เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและการลงนามใน Agreement on Cooperation และ Student Exchange Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สำนักงานอธิการบดี