27 ธ.ค. เวลา 10.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตร EV และ รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ที่ปรึกษาคณบดี ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Shimpei Iwasaki รองศาสตราจารย์ประจำ Department of Environmental Science, International College of Arts and Sciences, Fukuoka Women's University จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมหารือในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมประวัติศาสตร์ รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์