วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบของที่ระลึกให้แก่ Dr. Ghaffar Ali PhD Visiting Professor จาก Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences: CAS ประเทศจีน ในโอกาสบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Bangkok: Greenhouse Gases Emission Assessment from the Change of Land Use” ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

On 19 December 2017, 09.30 am, Assoc. Prof. Dr. Nathsuda Pumijumnong, Director of Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program), presented a souvenir to Dr. Ghaffar Ali, PhD Visiting Professor from Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences: CAS, China on the occasion of his special lecture on the topic “Bangkok: Greenhouse Gases Emission Assessment from the Change of Land Use”, held at Nart Tuntawiroon Meeting Room (1103), Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.