วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยมีนายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS) PRC and Royal Project Foundation (RPF) Highland Research and Development Institute (HRDI) และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

 

On 28 November 2017, Associate Professor Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean of the Faculty of Environment and Resource Stuides, participated in a technical cooperation meeting and knowledge exchange on low carbon research and development, in which Mr. Suthat Pleumpanya, Head of Development section of Royal Project Foundation, delivered a welcoming and opening address, that also included the signing ceremony of the record of discussion on technical cooperation between Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS), PRC and Royal Project Foundation (RPF), Highland Research and Development Institute (HRDI) and Mahidol University (MU). The meeting was held at the Kantary Hotel, Chiang Mai.