วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.15 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (PA Visit) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์