and Mr. Park Sung Geun, Head of office of Center for Korean Language and Culture, and discussed the preliminary details concerning the possibility of establishing a regional center for Korean Language and Culture at the faculty as well as collaborating on other academic activities related to Environment and Resource Studies at Meeting Room 1203, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.