วันที่ 24 ม.ค. เวลา 13.00 น. คณะฯ ได้จัดกิจกรรม Meet the Dean ผู้บริหารพบประชาคมชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ โดย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ได้นำเสนอนโยบายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2560 และแผนการพัฒนาในอนาคต ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์