วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วย ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย อาจารย์ประจำคณะ ร่วมต้อนรับ Professor Dawen Yang ศาสตราจารย์ประจำภาควิชา Hydraulic Engineering และ Professor Zhang Yan, Deputy Director of Graduate Admission Officer, จาก Tsinghua University ประเทศจีน โดยการประสานงานหลักจาก ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมชมคณะและพูดคุยความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

On 17 November 2017, Asst. Prof. Dr. Thammarat Putthai, Program Director of Bachelor of Science Program in Environmental Science (International Program), together with Dr. Sukanya Sereenonchai, Lecturer, welcomed a visit from Professor Dawen Yang, Department of Hydraulic Engineering and Professor Zhang Yan, Deputy Director of Graduate Admission Officer, from Tsinghua University China. The visit, which was primarily coordinated by Dr. Monthip Sriratana, Director of Climate Change Research Strategies Center, National Research Council of Thailand (NRCT), included the discussion of preliminary details concerning the possibility of establishing academic collaborations and other scholarly activities such as student exchange programs and research cooperation between the two organizations in the future. This visit and discussion was held at Meeting Room 1203, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.