วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Assessment of Climate Change Impacts under Representative Concentration Pathways" โดย Professor Dr. Mohammed Sharif จาก Department of Civil Engineering, Jamia Millia Islamia Central University ประเทศอินเดีย ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) ก่อนทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่สีเขียวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล