วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ ทำการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “World Scientists’ Warning to Humanity (ถึงเวลาที่มนุษยชาติต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวันปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์