วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและฟังบรรยายพิเศษ เนื่องในวันปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์