วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์อาทิตย์ พลมณีและอาจารย์สหชาติ ยมภา ผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จากภายนอก บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)