วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 November 2017 Associate Professor Dr. Rattanawat Chaiyarat, Deputy Dean for Academic Affairs and Student Affairs, presided over the closing ceremony and presented the certificates to the participants in the International Training Course on “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” at Professor Emeritus Pongpit Piyapong Conference Room, 2nd floor, Budhanatala Environmental Building, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.